Agenda for styremøte i NUUG 2007-02-14

Tid: Onsdag 2007-02-14 kl. 17:00 - 18:00
Sted: Lokalene til DND i Møllergata 24, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere hos DND-sekretariatet. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hos sekretariatet hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 11. februar 2007. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2007-13 Godkjenning av referater

Forslag til referat fra forrige møte ble sendt ut 8. februar. Det har ikke gått 14 dager siden dette, og referatet er ikke å anse som automatisk godkjent.

Forslag til vedtak:

2007-14 Opptak og endringer av medlemmer

I følge eksporten fra medlemsregisteret 2007-02-11T00:05+0200 har vi 63 firma og 303 personer som medlem. Gjennomsnittelig medlemstid er 4.2 år og vi mangler mailadresse for 9 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 227 medlemmer under bedrift, 50 personlig medlemmer, 24 studenter og 2 æresmedlemmer.

Den samme eksporten viser ingen nye firmamedlemmer, 2 nye personer under firma og 1 nytt personmedlem. Det er ingen utmeldinger siden eksporten datert 2007-01-14T17:00+0200. I tillegg er det endret 8 epostadresser og 4 postadresser. Navnene er sendt ut i mail i styret og sekretariatet.

Forslag til vedtak:

2007-15 Mottatt post, postliste

Sekretariatet legger fram postjournalen på møtet.

2007-16 Økonomistatus

Sekretariatet bes opplyse hvor mye som hittil har kommet inn av kontingentinntekter for 2007. På utgiftssiden er det hittil kun utgiftsført 115 kroner til domeneshop og 2400 kroner til !LINUXmagasinet (videreformidling av medlemmers abonnementsbetalinger). Intet ekstraordinært i vente.

2007-17 NUUG nevnt i FriProg-magasinet

Dette er oppfølger til sak 2007-10.

Mandag 5. februar ga initiativtakerne for kompetansesenteret for fri programvare ut et magasin som forteller mer om fri programvare og hvem som bruker det. FriProg-magasinet er GPL-lisensiert og tilgjengelig på web. NUUG fikk tilbud om å skrive litt om seg og sine aktiviteter i magasinet, og Petter fikk inn en artikkel om prisen, en om NUUG og en notis om OpenStreetmap.org. I tillegg inneholdt magasinet utdrag fra NUUGs oversikt over likesinnede foreninger. NUUG får 400 eksemplarer av magasinet hvis vi lover å dele det ut til alle medlemmene. Det har lederen lovet initiativtaker Bjørn Venn at vi skal. De sendes ut sammen med årsmøtepapirene, og Bjørn har fått adressen til sekretariatet for å sende dem dit.

2007-18 NUUG mfl. inviterer til Linuxforum-besøk

Dette er oppfølger til sak 2007-10.

I forbindelse med arbeidet med FriProg-magasinet foreslo Bjørn Venn at NUUG burde ta initiativet til en felles tur til Linuxforum 2007 i København 2. og 3. mars. Petter tente på ideen og tok kontakt med Keld for å få tips om hotell, og fikk skrevet en invitasjon som er sendt ut til medlemmer og andre. Invitasjonen er også inkludert i FriProg-magasinet og ligger ute på http://www.friprog.no/. Som avtalt på epost har Petter tenkt seg dit for NUUGs regning, som del av arbeidet med å opprette og holde kontakten med initiativtakerne for kompetansesenteret.

2007-19 Rapport fra møtet 2007-01-31 i Sandnes

Jamfør sak 2007-06, så har NUUG innledet lokal aktivitet i Stavanger/Sandnes-området med et møte som ble gjennomført 31. januar.

2007-20 Årsmøteforberedelser, inkludert godkjenning av budsjett og saksliste

Dette er siste styremøte før sakspapirene for årsmøtet må sendes ut til medlemmene, så vi må vedta budsjett, teksten i forslag til nye medlemskategorier, kontingenten for 2008 og sakslisten. Dette er en oppfølger av sak 2007-07 (årsberetning) og 2007-08 (ny medlemskategori). Beretning og regnskap ble godkjent via epost, og vedtaket tas med her for referatets del:

Sakslisten utarbeides på wiki og er tilgjengelig på http://wiki.nuug.no/årsmøte2007 .

Forslag til vedtak:

2007-21 Framtidige sekretariat- og regnskapstjenester

Anne sendte mail til styret 2007-02-09 om at DND-sekretariatet av kapasitetshensyn sier opp avtalen om sekretariattjenester. Det er en måneds oppsigelse, så innen 2007-03-09 må styret finne ut hva vi gjør med dette. Peter, Jon Petter, Gaute og Petter ser på alternativer, og oppdaterer wikien fortløpende med det vi finner ut. Det som antagelig haster mest å få på plass er medlemsregister og regnskapstjenester, men også de andre sekretariattjenestene er nødvendig for å sikre at foreningen fortsetter å fungere bra.

Intet forslag til vedtak ta vi trenger mer tid på å vurdere alternativene. Vedtak må utarbeides på styremøtet.

styre/20070214-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)