Agenda for styremøte i NUUG 2006-12-06

Tid: Onsdag 2006-12-06 kl. 17:00 - 18:00

Sted: Lokalene til DND i Møllergata 24, Oslo

Inviterte:

Forfall: Peter N. M. Hansteen

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere hos DND-sekretariatet. Petter Reinholdtsen har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hos sekretariatet hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 3. desember 2006. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2006-60 Godkjenning av referater

Referat fra styremøtet 2006-10-18 ble sendt ut 2006-11-06, og har ikke mottatt kommentarer. Etter styreinstruksen er referatet å anse som godkjent og er lagt ut på web.

2006-61 Opptak og endringer av medlemmer

I følge eksporten fra medlemsregisteret 2006-12-02T17:10+0200 har vi 63 firma og 296 personer som medlem. Gjennomsnittelig medlemstid er 4.1 år og vi mangler mailadresse for 14 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 224 medlemmer under bedrift, 47 personlig medlemmer, 23 studenter og 2 æresmedlemmer.

Den samme eksporten viser ingen nye firmamedlemmer, 11 nye personer under firma, 1 nytt personmedlem og 1 nytt studentmedlem. Det er utmeldt 1 firmamedlem, 25 personer under bedrift og 1 personmedlem siden eksporten datert 2006-10-14T18:30+0200. I tillegg er det endret 35 epostadresser og 68 postadresser. Navnene er sendt ut i mail i styret og sekretariatet.

Forslag til vedtak:

2006-62 Mottatt post, postliste

I tråd med styreinstruksen legger sekretariatet fram oversikt over innkommende papirpost siden sist gang slik oversikt ble lagt fram.

2006-63 Folder med informasjon om hva Fri programvare er

Runar Ingebriktsen i MOPO laget på oppfordring fra Petter og NUUG en folder til prisutdelingen som forklarer hva fri programvare er. Petter har en bunke av disse folderne. De er tenkt brukt mot journalister, politikere og andre som er nysgjerrige på tema. En elektronisk kopi av den endelige utgaven bør legges ut på NUUGs websider og annonseres til medlemmene. Dette arbeidet ble fulgt opp via <URL: https://rt.nuug.no/Ticket/Display.html?id=86 >, og Petter vil holde tak i saken inntil NUUGs websider er oppdatert og annonsering er sendt ut.

2006-64 Markedsundersøkelse om fri programvare i samarbeid med Linpro

I sak 2006-44 ble det diskutert å gjennomføre en markedsundersøkelse basert på en undersøkelse gjort av Foreningen for Open Source Leverandører i Danmark. Petter har nylig tatt opp tråden og inngått samarbeidsavtale med Trond Heier hos Linpro om å gjennomføre denne undersøkelsen. Avtalen går i korte trekk på at Linpro gjennomfører undersøkelsen som del av sine egne planer om å kartlegge markedet, og NUUG står som medarrangør. Resultatene av spørsmålene vi har fått fra danmark offentliggjøres når de er klare. Linpro vurderer å legge på noen flere spørsmål som er relevante for Linpro, og disse skal klareres med NUUG da NUUG jo står som medarrangør. Resultatene fra disse ekstra spørsmålene trenger de ikke offentliggjøre. Linpro har planer om å sette bort etterbehandlingen av undersøkelsen til noen som har erfaring med slikt for å sikre at analysen blir gjort skikkelig. Informasjon om undersøkelsen finnes på <URL: http://wiki.skolelinux.de/nuug/survey-business-2006 >.

2006-65 Forberede årsmøte i NUUG

Vi bør komme igang med forberedelser til årsmøtet. Dato bør fastsettes og en liste over ting som må gjøres og hvem som skal gjøre det må settes opp. Her er noen ideer.

Alle sakspapirer til årsmøtet må i henhold til vedtektene sendes ut minst tre uker før møtet, og godkjennes av styret før de sendes ut.

Budsjettet for 2006 og 2007 finnes her: <URL: http://www.nuug.no/styre/budsjett2007-pr2006-01-20.pdf >. Såvidt Jon Petter husker ble ble det vedtatt slik det står på siste årsmøte. Forslag: Styremøtet diskuterer planene for 2008 og dermed hovedlinjene for budsjettet. Deretter settes det sammen et komplett forslag til neste styremøte. Revidering av 2007 basert på aktuelle medlemstall kan gjøres så snart vi har et klart bilde av hvor mange som betaler kontingenten for 2007.

2006-66 Kjøpe dollar?

Dollarkursen er nær rekordlav nå - rundt de 6,20. Dollarene vi sitter med er kjøpt på ca. 6,80. Vi har ca 33000 av dem; nok til å betale Usenix i 2007. Siden vi pleier å sikre at vi har dollarene allerede når budsjettene lages, kunne jeg tenke meg å foreslå at vi kjøper 30.000 (dvs. rundt NOK 186 000) nå mens kursen er lav, så har vi sikret 2008-budsjettet til en god pris.

Forslag til vedtak.

2006-67 Lage nyhetsbrev fra NUUG?

Vi i NUUG bør bli flinkere til å orientere medlemmene om hva som foregår i NUUG-regi, samt bidra til å øke oppmerksomheten rundt unix-miljøene i Norge. En ide for å bidra til dette er å sende ut et nyhetsbrev jevnlig. Vi har tidligere sendt ut NUUG-Nytt, og jeg foreslår at vi tar opp igjen denne tradisjonen. Forsøk på å la lederen skrive det hele har vist seg å ikke fungere, så det bør heller være et ansvar som ligger på hele styret. I tillegg bør en forsøke å få medlemsmassen til å bidra. F.eks. bør det alltid være med litt om hva som skjer i de ulike undergruppene i NUUG.

Forslag til vedtak:

styre/20061206-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)