Agenda for styremøte 2006-10-18

Tid: Onsdag 2006-10-18 kl. 17:00 - 18:00

Sted: Lokalene til DND i Møllergata 24, Oslo

Inviterte:

Forfall:

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere hos DND-sekretariatet. Terje Trane har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hos sekretariatet hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 tre dager før møtet. Dvs. søndag 15. oktober 2006. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2006-54 Godkjenning av referater

Referat fra styremøtet 2006-08-16 ble sendt ut 2006-08-31, og har mottatt en kommentar. Nytt utkast har ikke vært sendt ut. I henhold til styreinstruksen er referatet å anse som godkjent med de kommentarer som var kommet inn.

2006-55 Opptak og endringer av medlemmer

I følge eksporten fra medlemsregisteret 2006-10-14T18:30+0200 har vi 64 firma og 309 personer som medlem. Gjennomsnittelig medlemstid er 4.2 år og vi mangler mailadresse for 21 personmedlemmer. Fordelingen i kategorier er 238 medlemmer under bedrift, 47 Personlig medlemmer, 22 Studenter og 2 æresmedlemmer.

Den samme eksporten viser 2 nye firmamedlemmer, 14 nye personer under firma, 2 nye personmedlemmer og 2 nye studentmedlemmer. Det er utmeldt 1 firmamedlem og 9 personer under bedrift siden eksporten datert 2006-08-10T09:00+0200. I tillegg er det endret 39 epostadresser og 83 postadresser. Navnene er sendt ut i mail i styret og sekretariatet.

Forslag til vedtak:

2006-56 Høringsuttalelse om elektronisk stemmegiving levert

NUUG har levert en høringsuttalelse om elektronisk stemmegiving. Den ferdige teksten ble ført i pennen av NUUGs leder Petter Reinholdtsen basert på innspill fra medlemmer og andre. Uttalelsen ble levert i fellesskap med EFN etter at Thomas Gramstad tok kontakt og sa de var enige med vår uttalelse og gjerne ville henge seg på. Uttalelsen er også sendt ut til alle medlemmene samt lagt ut på NUUGs webside.

2006-57 Redusere tidsfrist for styreframlegg i styreinstruksen

Etter sist styremøte ble rutinene for å skrive saksframlegg diskutert, og det ble enighet om a redusere det fra seks til tre dager. Denne endringen bør inn i styreinstruksen.

Forslag til vedtak:

2006-58 Godkjenne vinner av prisen for fremme av fri programvare

Juryen til prisen for fremme av fri programvare i Norge har jurymøte mandag 2006-10-16, slik at valg av vinner bør være klart før styremøtet. Juryens sekretær er Håvard Fosseng, og han legger fram vinneren for godkjenning på styremøtet. Forslag til vedtak:

styre/20061017-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)