Agenda for styremøte 2006-06-14

Tid: Onsdag 2006-06-14 kl. 17:00 - 18:00

Sted: USITs møterom, IFI-bygningen, Blindern

Inviterte:

Forfall: Peter N. M. Hansteen

Vi satser på skype som konferansetelefonsystem. Hvem tar med seg det som trengs, dvs. bærbar med veltestet skype-instans? Det står mikrofon og høytalere hos DND-sekretariatet. Terje Trane har endel erfaring som kan deles med de som setter opp skype. Vi har fått tilbud om å teste Asterisk, så det kan testes hos sekretariatet hvis noen stiller opp i forkant av møtet (ca. 30 minutter før holder nok).

Saksliste

Fjernet fra sakslisten grunnet manglende skriftlig framlegg eller andre årsaker:

Frist for innlevering av å komme med nye saker, skriftlig orienteringer og saksframlegg er kl. 24:00 seks dager før møtet. Dvs. torsdag 8. juni 2006. Se ellers styreinstruksen.

Fremlegg

2006-38 Godkjenning av referater

Referat fra siste styremøte (2006-05-10) ble sendt ut 2006-05-14. Ingen korreksjoner har vært sendt inn innen fristen 2006-05-26. Det er i henhold til styreinstruksen å anse som godkjent.

2006-39 Opptak og endringer av medlemmer

I følge eksporten fra medlemsregisteret 2006-06-08T09:30+0200 har vi 64 firma og 314 personer som medlem. Gjennomsnittelig medlemstid er 4.05 år og vi mangler mailadresse for 24 personmedlemmer. Endel som ikke har betalt medlemskontigent blir talt som medlemmer, slik at det reelle medlemstallet er noe lavere. Fordelingen i kategorier er som følger:

Den samme eksporten viser et nytt bedriftsmedlem, fire nye medlem under bedrift, tre personlige medlemmer og to studentmedlemmer er kommet til og et studentmedlem har meldt seg ut siden eksporten datert 2006-05-06T15:50+0200. Navnene er sendt ut i mail i styret og sekretariatet.

Forslag til vedtak:

2006-40 Økonomistatus

Sekretariatet legger fram regnskapssammendrag. Det sendes ut mandag. Ellers intet nytt å melde. regnskap-2006-05.pdf

2006-41 Status for møtene i NUUG Oslo

Junimøtet blir det sommerfest. Heine koordinerer og Morten tar seg av det praktiske. Juli blir det NUUG-bar, og august er åpent for forslag. To stykker har meldt seg for å bistå Herman med video-opptak. Håper dette gjør at det blir mindre belastning på Herman slik at video-utlegging fortsetter som nå.

2006-42 Status for eksport av medlemsregisteret

Christian Torp hos DnD har kommet med ny utgave av eksporten som inneholder informasjon om SAGE-medlemskap. Petter er usikker når den vil erstatte de pågående eksporene. Informasjon om hvem som har betalt kontigent mangler fortsatt for å kunne lage USENIX-exporten automatisk. Christian skal forsøke å få inn dette etter oppgradering av databasesystemet DnD bruker. Christian Torp er invitert for å fortelle om det nye opplegget. Petter fortsetter å følge opp saken.

2006-43 Mulig samarbeide med Svein Langholm

Petter har diskutert samarbeid med Svein Langholm hos Langholm Design om arrangementer, markedsføring og å skaffe sponsormidler. Han har endel ideer, og vi fortsetter diskusjonen. Ideen er at han skaffer sponsormidler som vi kan bruke på arrangementer og markedsføring mot at han får en del av sponsorinntektene. Petter fortsetter diskusjonen, og Svein skal komme opp med noen mer konkrete ideer som diskuteres med styret. Planen er å invitere ham på et framtidig styremøte for å presentere disse.

2006-44 Markedsundersøkelse om fri programvare

Da Petter var i Danmark traff ham Morten Kjærsgaard, lederen for Foreningen for Open Source Leverandører i Danmark, som nylig har gjennomført en markedsundersøkelse med fokus på fri programvare. Mulige sponsorer er kontaktet, og det som trengs er en person til å holde tak i dette. Vi har fått kopi av spørsmålene og de er grovoversatt til norsk. En wikiside er opprettet på <URL: http://wiki.skolelinux.de/nuug/survey-business-2006 > med resurser rundt dette. Petter følger opp saken inntil noen melder seg til å ta over.

2006-45 Status for sommerfesten 2006

Dagen før Sommerfesten <URL: http://www.nuug.no/aktiviteter/20060615-sommerfest/ >, Heine forteller om status og programmet for festen.

2006-46 Oppdatering og trykking av informasjonsfolder

Petter har snakket med Terje om ny folder, og han regnet ikke med å få sett på det med det første. Han skulle sendte mail med sine notater til aktive@ i forrige uke. Eirik Seim har tatt på seg å fortsette jobben med å lage oppdatert folder, og håpet å ha nytt utkast klart innen 9. juni.

2006-47 Presisering av kriterier for medlemskap

Jon Petter har laget notat som beskriver mer i detalj hvordan medlemskap skal håndteres. Det er tilgjengelig fra <URL: http://www.nuug.no/styre/medlemskap.txt >

Forslag til vedtak:

styre/20060614-agenda (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)