Wikisider relatert til NUUGs medlemsregister

Medlemsregisteret som SQL-database

For å forsøke å lette vedlikeholdet av medlemsregisteret, fra dens normale CSV-utgave, gjøres det forsøk på å vedlikeholde det som SQL-database. De første forsøkene strandet med tegnsettproblemer, men neste forsøk virker å lykkes bedre. Scriptet for å importere og eksportere ligger i CVS.

For å importere, gå ned i styre/-katalogen der medlemsliste.csv ligger, og kjør importscriptet slik. Passordet legges i ~/.nuug-fpj-pwd .

% time ../tools/medlemsliste-sql-import -u pere
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Inserted 1253 entries, dropped 0 problematic entries

real  0m43.232s
user  0m2.248s
sys   0m0.276s
%

Dette importerte registeret kan så i sin tur overføres til vår testinstallasjon av memberdb hvis en importerer til MySQL-databasen på nerdhaven i stedet for sqldb.nuug.no.

For å sammenligne eksporten med medlemsregisteret på disk, forsøk dette:

% ../tools/medlemsliste-sql-import -u pere -e | iconv -t latin1 | diff -u medlemsliste.csv - | less
% 

For å koble seg opp til SQL-databasen med psql-klienten, forsøk følgende:

% SSLMODE=required psql -h sqldb.nuug.no -U pere nuugdb
Lösenord för användare pere: 
psql (8.4.13)
SSL-förbindelse (krypto: DHE-RSA-AES256-SHA, bitar: 256)
Skriv "help" för hjälp.

nuugdb=# \d nuug_member_list  
         Tabell "public.nuug_member_list"
    Kolumn    |       Typ       | Modifierare 
----------------------+-----------------------------+---------------
 customerno      | integer           | not null
 name         | text            | 
 emailaddress     | text            | 
 usenix        | integer           | 
 sage         | integer           | 
 zusrmedlemstatus   | text            | 
 zusrmedlemstatusno  | integer           | 
 zusrarbeidsgiver   | text            | 
 zusrarbeidsgiverno  | integer           | 
 mobiletelephone   | text            | 
 telephone      | text            | 
 address1       | text            | 
 address2       | text            | 
 address3       | text            | 
 postcode       | text            | 
 postoffice      | text            | 
 country       | text            | 
 kontaktperson    | text            | 
 unixlogin      | text            | 
 informasjon     | integer           | 
 zusrfakturertperiode | text            | 
 zbetalttil      | text            | 
 zusrfakturareferanse | text            | 
 erarbeidsgiver    | integer           | 
 zusrinnmeldtdato   | timestamp without time zone | 
 zusrutmeldtdato   | timestamp without time zone | 
 recipientorgno    | text            | 
 studentbevis     | integer           | 
 ehffaktura      | integer           | 
 record_updated    | timestamp without time zone | default now()
Index:
  "nuug_member_list_pkey" PRIMARY KEY, btree (customerno)

nuugdb-# \quit
%

Kommentarer

SQL-db-design kan/bør hentes fra nuug/styre/medlemsregister-200505-projplan-tilgang.pdf

medlemsregister/sql (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)