Spørreskjema telefon

TIL INTERVJUER:

I dette spørreskjemaet benytter vi ordet "virksomhet" som fellesbetegnelse på private virksomheter og offentlige organisasjoner.

Gruppe 1: Basisopplysninger

De første spørsmålene handler om bransjetilknytning, virksomhetens størrelse, din rolle i virksomheten mm.

Spørsmål 1

Hva er din nåværende stillingsbeskrivelse?

 1. IT-sjef /direktør
 2. IT-ansvarlig
 3. IT-medarbeider
 4. Avdelingssjef IT
 5. IT-koordinator
 6. Daglig leder
 7. Annet (ÅPEN NOTER)
 8. Ubesvart/vet ikke

PS ingen intervju med bedrifter med 0 ansatte

Spørsmål 2

Hvor mange medarbeidere er det i virksomheten?

Noter eksakt antall ansatte

 1. mindre enn 10 30 % - dvs 120 intervju
 2. 10 - 19 30 % - dvs 120 intervju
 3. 20 - 49 20 % - dvs 80 intervju
 4. mer enn 50 20 % - dvs 80 intervju
 5. Ubesvart/vet ikke

Spørsmål 3

Hva er virksomhetens primære bransjetilknytning?

 1. Jordbruk, skogbruk, fiskeri og råstoffutvinning
 2. Industri
 3. Kraft- og vannforsyning
 4. Bygge og anleggsvirksomhet
 5. Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet
 6. Transport og kommunikasjon
 7. Finansiell tjenesteyting og forsikring
 8. Forr. tjenesteyting
 9. Offentlig adm. og forsvar
 10. Annet (ÅPEN NOTER)
 11. Ubesvart/vet ikke

Gruppe 2: Nåværende IT-struktur

De neste spørsmålene omhandler virksomhetens nåværende IT-struktur. Spørsmålene fokuserer på hvilke typer programvare som brukes i virksomheten.

Spørsmål 4

Hvor mange arbeidsstasjoner er i bruk i virksomheten?

 1. 0
 2. 1 - 4
 3. 5 - 49
 4. 50 - 250
 5. mer enn 250
 6. Ubesvart/vet ikke

Spørsmål 5

Hvilket operativsystem brukes primært på arbeidsstasjonene?

KUN ETT SVAR - LES OPP OM NØDVENDIG

 1. Windows NT
 2. Windows 2000
 3. Windows XP
 4. Windows Vista
 5. Tidligere Windows-versjon
 6. Linux (TIL INTERVJUER: Her kan respondenten svare en rekke ting: Fedora (Red Hat), SUSE Linux (Novell), Ubuntu, Mandriva Linux, Debian og Gentoo mfl)
 7. BSD
 8. Mac OS
 9. Mac OS X
 10. Unix
 11. Annet: ÅPEN NOTER
 12. Ubesvart/vet ikke

Spørsmål 6

Bruker virksomheten andre operativsystemer på arbeidsstasjoner utover det som ble valgt over?

 1. Ja
 2. Nei
 3. Ubesvart/vet ikke

Hvis ja, hvilke?

FLERE SVAR MULIG - LES OPP OM NØDVENDIG

Spørsmål 7

Hvilke programtyper brukes primært på arbeidsstasjonene?

LES OPP - ETT SVAR MULIG

 1. Standardprogrammer - Leverandøreide
 2. Standardprogrammer - Fri programvare
 3. Egenutviklet programvare - Basert på leverandøreid/proprietær programvare
 4. Egenutviklet programvare - Basert på fri programvare
 5. Spesialutviklet programvare fra tredjepart - Basert på leverandøreid/proprietær programvare
 6. Spesialutviklet programvare fra tredjepart - Basert på fri programvare
 7. Annet (IKKE LES)
 8. Ubesvart/vet ikke (IKKE LES)

TIL INTERVJUER:

Med leverandøreid/proprietær programvare mener vi programvare fra produsenter slik som Microsoft, Oracle, SAP, Mamut osv, hvor kunden ikke har mulighet til å gjøre endringer i kildekoden selv.

Med fri programvare mener vi programvare hvor kildekoden er åpen og fritt tilgjengelige for endring, videreutvikling og deling. Programvaren kan være levert av en kommersiell aktør som f.eks Opera, Red Hat, MySQL eller Novell, eller et resultat av et åpen kildekode prosjekt.

Spørsmål 8

Hvor mange servere er i bruk i virksomheten?

 1. 0
 2. 1 - 4
 3. 5 - 49
 4. mer enn 50
 5. Ubesvart/vet ikke

HVIS SVART 2 - 4 I SPØRSMÅL 8

Spørsmål 9

Hvilket operativsystem brukes primært på virksomhetens server(e)?

ETT SVAR MULIG - LES OPP OM NØDVENDIG

 1. Windows NT
 2. Windows 2000
 3. Windows XP
 4. Windows 2003
 5. Tidligere Windows-versjon
 6. Linux (TIL INTERVJUER: Her kan respondenten svare en rekke ting: Fedora (Red Hat), SUSE Linux (Novell), Ubuntu, Mandriva Linux, Debian og Gentoo mfl)
 7. BSD
 8. Mac OS
 9. Mac OS X
 10. Unix
 11. Annet: ÅPEN NOTER
 12. Ubesvart/vet ikke

HVIS SVART 2 - 4 I SPØRSMÅL 8

Spørsmål 10

Bruker virksomheten andre operativsystemer på server(e) utover det som ble valgt ovenfor?

 1. Ja
 2. Nei
 3. Ubesvart/vet ikke

Hvis ja, hvilke?

FLERE SVAR MULIG

 1. Windows NT
 2. Windows 2000
 3. Windows XP
 4. Windows 2003
 5. Tidligere Windows-versjon
 6. Linux (TIL INTERVJUER: Her kan respondenten svare en rekke ting: Fedora (Red Hat), SUSE Linux (Novell), Ubuntu, Mandriva Linux, Debian og Gentoo mfl)
 7. BSD
 8. Mac OS
 9. Mac OS X
 10. Unix
 11. Annet: ÅPEN NOTER
 12. Ubesvart/vet ikke

HVIS SVART 2 - 4 I SPØRSMÅL 8

Spørsmål 11

Hvilke typer programmer brukes hovedsakelig på serverne/en?

LES OPP - ETT SVAR MULIG

 1. Standardprogrammer - Leverandøreide
 2. Standardprogrammer - fri programvare
 3. Egenutviklet programvare - Basert på leverandøreid/proprietær programvare
 4. Egenutviklet programvare - Basert på fri programvare
 5. Spesialutviklet programvare fra tredjepart - Basert på leverandøreid/proprietær programvare
 6. Spesialutviklet programvare fra tredjepart - Basert på fri programvare
 7. Annet (IKKE LES)
 8. Ubesvart/vet les (IKKE LES)

HER KOMMER ALLE INN IGJEN - DVS OGSÅ DE UTEN SERVER

Spørsmål 12

Hvilken sammensetning har virksomhetens IT-arkitektur på et overordnet plan?

LES OPP - ETT SVAR MULIG

 1. Utelukkende leverandøreid programvare
 2. Hovedsakelig leverandøreid programvare og noe fri programvare
 3. En jevn fordeling av fri programvare og leverandøreid programvare
 4. Hovedsakelig fri programvare og noe leverandøreid programvare
 5. Utelukkende fri programvare
 6. Ubesvart/vet ikke (IKKE LES)

Gruppe 3: Valg av programvare

De neste spørsmålene handler om bakgrunnen for din virksomhets valg av programvare.

Spørsmål 13

Angi det viktigste kriteriet for valget av den nåværende programvarestrukturen i din virksomhet.

LES OPP 1 TIL 6 - KUN ETT SVAR MULIG

 1. Økonomi
 2. Driftssikkerhet
 3. Fleksibilitet
 4. Sikkerhet
 5. Tilgang på support
 6. Strategi
 7. Annet - ÅPEN NOTER
 8. Ubesvart/vet ikke

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Angi hvor stor innflytelse følgende faktorer hadde på valget av virksomhetens nåværende programvareløsning. Jeg ber deg bruke følgende skala:

Skala:

Økonomi ROTER 1 TIL 5

 1. Anskaffelsespris
 2. Driftsomkostninger
 3. Utviklingsomkostninger
 4. Lisensutgifter
 5. Utgifter til administrasjon av lisenser

Spørsmål 16

Driftssikkerhet ROTER 1 TIL 3

 1. Høy oppetid og stabilitet
 2. Rask feilretting
 3. Få kodefeil i programvaren

Spørsmål 17

Fleksibilitet ROTER 1 TIL 4

 1. Mulighet for tilpasning til og integrasjon med virksomhetens tidligere systemer
 2. Mulighet for videreutvikling av programvaren i forhold til virksomhetens kommende krav:
 3. Problemfri utveksling av dokumenter og data med eksterne partnere
 4. Uavhengighet av leverandører.

Spørsmål 18

Sikkerhet ROTER 1 TIL 4

 1. Datasikkerhet, f.eks ved sammenbrudd
 2. Motstandsdyktighet for virus/ormer
 3. Motstandsdyktighet i forhold til hackere, angrep osv
 4. Muligheter for kryptering og overholdelse av sikkerhetsstandarder

Spørsmål 19

Support ROTER 1 TIL 3

 1. Mulighet for support fra leverandøren
 2. Umiddelbar utnyttelse av interne supportressurser
 3. Umiddelbar tilgjengelighet for personalet (Ingen opplæring nødvendig)

Spørsmål 20

Strategi ROTER 1 TIL 2

 1. Programvaren blir kontinuerlig videreutviklet
 2. Programvareleverandøren er en etablert virksomhet med et godt omdømme

Skala:

 1. Ingen innflytelse
 2. Lav innflytelse
 3. Noe innflytelse
 4. Stor innflytelse
 5. Meget stor innflytelse
 6. Ubesvart/vet ikke (IKKE LES)

Spørsmål 21

I hvor stor grad baseres virksomhetens valg på nedenstående faktorer. Jeg ber deg bruke følgende skala:

Skala:

ROTER 1 TIL 4

 1. Grundige og systematiske studier av fordeler og ulemper ved hvert enkelt alternativ før beslutningen tas.
 2. Virksomhetens på forhånd fastlagte prinsipper for IT-arkitekturen.
 3. Umiddelbare oppfatning av og andres erfaringer med tilsvarende produkter.
 4. Utprøvning av programvare i mindre skala og etterfølgende vurdering.

Gruppe 4: Leverandøreid programvare

De neste spørsmålene handler om din oppfatning av fordeler og ulemper ved leverandøreid programvare.

Spørsmål 22

Hvilke fordeler ser du ved leverandøreid programvare?

FLERE SVAR MULIG - LES OPP 1 TIL 7 - Rotèr

 1. Lavere samlede omkostninger
 2. Høy kvalitet
 3. Større fleksibilitet
 4. Sikret kvalifisert support
 5. God tilgang på dokumentasjon, manualer osv.
 6. Enkel adgang til kvalifisert personale
 7. Programvareprodusenten er en vel ansett virksomhet
 8. Annet: ÅPEN NOTER (IKKE LES)
 9. Ubesvart/vet ikke (IKKE LES)

Spørsmål 23

Hvilke ulemper ser du ved leverandøreid programvare?

FLERE SVAR MULIG - LES OPP 1 TIL 6 - Rotèr

 1. Manglende brukervennlighet
 2. Komplisert å implementere i virksomheten
 3. Lisensstrukturen er uoversiktlig og vanskelig å administrere
 4. Fastlåsing til bruk av bestemte maskinvare / programvareløsninger
 5. Programvareløsningen er dyrere enn andre løsninger
 6. Det er vanskelig å vurdere kvaliteten
 7. Annet: ÅPEN NOTER (IKKE LES)
 8. Ubesvart/vet ikke

Gruppe 5: fri programvare

De påfølgende spørsmål handler om dine oppfatninger av fordeler og ulemper ved fri programvare.

Spørsmål 24

Hvilke fordeler ser du ved fri programvare?

FLERE SVAR MULIG - LES OPP 1 TIL 8 - Rotèr

 1. Lavere samlede omkostninger
 2. Høy kvalitet
 3. Større fleksibilitet
 4. Tilgang til kildekoden
 5. Sikret kvalifisert support
 6. God tilgang til dokumentasjon, manualer osv.
 7. Enkel adgang til kvalifisert personale
 8. Programvareprodusenten er en vel ansett virksomhet
 9. Annet: ÅPEN NOTER (IKKE LES)
 10. Ubesvart/vet ikke (IKKE LES)

Spørsmål 25

Hvilke ulemper ser du ved fri programvare? Mulighet for å velge flere alternativer.

FLERE SVAR MULIG - LES OPP 1 TIL 5 - Rotèr

 1. Manglende brukervennlighet
 2. Komplisert å implementere i virksomheten
 3. Lisensstrukturen er uoversiktlig og vanskelig å administrere
 4. Programvareløsningen er dyrere enn andre løsninger
 5. Det er vanskelig å vurdere kvaliteten
 6. Annet: ÅPEN NOTER (IKKE LES)
 7. Ubesvart/vet ikke (IKKE LES)

Gruppe 6: Fremtidsforventninger

Disse spørsmålene handler om din virksomhets forventninger til valg av programvare i fremtiden

Spørsmål 26

Vurderer din virksomhet å skifte ut noe av den nåværende programvaren?

ETT SVAR MULIG - LES OPP 1 TIL 4 - Rotèr

 1. Ja, fra leverandøreid til fri programvare
 2. Ja, fra et leverandøreid til et annet leverandøreid produkt
 3. Ja, fra friprogramvare til leverandøreid programvare
 4. Ja, fra et til et annet fri programvare-produkt
 5. Nei (IKKE LES)
 6. Ubesvart/vet ikke (IKKE LES)

Spørsmål 27

Vil fri programvare inngå i dine vurderinger ved fremtidige IT-investeringer?

 1. Ja
 2. Nei
 3. Ubesvart/vet ikke

Hvis nei til ovenstående:

Spørsmål 28

Hva skal til for at fri programvare skal inngå i dine vurderinger?

FLERE SVAR MULIG - LES OPP 1 TIL 3 OM NØDVENDIG - Rotèr

 1. Høyere lisenskostnader på leverandøreid programvare
 2. Bedre sikring av tilgang til kvalifisert support av fri programvare
 3. Sertifisering av fri programvare-virksomheten, som indikator på seriøsitet, stabilitet osv.
 4. Annet: ÅPEN NOTER
 5. Ubesvart/vet ikke

Gruppe 7: Medieinformasjon

Disse spørsmålene dreier seg om hvor du mottar informasjon om IT, herunder nyheter om programvare.

Spørsmål 29

Hva er din primære IT-informasjonskilde når det gjelder hhv trykte medier og Internett/elektroniske medier?

Kun et svar per medie - LES OPP OM NØDVENDIG

Gruppe 8: Videre samarbeid

Spørsmål 30

Denne undersøkelsen er gjort på vegne av NUUG Foundation, Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare og Linpro. Resultatet av denne undersøkelsen kan bli gjort tilgjengelig for dem som har svart på spørsmålene. Ønsker du å få tilsendt resultatene når de foreligger? TIL INTERVJUER: BEDRIFTENE VIL IKKE BLI KOBELET TIL BESVARELSEN ELLERS - MAN ER FREMDELES ANONYM

 1. Ja
 2. Nei
 3. Ubesvart/vet ikke

Spørsmål 31

Som en forlengelse av denne undersøkelsen vil det bli etablert et nyhetsbrev med fokus på nyheter, muligheter, produkter og tjenester rundt fri programvare? Er du interessert i å motta dette nyhetsbrevet?

 1. Ja
 2. Nei
 3. Ubesvart/vet ikke

HVIS JA PÅ ETT AV DE TO OVERSTÅENDE SPM

Spørsmål 32

For at vi skal kunne få distribuert dette til deg trenger vi følgende kontaktinformasjon:

grupper/survey/business2006/questions-nb (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)