Standardiseringsmøte - NUUG

17.04.2007 - Linpro, Vitaminveien 1, Oslo

Til stede:

Formålet med møtet var å informere om det arbeid standardiseringsgruppen har bedrevet, hva som må gjøres fremover og rekruttere flere til arbeidet, spesielt et mer politisk orientert mannskap.

Idar startet møtet med å informerte om arbeidet så langt, alt fra opprettelsen av standardiseringsgruppen frem til idag. Grunnet få fremmøtte var det ikke mulig å rekruttere et mer politisk orientert mannskap, som var et av formålene med møtet.

Dag-Erling var interessert i å diskutere hva vi ellers kunne gjøre for å få arbeidet i gang igjen. Han kunne meddele at Linpro ville forsøke å melde seg inn i Standard Norges K 180 komité, som er det norske motstykket til ISO/IEC JTC1/SC22. K 180 eksisterer ikke, men Dag-Erling ville likevel forsøke å melde Linpro inn i denne for å vise Standard Norge at det er interesse for denne komitéen. Idar syntes dette var fantastiske nyheter og meddelte at han også kunne tenke seg å melde seg inn K 180 og ville undersøke mulighetene for dette nærmere, kanskje også med en forespørsel til NUUG om støtte til sådan.

Keld kunne informere om at Bjørnhild Sæterøy i stor grad har overtatt det arbeidet Knut Lindelien har gjort hos Standard Norge og at det er Bjørnhild som evt. skal kontaktes ang. slikt medlemskap.

Keld ville diskutere sitt forslag om å melde NUUG inn i Standard Norge i K 185 komitéen som bl.a. arbeider med med OOXML og ODF.

Bakgrunnen for Keld sitt forslag om medlemskap i K 185 er de pågående diskusjonen rundt OOXML og ODF. Han mente at NUUG kunne spille en avgjørende rolle i dette arbeidet. Petter påpekte at arbeidet måtte ha et mer langsiktig mål enn kun denne debatten.

Idar stilte spørsmålstegn ved hva som lå i å "melde NUUG inn" ettersom NUUG som forening i så tilfelle måtte betale firmamedlemskap i Standard Norge. Keld kunne oppklare at han mente for NUUG å betale for personlige medlemskap for de som kunne tenke seg å delta i K 185. Petter sa at det ikke kunne være NUUG sin plikt å holde liv i norsk standardiseringsarbeid når ingen andre så verdien av å delta. Keld argumenterte for at NUUG er store nok og kan velge sine kamper, bl.a. den pågående ODF/OOXML kampen.

Dag-Erling mente at K 185 også var av interesse for Linpro, og skulle ta dette opp med Linpros fagleder for desktop-systemer.

Keld deltar allerede i K 185. Tony, som jobber for Riksarkivet, var også interessert i å delta i K 185 og mente at det kunne være flere fra Riksarkivet som kunne være interessert. Han melte samtidig interesse for NUUG støtte til et slikt eventuelt medlemskap/arbeid.

Tony kunne ellers informere om at Riksarkivet var med i standardiseringsarbeid gjennom Standardiseringsrådet. Dette er et råd under FAD (Fornyings og administrasjonsdepartementet). Standardiseringsrådets jobber bl.a. med forslag om obligatoriske dokumentformat i offentlig sektor og obligatoriske tegnsett for offentlige web sider. Standard Norge er også med i dette rådet. Bent Vangli fra Riksarkivet har vært med på dette arbeidet. Det er ca. 15 medlemmer i rådet og de prøver å gi råd ut fra egen overbevisning og ikke nødvendigvis representere sin egen etat hele tiden. Alle etater kan gi sine formelle svar når forslag nå skal ut på høring.

Riksarkivet bedriver også standardiseringsarbeid på den måten at de definerer lovlige formater på dokumenter som avleveres til elektroniske arkiv.

Dag-Erling nevnte også Prodoc i Bergen ved Peter Hansteen, som en kandidat til K 185. Idar kan spørre om de allerede er medlemmer.

Petter sa at NUUG antagelig ikke kunne betale for medlemskap/reiser o.s.v. da det ville være et bunnløst sluk. Idar mente at slike forespørsler måtte stiles via standardiseringsgruppen til NUUG (styret). Petter mente at NUUG sitt mål med å være med i standardiseringsarbeid bl.a. var å øke interessen for standardisering, få flere til å delta, o.s.v.

Med dette dreide diskusjonen tilbake til hva som kunne gjøres på den politiske fronten. Det ble informert om hvordan en gruppe fra Standard Norge nå var aktiv i arbeidet med å utforme regjeringens standardiseringspolitikk.

Petter mente at NUUG kunne bidra med en standardkatalog, en oversikt over hva NUUG mente var åpne standarder. Keld hadde originalt delvis meldt seg til å lage en slik katalog, eller i hvert fall et utkast. Petter kunne fortelle at regjeringens standardgruppe, Standardiseringsrådet nevnt ovenfor, hadde skrevet første utkast til en standardkatalog allerede, og at denne snart kommer ut på høring. Derfor er vi for sent ute i denne omgang, men Petter mente at en slik katalog ville være nødvendig dersom NUUG ønsket å spille en større rolle i den nasjonale standardiseringsdebatten.

Keld mente at et møte med FAD kunne være nyttig og kunne evt. melde seg til et slikt møte. Petter kunne informere om at det i så fall kunne være en idé å kontakte Heidi Arnesen Austli hos IKT Norge, som han mente var aktiv i dette arbeidet.

Idar benyttet anledningen til å presisere at et av formålene med møtet hadde vært nettopp det å rekruttere et mer politisk orientert mannskap. I mangel av sådan så han små muligheter for å kunne bedrive den typen lobbyvirksomhet som ble diskutert.

Keld mente at det kunne være andre medlemmer av K 185 som muligens kunne kontaktes for å bedrive et slags "eksternt" lobby arbeid.

Idar gjentok meldingen som hadde gått ut til aktive@ om at NUUG skal melde seg inn i ODF Alliance. Petter presiserte at når så skjer så må det lages en pressemelding rundt innmeldingen for at det skal ha en nytteverdi. Idar lanserte idéen om at innmeldingen kunne sees på som en direkte reaksjon på at ISO ignorerte alle innsigelser som kom på OOXML fast-track prosessen. Dette kan evt. Idar koordinere med Keld eller andre som skal involveres i pressemeldingen.

Keld kom tilbake til at NUUG burde ha en standardkatalog. Petter støttet dette med referanse til NUUG sin videogruppe som pr. d.d. ikke vet hvilket format de bør velge for utlegg av videoopptakene fra NUUG sine møter. Som nevnt over har Keld delvis meldt seg frivillig til å utarbeide en slik katalog. Dag-Erling var enig i at dette var en god idé og foreslo en norsk side med oversikt over åpne standarder og programvare som støttet disse. Dag-Erling meldte seg til å lage et første utkast til en slik side på NUUG sin wiki.

Det ovennevnte ble diskutert i kontekst av NRK sendinger/video. Dag-Erling nevnte også platearkivet til NRK som hadde vært ute på anbud for å skaffe et system basert på åpne standarder.

Keld foreslo en pressemelding for å sette fokus på de formater som NRK leverer. Petter mente at noe slik i så tilfelle måtte gå mot stortinget, som tross alt styres slikt. Dette må evt. sees i sammenheng med at NUUG foreslår noen alternativer, slik som siden over, og med henvisning til hva andre gjør på området, slik som Danmarks radio og BBC.

Idar avsluttet møtet med en oppsummering:

grupper/standard/200704-arbeidsmote-referat (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)