Årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) 2024

Tid: Onsdag 2024-06-19 19:00.

Sted: Nettbasert. Gå til https://agenda.nuug.no

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallingens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
 7. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
 8. Andre valg etter forslag fra styret
 9. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 10. Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år
 11. Forslag til endringer av vedtekter
 12. Andre innkomne forslag
 13. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Peter N M Hansteen som møteleder, og Thomas Gramstad som referent (protokollfører).

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallingens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Se vedlagt årsberetning: NUUG-styrets årsberetning for perioden 2023-2024.pdf.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Regnskapet for 2023 viser et driftsresultat (underskudd) på -50 426,71 NOK. Ordinært resultat var -22 735,79 med finansposter.

Se vedlagt årsregnskap 2023 og revisjonsberetning.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte

Det skal i henhold til vedtektene velges:

Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte 2024

Etter samtaler med mange og en helhetlig vurdering ønsker valgkomiteen å forelegge følgende innstilling for NUUGs årsmøte 2024:

Forslag til dagsorden: Valgkomiteen foreslår Thomas Hansen og Ivar Thokle Hovden får anledning til å introdusere seg selv.

Forslag til dagsorden: Valgkomiteen foreslår at det stemmes for at vi avgjør hele styrevalget i ett og i EN total avstemning.

Forslag til valg av styre:

Forslag til valg av revisorer:

Sak 7: Valg av valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomitéen har ikke klart å finne kandidater for å dekke 3 medlemmer i valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår man forsøker benkeforslag eller kaller inn til eget ekstraordinært årsmøte for å håndtere dette når kandidater er funnet av styret eller andre årsmøtet bestemmer.

Sak 8: Andre valg etter forslag fra styret

Ingen andre valg.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Styret foreslår ingen endringer for 2024.

Kategori

Nåværende 2024

Forslag 2025

Firmamedlem

3 120

3 120

Personmedlem tilknyttet firma, pr. medlem ut over 3

520

520

Personlig medlem

530

530

Studenter

50

50

Sak 10: Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år

Budsjettet for 2024 er foreslått justert på noen punkter basert på utviklingen så langt i året:

Budsjettet for 2025 er stort sett det samme som for 2024:

Ordinært resultat med finansposter blir da -24 725 i 2024 og -41 125 i 2025.

Se detaljene i vedlagt budsjett for 2024 og 2025.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for 2024 og 2025

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Det foreligger ingen forslag til endring av vedtektene.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold og orientering fra og til medlemmene om interessante ting som skjer.

Vedlegg

=====================================================================================================

aktiviteter/2024aarsmoete (last edited 2024-06-19 17:51:37 by solbu)