Årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) 2023

Tid: Tirsdag 2023-06-20 19:00.

Sted: Nettbasert. Gå til https://agenda.nuug.no

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallingens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
 7. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
 8. Andre valg etter forslag fra styret
 9. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 10. Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år
 11. Forslag til endringer av vedtekter
 12. Andre innkomne forslag
 13. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Peter N M Hansteen som møteleder, og Thomas Gramstad som referent (protokollfører).

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallingens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Se vedlagt årsberetning: Årsberetning 2023.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Regnskapet viser et driftsresultat på -86 944 NOK. Ordinært resultat var -104 661 med finansposter.

Se vedlagt årsregnskap 2022 og revisjonsberetning.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte

Det skal i henhold til vedtektene velges:

Leder, nestleder og styremedlemmer velges for to år. I 2023 blir det slik:

Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte 2023:

Leder:

Nestleder:

Styremedlemmer:

Varaer:

Revisor:

Sak 7: Valg av valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomitéen foreslår følgende til ny valgkomite frem til neste årsmøte:

Sak 8: Andre valg etter forslag fra styret

Ingen andre valg.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Kontingentsatsene ble økt med 30% i fjor. Styret foreslår ingen endringer for 2024.

Kategori

Nåværende 2023

Forslag 2024

Firmamedlem

3 120

3 120

Personmedlem tilknyttet firma, pr. medlem ut over 3

520

520

Personlig medlem

530

530

Studenter

50

50

Sak 10: Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år

Nye kontingentsatser fra 2023 har gitt bedre balanse mellom inntekter og utgifter. Ved gjennomgang av regnskapet for 2022 og budsjettet for 2023 har styret sett at administrative utgifter er like store som de samlede inntektene, og slik kan det ikke fortsette. Det er derfor foreslått noen tiltak som får størst virkning fra 2024:

Målet er ikke å gå med overskudd, men å kunne bruke mer penger på faglige medlemsaktiviteter. Det er derfor foreslått økning av budsjettpostene for medlemsmøter og andre arrangementer, samt for drift av videogruppa.

Se vedlagt budsjett.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Årsmøtet 2022 vedtok nye vedtekter om styrets medlemmer. En redigeringsfeil førte til at det angis i paragraf 7 at det skal velges to varaer, mens paragraf 6 sier at det skal velges tre.

Forslag til vedtak: Paragraf 7 endres til å angi at det skal velges tre (3) varaer.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold og orientering fra og til medlemmene om interessante ting som skjer.

Vedlegg

=====================================================================================================

Signert protokoll/referat fra årsmøtet: https://nuug.no/dokumenter/2023-06-20-inn-protokoll-referat-aarsmote-2023-signert.pdf

aktiviteter/2023aarsmoete (last edited 2023-06-27 21:24:18 by ThomasGramstad)