Årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) 2022

Tid: Onsdag 2021-06-15 19:00.

Sted: Nettbasert. Gå til https://agenda.nuug.no/ og logg inn med nøkkel fra e-post, eller følg link for observatører.

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallingens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
 7. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
 8. Andre valg etter forslag fra styret
 9. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 10. Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år
 11. Forslag til endringer av vedtekter
 12. Andre innkomne forslag
 13. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Peter N M Hansteen som møteleder, og Thomas Gramstad som referent (protokollfører).

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallingens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Se vedlagt årsberetning: Årsberetning 2022.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Regnskapet viser et driftsresultat (underskudd) på -40 105 (ordinært resultat med
finansposter -30 651, lavere underskudd grunnet salg av dollar med gevinst). Budsjettert var et
resultat på -157 485 (inkludert 130 000 som ikke ble benyttet for skytjenester). Årsoppgjøret er
revidert og godkjent av revisor RSM Norge AS. Underskuddet foreslås tatt fra egenkapitalen (tidligere
års overskudd), som etter dette utgjør 884 984.

Se vedlagt årsoppgjør 2021 og revisjonsberetning for 2021.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte

Det skal i henhold til vedtektene velges:

Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte 2022:

Leder:

Styremedlemmer:

Nestleder:

Varaer:

Revisor:

Sak 7: Valg av valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomitéen foreslår følgende til ny valgkomite frem til neste årsmøte:

Sak 8: Andre valg etter forslag fra styret

Ingen andre valg.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Styret foreslår å øke kontingenten med ca 30% etter flere års stillstand, i den hensikt å minske det
årlige underskuddet og sikre driften i årene som kommer. Med 30% økning så vil kontingentinntektene
dekke omtrent de faste kostnadene som er ganske uavhengige av aktivitet og antall medlemmer.
Budsjettet forutsetter en stabil medlemsmasse. Kontingenten for studenter og andre med redusert
betalingsevne beholdes uendret.

Kategori

Nåværende 2022

Forslag 2023

Firmamedlem

2 400

3 120

Personmedlem tilknyttet firma, pr. medlem ut over 3

400

520

Personlig medlem

410

530

Studenter

50

50

Forslag til ny rutine for bedriftsmedlemmer, for å forenkle prosessen både for bedriftene og for NUUG:
Bedriftsmedlemmer som melder inn nye personmedlemmer, ut over de 3 som er inkludert, i løpet av året
blir ikke belastet ekstra kontingent for disse før neste kalenderår. De nye personene blir stående som
foreløpige medlemmer uten stemmerett fram til neste års ordinære faktura er betalt.
Den nye rutinen implementeres umiddelbart, også for 2022.

Sak 10: Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år

Forutsetninger i budsjettet:

Se vedlagt budsjett.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Styret har gått gjennom vedtektene og legger frem et samlet forslag med endringer, se vedlegg:
https://nuug.no/dokumenter/forslag-vedtektsendringer-aarsmoetet-2022.pdf

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold og orientering fra og til medlemmene om interessante ting som skjer.

Vedlegg

=====================================================================================================

Signert protokoll/referat fra årsmøtet: https://nuug.no/dokumenter/2022-06-15-inn-protokoll-referat-aarsmote-2022-signert-komplett.pdf

aktiviteter/2022aarsmoete (last edited 2022-07-09 18:34:04 by ThomasGramstad)