Årsmøte i Norwegian Unix User Group (NUUG) 2021

Tid: Torsdag 2021-06-17 19:00.

Sted: Nettbasert. Gå til https://agenda.nuug.no/ og logg inn med nøkkel fra e-post, eller følg link for observatører.

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallingens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
 7. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
 8. Andre valg etter forslag fra styret
 9. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 10. Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år
 11. Forslag til endringer av vedtekter
 12. Andre innkomne forslag
 13. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Peter N M Hansteen som møteleder, og Thomas Gramstad som referent (protokollfører).

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallingens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Se vedlagt årsberetning: Årsberetning 2021.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Regnskapet viser et driftsresultat (underskudd) på -58 096,93 (ordinært resultat med finansposter -82 950,87). Budsjettert var et resultat på -213  693. Årsoppgjøret er revidert og godkjent av revisor RSM Norge AS. Underskuddet foreslås tatt fra egenkapitalen (tidligere års overskudd), som etter dette utgjør 915 635. Se vedlagt årsoppgjør 2020 og revisjonsberetning for 2020.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte

Det skal i henhold til vedtektene velges:

Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte 2021::

Leder:

Styremedlemmer:

Nestleder:

Varaer:

Revisor:

Sak 7: Valg av valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomitéen foreslår følgende til ny valgkomite frem til neste årsmøte:

Sak 8: Andre valg etter forslag fra styret

Ingen andre valg.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Styret foreslår uendret kontingent.

Kategori

Nåværende 2021

Forslag 2022

Firmamedlem

2 400

2 400

Personmedlem tilknyttet firma, pr. medlem ut over 3

400

400

Personlig medlem

410

410

Studenter

50

50

Sak 10: Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år

Se vedlagt budsjett. Investering til nytt driftsmiljø (130 000) er utsatt fra 2020 og tas inn i oppdatert budsjett for 2021. Budsjettet forutsetter at 2021 blir preget av Covid-19-tiltak og fortsatt mest digitale møter. Det er antatt at vanlig møte- og reisevirksomhet kan gjenopptas i 2022.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Det er ikke kommet inn forslag om endring av vedtekter.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold og orientering fra og til medlemmene om interessante ting som skjer.

Vedlegg

=====================================================================================================

Referat fra årsmøtet: https://nuug.no/dokumenter/2021-06-17-inn-referat-aarsmote-2021-usignert.pdf

aktiviteter/2021aarsmoete (last edited 2022-05-14 23:30:45 by ThomasGramstad)