Ekstraordinært årsmøte i Norwegian Unix User Group

Tid: Onsdag 2020-12-02 20:00.

Sted: Nettbasert. Gå til https://agenda.nuug.no/ og logg inn med nøkkel fra e-post, eller følg link for observatører.

Agenda for ekstraordinært årsmøte:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Innkallingens lovlighet
  4. Endring av vedtekter for å tilpasses bortfall av tilknytning til USENIX
  5. Kontingentsatser for 2021
  6. Innkreving av kontingent
  7. Suppleringsvalg til styret

BAKGRUNN

Det vises til utsendt informasjon fra USENIX og fra NUUG-styret om at USENIX har bestemt seg for å ikke ha tilknyttede foreninger som krever inn kontingent samlet, slik NUUG har hatt de siste 18 årene. Endringen gjelder allerede fra 2021 og NUUG er derfor nødt til å endre vedtekter og kontingentsatser på kort varsel for å tilpasse seg dette. Medlemmer som ønsker å fortsette som USENIX-medlemmer må heretter ivareta og betale sine medlemskap direkte, via https://usenix.org.

DETALJERT AGENDA

1 - Valg av møteleder

Styret foreslår Peter N. M. Hansteen som møteleder og Thomas Gramstad som referent.

2 - Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Styret foreslår at to medlemmer som er tilstede undertegner protokollen.

3 - Innkallingens lovlighet

Styret foreslår at innkallingens lovlighet godkjennes av årsmøtet.

4 - Endring av vedtekter for å tilpasses bortfall av tilknytning til USENIX

§ 2. Foreningens formål. Følgende to setninger strykes:

§ 4. Medlemskap.

Setningen "Medlemmene er forpliktet til å følge de regler for utsendt informasjon som fastsettes av NUUG og Usenix." Erstattes med "Medlemmene er forpliktet til å følge de regler for utsendt informasjon som fastsettes av NUUG."

§ 11. Kontingent.

Setningen "Årsmøtet kan fastsette reduserte ytelser, inkludert unntakelse av Usenix medlemskap, til medlemsgrupper, herunder æresmedlemmer, som betaler redusert eller ingen kontingent." Erstattes med "Årsmøtet kan fastsette reduserte ytelser til medlemsgrupper, herunder æresmedlemmer, som betaler redusert eller ingen kontingent."

5 - Kontingentsatser for 2021

Det foreslås å sette kontingenten for alle personlige medlemmer til satsene som er vedtatt for "uten USENIX"-kategoriene, men betegnelsen "uten USENIX" fjernes. For firmamedlemmer og personer tilknyttet firmamedlem foreslås nye satser.

Kategori

2020

2021

2021

Firmamedlem inkl. inntil 3 pers.

5 000

5 700

2 400

Ekstra person under firmamedlem

1 300

1 520

400

Personlig medlem

1 365

1 590

410

Studentmedlem

400

450

50

Personlig medlem uten USENIX

410

410

utgår

Studentmedlem uten USENIX

50

50

utgår

De tidligere vedtatte kontingentsatsene vises overstreket. De foreslåtte satsene reflekterer bare at "USENIX-andelen" av kontingenten faller bort og påvirker derfor ikke resten av budsjettet, som dermed ikke trenger å behandles nå.

6 - Innkreving av kontingent

Kontingenten innkreves på begynnelsen av året og må være betalt før forfall. Stemmerett på årsmøtet forutsetter betalt kontingent for inneværende år. Nyinnmelding er gyldig når kontingenten er betalt og styret har behandlet søknaden om medlemskap. Ved innmelding etter 1. juli innkreves halv kontingent for inneværende år.

7 - Suppleringsvalg til styret

Valgt vara 1 Hallvard Nygård har trukket seg fra styret av personlige grunner. Malin Bruland har sagt seg villig til å overta denne rollen fram til neste ordinære årsmøte.

REFERANSER

=====================================================================================================

Referat fra årsmøtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-12-02-inn-referat-ekstraordinaertaarsmote-2020-usignert.pdf

aktiviteter/2020ekstraordinaert-aarsmoete (last edited 2020-12-06 19:08:45 by ThomasGramstad)