Differences between revisions 28 and 29
Revision 28 as of 2020-06-18 04:30:55
Size: 4926
Comment:
Revision 29 as of 2020-07-17 20:39:02
Size: 5276
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 46: Line 46:
Det skal i henhold til vedtektene velges: Det skal i henhold til vedtektene velges:https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2019aarsmoete
Line 106: Line 106:
||Studenter uten USENIX||<)>50||<)>50|| ||Studenter uten USENIX||<)>50||<)>50||https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2019aarsmoete
Line 120: Line 120:
Det åpnes for innspill til saksinnhold. Det åpnes for innspill til saksinnhold.https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2019aarsmoete
Line 129: Line 129:

=====================================================================================================

Referat fra årsmøtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-06-16-inn-referat-aarsmote-2020-usignert.pdf

Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2020

Tid: Tirsdag 2020-06-16 18:00.

Sted: Nettbasert. Gå til https://agenda.nuug.no/ og logg inn med nøkkel fra e-post, eller følg link for observatører.

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallingens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
 7. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
 8. Andre valg etter forslag fra styret
 9. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 10. Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år
 11. Forslag til endringer av vedtekter
 12. Andre innkomne forslag
 13. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Martin Langsjøen som møteleder, og Thomas Gramstad som referent (protokollfører).

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallingens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Se vedlagt årsberetning: Årsberetning 2020.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Regnskapet viser et driftsresultat (underskudd) på -32 163 (ordinært resultat med finansposter -43 804). Budsjettert var et resultat på -61 010. Årsoppgjøret er revidert og godkjent av revisor RSM Norge AS. Underskuddet foreslås tatt fra egenkapitalen (tidligere års overskudd), som etter dette utgjør 998 586. Se vedlagt årsoppgjør og revisjonsberetning for 2019.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte

Det skal i henhold til vedtektene velges:https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2019aarsmoete

 • Leder
 • 2 styremedlemmer
 • Nestleder
 • 2 varaer
 • Revisor

Valgkomitéens innstilling til NUUGs årsmøte 2020:: Ikke eget dokument, lagt inn forslagene direkte under hvert punkt.

Leder:

 • Peter N.M.Hansteen (velges for 1 år)

Styremedlemmer:

 • Johnny Solbu (ikke på valg i år)
 • Adrian Kjær Dalhaug (ikke på valg i år)
 • Martin Langsjøen (velges for 2 år)
 • Jon Petter Bjerke (velges for 2 år)

Nestleder:

 • Adrian Kjær Dalhaug (ikke på valg som styremedlem, foreslås valgt som nestleder for 1 år)

Varaer:

 • Vara 1: Hallvard Nygård (velges for 1 år)
 • Vara 2: David Noble (velges for 1 år)

Revisor:

 • RSM Norge AS (samme selskap, tidligere kjent som RSM Hasner) foreslås gjenvalgt

Notat fra Valgkomitéen: Valgkomitéen er av den formening at denne sammensetningen sørger for tilstrekkelig kontinuitet og evne til nyskapende aktivitet.

Sak 7: Valg av valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomitéen foreslår følgende til ny valgkomite frem til neste årsmøte:

 • Kristian Fiskerstrand
 • Petter Reinholdtsen
 • Hans-Petter Fjeld

Sak 8: Andre valg etter forslag fra styret

Ingen andre valg.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Styret foreslår å øke kontingenten for å ta høyde for høyere dollarkurs. Kursen for 2021 er 9,8495 (dollar for 2021 ble kjøpt før den siste stigningen). Kontingentsatsen for medlemmer som ikke har Usenix inkludert foreslås uendret.

Kategori

Nåværende 2020

Forslag 2021

Firmamedlem

5 000

5 700

Personmedlem tilknyttet firma, pr. medlem ut over 3

1 300

1 520

Personlig medlem

1 365

1 590

Studenter

400

450

Personlig medlem uten USENIX

410

410

||Studenter uten USENIX||<)>50||<)>50||https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2019aarsmoete

Sak 10: Forslag til oppdatert budsjett og budsjett for kommende år

Se vedlagt budsjett.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Det er ikke kommet inn forslag om endring av vedtekter.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold.https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2019aarsmoete

Vedlegg

=====================================================================================================

Referat fra årsmøtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2020-06-16-inn-referat-aarsmote-2020-usignert.pdf

aktiviteter/2020aarsmoete (last edited 2020-07-17 20:39:02 by ThomasGramstad)