Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2019-05-20 20:14:13
Size: 3194
Editor: solbu
Comment:
Revision 6 as of 2019-05-20 21:15:58
Size: 3346
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
 1. Innkallelsens lovlighet  1. Innkallingens lovlighet
Line 13: Line 13:
 1. Valgkomité på 3 medlemmer  1. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
Line 23: Line 23:
== Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen == == Sak 2: Valg av to medlemmer til å signere årsmøteprotokollen ==
Line 26: Line 26:
== Sak 3: Innkallelsens lovlighet == == Sak 3: Innkallingens lovlighet ==
Line 44: Line 44:
 * 3 styremedlemmer  * 2 styremedlemmer
Line 53: Line 53:
'''Nestleder''': '''Nestleder''': Thomas Gramstad
Line 55: Line 55:
'''3 styremedlemmer''': '''2 styremedlemmer''':
Line 64: Line 64:
Styret foreslår gjenvalg av statsautorisert revisor RSM Norge AS som revisor for Styret foreslår gjenvalg av statsautorisert revisor RSM Norge AS som revisor for NUUG.
Line 69: Line 69:
 *  * Thomas Gramstad
Line 77: Line 77:
Redusert kontigenter for medlemmer uten Usenix Generelt: Styret foreslår ingen endring av kontingentsatsene.
Line 79: Line 79:
 * Forslag til vedtak: Styret kan gi reduserte kontigenter tilsvarende studentmedlemskap uten Usenix etter søknad. Styret ønsker ved behov å kunne gi redusert kontingent for medlemskap uten USENIX.

* Forslag til vedtak: Styret kan gi redusert kontingent tilsvarende studentmedlemskap uten USENIX etter søknad.

Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2019

Tid: Onsdag 2019-06-17 19:30 Sted: Teknologihuset

Adressen er Pilestredet 56, i 3 etg.

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallingens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
 7. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
 8. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 9. Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år
 10. Vedtektsendring
 11. Andre innkomne forslag
 12. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår XXX som møteleder. Referent velges blant de fremmøtte.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å signere årsmøteprotokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallingens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Årsberetning

Se vedlagt årsberetning. Årsberetning 2019.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Sak 5: Regnskap

Se vedlagt regnskap for 2018. Regnskapet er godkjent av revisor.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte:

Se også valgkomiteens innstilling: Innstilling fra valgkomiteen 2019

 • Leder
 • Nestleder
 • 2 styremedlemmer
 • 2 varaer
 • Revisor

Styret

Valgkomiteen innstiller følgende personer (se også vedlagt innstilling fra valgkomiteen):

Leder: Martin Langsjøen

Nestleder: Thomas Gramstad

2 styremedlemmer:

Varamedlemmer:

 • Vara 1: Petter Reinholdtsen
 • Vara 2: Hans-Petter Fjeld

Revisor

Styret foreslår gjenvalg av statsautorisert revisor RSM Norge AS som revisor for NUUG.

Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomiteen har følgende forslag til valgkomité:

 • Thomas Gramstad

Sak 8: Eventuelle andre valg etter forslag fra styret

Styret foreslår ingen andre valg.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Generelt: Styret foreslår ingen endring av kontingentsatsene.

Styret ønsker ved behov å kunne gi redusert kontingent for medlemskap uten USENIX.

 • Forslag til vedtak: Styret kan gi redusert kontingent tilsvarende studentmedlemskap uten USENIX etter søknad.

Sak 10: Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år

Se vedlagt budsjett.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Det er ikke kommet inn forslag om endring av vedtekter.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold.

Vedlegg

 • Styrets beretning for 2019:
 • Valgkomiteens innstilling:
 • Styrets forslag til budsjett:
 • Revidert regnskap 2018:
 • Revisors beretning:

aktiviteter/2019aarsmoete (last edited 2019-07-01 04:05:40 by ThomasGramstad)