Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2019-05-20 19:56:17
Size: 3094
Editor: solbu
Comment:
Revision 5 as of 2019-05-20 20:14:13
Size: 3194
Editor: solbu
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 77: Line 77:
Styret foreslår ingen endringer i kontingenten for kommende år. Redusert kontigenter for medlemmer uten Usenix

 * Forslag til vedtak: Styret kan gi reduserte kontigenter tilsvarende studentmedlemskap uten Usenix etter søknad.

Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2019

Tid: Onsdag 2019-06-17 19:30 Sted: Teknologihuset

Adressen er Pilestredet 56, i 3 etg.

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
 7. Valgkomité på 3 medlemmer
 8. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 9. Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år
 10. Vedtektsendring
 11. Andre innkomne forslag
 12. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår XXX som møteleder. Referent velges blant de fremmøtte.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Årsberetning

Se vedlagt årsberetning. Årsberetning 2019.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Sak 5: Regnskap

Se vedlagt regnskap for 2018. Regnskapet er godkjent av revisor.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte:

Se også valgkomiteens innstilling: Innstilling fra valgkomiteen 2019

 • Leder
 • Nestleder
 • 3 styremedlemmer
 • 2 varaer
 • Revisor

Styret

Valgkomiteen innstiller følgende personer (se også vedlagt innstilling fra valgkomiteen):

Leder: Martin Langsjøen

Nestleder:

3 styremedlemmer:

Varamedlemmer:

 • Vara 1: Petter Reinholdtsen
 • Vara 2: Hans-Petter Fjeld

Revisor

Styret foreslår gjenvalg av statsautorisert revisor RSM Norge AS som revisor for

Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomiteen har følgende forslag til valgkomité:

Sak 8: Eventuelle andre valg etter forslag fra styret

Styret foreslår ingen andre valg.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Redusert kontigenter for medlemmer uten Usenix

 • Forslag til vedtak: Styret kan gi reduserte kontigenter tilsvarende studentmedlemskap uten Usenix etter søknad.

Sak 10: Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år

Se vedlagt budsjett.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Det er ikke kommet inn forslag om endring av vedtekter.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold.

Vedlegg

 • Styrets beretning for 2019:
 • Valgkomiteens innstilling:
 • Styrets forslag til budsjett:
 • Revidert regnskap 2018:
 • Revisors beretning:

aktiviteter/2019aarsmoete (last edited 2019-07-01 04:05:40 by ThomasGramstad)