Differences between revisions 32 and 40 (spanning 8 versions)
Revision 32 as of 2019-06-17 22:12:00
Size: 3964
Comment:
Revision 40 as of 2019-07-01 04:05:40
Size: 4262
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 69: Line 69:
Styret foreslår å benytte statsautorisert revisor.
Det planlegges å benytte RSM Norge AS som tidligere.
Styret foreslår å benytte statsautorisert revisor. Det planlegges å benytte RSM Norge AS som tidligere.
Line 81: Line 80:
 * https://pad.efn.no/p/nuug-aeresmedlemskap2019
* [[attachment:nuug-aeresmedlemskap2019.pdf]]
Line 107: Line 107:
 * Styrets innstilling til æresmedlemskap: [[attachment:nuug-aeresmedlemskap2019.pdf]]
Line 110: Line 111:
 * NUUGs vedtekter: [[https://www.nuug.no/vedtekter.shtml]]  * NUUGs vedtekter: https://www.nuug.no/vedtekter.shtml


=====================================================================================================

Referat fra årsmøtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-06-17-inn-referat-aarsmote-2019-usignert.pdf

Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2019

Tid: Mandag 2019-06-17 19:30 Sted: Teknologihuset

Adressen er Pilestredet 56, i 3 etg.

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallingens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
 7. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
 8. Andre valg etter forslag fra styre
 9. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 10. Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år
 11. Forslag til endringer av vedtekter
 12. Andre innkomne forslag
 13. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Martin Langsjøen som møteleder, og Thomas Gramstad som referent (protokollfører).

Sak 2: Valg av to medlemmer til å signere årsmøteprotokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallingens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Årsberetning

Se vedlagt årsberetning. Årsberetning 2019.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Sak 5: Regnskap

Se vedlagt regnskap for 2018. Regnskapet er godkjent av revisor.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte:

Se også valgkomiteens innstilling: Innstilling fra valgkomiteen 2019

 • Leder
 • 2 styremedlemmer
 • Nestleder
 • 2 varaer
 • Revisor

Styret

Valgkomiteen innstiller følgende personer (se også vedlagt innstilling fra valgkomiteen):

Leder: Martin Langsjøen (gjenvalg; velges for 1 år)

Styremedlemmer:

 • Johnny Solbu (gjenvalg)
 • Adrian Kjær Dalhaug (ny)
 • Thomas Gramstad (ikke på valg; valgt for 2 år i 2018)
 • Jon Petter Bjerke (ikke på valg; valgt for 2 år i 2018)

Nestleder velges blant styremedlemmene: Thomas Gramstad (gjenvalg for 1 år)

Varaer:

 • Vara 1: David Noble (ny)
 • Vara 2: Hans-Petter Fjeld (gjenvalg)

Revisor

Styret foreslår å benytte statsautorisert revisor. Det planlegges å benytte RSM Norge AS som tidligere.

Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomiteen har følgende forslag til valgkomité:

 • Petter Reinholdtsen (leder)
 • Malin Bruland
 • Kristian Fiskerstrand

Sak 8: Andre valg etter forslag fra styret

Styret foreslår utnevnelse av et æresmedlem:

Styret fremlegger innstilling til æresmedlem.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Generelt: Styret foreslår ingen endring av kontingentsatsene.

Styret ønsker ved behov å kunne gi redusert kontingent for medlemskap uten USENIX.

 • Forslag til vedtak: Styret kan gi redusert kontingent tilsvarende studentmedlemskap uten USENIX etter søknad.

Sak 10: Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år

Se vedlagt budsjett.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Det er ikke kommet inn forslag om endring av vedtekter.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold.

Vedlegg

=====================================================================================================

Referat fra årsmøtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2019-06-17-inn-referat-aarsmote-2019-usignert.pdf

aktiviteter/2019aarsmoete (last edited 2019-07-01 04:05:40 by ThomasGramstad)