Differences between revisions 12 and 13
Revision 12 as of 2019-05-23 21:01:05
Size: 3594
Comment:
Revision 13 as of 2019-05-24 13:06:11
Size: 3608
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 21: Line 21:
Sittende styre foreslår XXX som møteleder, og Thomas Gramstad som referent (protokollfører). Sittende styre foreslår Jon Petter Bjerke som møteleder, og Thomas Gramstad som referent (protokollfører).

Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2019

Tid: Onsdag 2019-06-17 19:30 Sted: Teknologihuset

Adressen er Pilestredet 56, i 3 etg.

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallingens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
 7. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
 8. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 9. Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år
 10. Vedtektsendring
 11. Andre innkomne forslag
 12. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Jon Petter Bjerke som møteleder, og Thomas Gramstad som referent (protokollfører).

Sak 2: Valg av to medlemmer til å signere årsmøteprotokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallingens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Årsberetning

Se vedlagt årsberetning. Årsberetning 2019.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Sak 5: Regnskap

Se vedlagt regnskap for 2018. Regnskapet er godkjent av revisor.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte:

Se også valgkomiteens innstilling: Innstilling fra valgkomiteen 2019

 • Leder
 • Nestleder
 • 2 styremedlemmer
 • 2 varaer
 • Revisor

Styret

Valgkomiteen innstiller følgende personer (se også vedlagt innstilling fra valgkomiteen):

Leder: Martin Langsjøen

Nestleder: Thomas Gramstad

2 styremedlemmer:

Varamedlemmer:

 • Vara 1: Petter Reinholdtsen
 • Vara 2: Hans-Petter Fjeld

Revisor

Styret foreslår gjenvalg av statsautorisert revisor RSM Norge AS som revisor for NUUG.

Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomiteen har følgende forslag til valgkomité:

 • Thomas Gramstad
 • Malin Bruland
 • Kristian Fiskerstrand

Sak 8: Eventuelle andre valg etter forslag fra styret

Styret foreslår utnevnelse av et æresmedlem.

Styret fremlegger innstilling til æresmedlem.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Generelt: Styret foreslår ingen endring av kontingentsatsene.

Styret ønsker ved behov å kunne gi redusert kontingent for medlemskap uten USENIX.

 • Forslag til vedtak: Styret kan gi redusert kontingent tilsvarende studentmedlemskap uten USENIX etter søknad.

Sak 10: Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år

Se vedlagt budsjett.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Det er ikke kommet inn forslag om endring av vedtekter.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold.

Vedlegg

aktiviteter/2019aarsmoete (last edited 2019-07-01 04:05:40 by ThomasGramstad)