Differences between revisions 1 and 24 (spanning 23 versions)
Revision 1 as of 2019-05-20 18:38:43
Size: 3151
Editor: solbu
Comment:
Revision 24 as of 2019-05-25 22:34:02
Size: 3713
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
Tid: Onsdag 2019-06-17 19:00 Sted: Teknologihuset Tid: Onsdag 2019-06-17 19:30 Sted: Teknologihuset
Line 4: Line 4:
Adressen er Pilestredet 56, i 3 etg, ring XXX XX XXX ved spørsmål. Adressen er Pilestredet 56, i 3 etg.
Line 9: Line 9:
 1. Innkallelsens lovlighet  1. Innkallingens lovlighet
Line 13: Line 13:
 1. Valgkomité på 3 medlemmer  1. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
Line 21: Line 21:
Sittende styre foreslår XXX som møteleder. Referent velges blant de fremmøtte. Sittende styre foreslår Martin Langsjøen som møteleder, og Thomas Gramstad som referent (protokollfører).
Line 23: Line 23:
== Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen == == Sak 2: Valg av to medlemmer til å signere årsmøteprotokollen ==
Line 26: Line 26:
== Sak 3: Innkallelsens lovlighet == == Sak 3: Innkallingens lovlighet ==
Line 43: Line 43:
 * 2 styremedlemmer
Line 44: Line 45:
 * 3 styremedlemmer
Line 51: Line 51:
'''Leder''': Martin Langsjøen '''Leder''': Martin Langsjøen (gjenvalg; velges for 1 år)
Line 53: Line 53:
'''Nestleder''':  '''Styremedlemmer''':
Line 55: Line 55:
'''3 styremedlemmer''':  * Johnny Solbu (gjenvalg)
 * Adrian Kjær Dalhaug (ny)
 * Thomas Gramstad (ikke på valg; valgt for 2 år i 2018)
 * Jon Petter Bjerke (ikke på valg; valgt for 2 år i 2018)
Line 57: Line 60:
'''Varamedlemmer''': '''Nestleder''' velges blant styremedlemmene: Thomas Gramstad (gjenvalg for 1 år)
Line 59: Line 62:
 * Vara 1: Petter Reinholdtsen
 * Vara 2: Hans-Petter Fjeld
'''Varaer''':

* Vara 1: David Noble (ny)
 * Vara 2: Hans-Petter Fjeld (gjenvalg)
Line 63: Line 68:

                                                                                                                                                                                                                           30,82-80 Topp
Styret foreslår gjenvalg av statsautorisert revisor RSM Norge AS som revisor for NUUG.
Styret foreslår å benytte statsautorisert revisor.
Det planlegges å benytte RSM Norge AS som tidligere.
Line 70: Line 74:
 *
 *
 *
 * Petter Reinholdtsen
 * Malin Bruland
 * Kristian Fiskerstrand
Line 75: Line 79:
Styret foreslår ingen andre valg. Styret foreslår utnevnelse av et æresmedlem.

Styret fremlegger innstilling til æresmedlem.
Line 78: Line 84:
Styret foreslår ingen endringer i kontingenten for kommende år. Generelt: Styret foreslår ingen endring av kontingentsatsene.

Styret ønsker ved behov å kunne gi redusert kontingent for medlemskap uten USENIX.

 * Forslag til vedtak: Styret kan gi redusert kontingent tilsvarende studentmedlemskap uten USENIX etter søknad.
Line 94: Line 104:
 * Valgkomiteens innstilling:
 * Styrets forslag til budsjett:
 * Revidert regnskap 2018:
 * Revisors beretning:
 * Valgkomiteens innstilling: [[attachment:valgkom-innstilling2019.pdf]]
 * Styrets forslag til budsjett: [[attachment:budsjett-2019-2020-v2.ods]]
 * Revidert regnskap 2018: [[attachment:arsregnskap_NUUG_2018-signert.pdf]]
 * Revisors beretning: [[attachment:Revisjonsberetning-NUUG-2018.pdf]]

Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2019

Tid: Onsdag 2019-06-17 19:30 Sted: Teknologihuset

Adressen er Pilestredet 56, i 3 etg.

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallingens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
 7. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
 8. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 9. Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år
 10. Vedtektsendring
 11. Andre innkomne forslag
 12. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Martin Langsjøen som møteleder, og Thomas Gramstad som referent (protokollfører).

Sak 2: Valg av to medlemmer til å signere årsmøteprotokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallingens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Årsberetning

Se vedlagt årsberetning. Årsberetning 2019.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Sak 5: Regnskap

Se vedlagt regnskap for 2018. Regnskapet er godkjent av revisor.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte:

Se også valgkomiteens innstilling: Innstilling fra valgkomiteen 2019

 • Leder
 • 2 styremedlemmer
 • Nestleder
 • 2 varaer
 • Revisor

Styret

Valgkomiteen innstiller følgende personer (se også vedlagt innstilling fra valgkomiteen):

Leder: Martin Langsjøen (gjenvalg; velges for 1 år)

Styremedlemmer:

 • Johnny Solbu (gjenvalg)
 • Adrian Kjær Dalhaug (ny)
 • Thomas Gramstad (ikke på valg; valgt for 2 år i 2018)
 • Jon Petter Bjerke (ikke på valg; valgt for 2 år i 2018)

Nestleder velges blant styremedlemmene: Thomas Gramstad (gjenvalg for 1 år)

Varaer:

 • Vara 1: David Noble (ny)
 • Vara 2: Hans-Petter Fjeld (gjenvalg)

Revisor

Styret foreslår å benytte statsautorisert revisor. Det planlegges å benytte RSM Norge AS som tidligere.

Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomiteen har følgende forslag til valgkomité:

 • Petter Reinholdtsen
 • Malin Bruland
 • Kristian Fiskerstrand

Sak 8: Eventuelle andre valg etter forslag fra styret

Styret foreslår utnevnelse av et æresmedlem.

Styret fremlegger innstilling til æresmedlem.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Generelt: Styret foreslår ingen endring av kontingentsatsene.

Styret ønsker ved behov å kunne gi redusert kontingent for medlemskap uten USENIX.

 • Forslag til vedtak: Styret kan gi redusert kontingent tilsvarende studentmedlemskap uten USENIX etter søknad.

Sak 10: Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år

Se vedlagt budsjett.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Det er ikke kommet inn forslag om endring av vedtekter.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold.

Vedlegg

aktiviteter/2019aarsmoete (last edited 2019-07-01 04:05:40 by ThomasGramstad)