Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2018

Tid: Onsdag 2018-06-20 19:00 Sted: Teknologihuset

Adressen er Pilestredet 56, i 3 etg, ring 95728209 ved spørsmål.

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
 7. Valgkomité på 3 medlemmer
 8. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 9. Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år
 10. Vedtektsendring
 11. Andre innkomne forslag
 12. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Hans-Petter Fjeld som møteleder. Referent velges blant de fremmøtte.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Årsberetning

Se vedlagt årsberetning. Årsberetning 2018.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Sak 5: Regnskap

Se vedlagt regnskap for 2017. Regnskapet er godkjent av revisor.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte:

Se også valgkomiteens innstilling: Innstilling fra valgkomiteen 2018

Styret

Valgkomiteen innstiller følgende personer (se også vedlagt innstilling fra valgkomiteen):

Leder: Martin Langsjøen

Nestleder: Thomas Gramstad

3 styremedlemmer: Johnny Solbu, Jon Petter Bjerke, Thomas Gramstad (OBS: En av disse styrekandidatene skal velges for kun ett år)

Varamedlemmer:

Revisor

Styret foreslår gjenvalg av statsautorisert revisor RSM Norge AS som revisor for NUUG.

Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomiteen har følgende forslag til valgkomité:

Sak 8: Eventuelle andre valg etter forslag fra styret

Styret foreslår ingen andre valg.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Styret foreslår ingen endringer i kontingenten for kommende år.

Sak 10: Forslag til revidert budsjett og budsjett for kommende år

Se vedlagt budsjett.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Det er ikke kommet inn forslag om endring av vedtekter.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold.

Vedlegg

=====================================================================================================

Referat fra årsmøtet: http://www.nuug.no/dokumenter/2018-06-20-inn-referat-aarsmote-2018-usignert.pdf

aktiviteter/2018aarsmoete (last edited 2019-07-01 04:00:49 by ThomasGramstad)