Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2017

Tid: Onsdag 2017-06-21 18:00 Sted: Basefarm AS

Adressen er Nydalen Allé 37a, i 5 etg, ring 95728209 ved spørsmål. Hovedinngangen er låst, så forsøk å komme presis.

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte
 7. Valgkomité på 3 medlemmer
 8. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 9. Forslag til revidert budsjett for 2017 og budsjett for 2018
 10. Vedtektsendring
 11. Andre innkomne forslag
 12. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Hans-Petter Fjeld som møteleder. Referent velges blant de fremmøtte.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Årsberetning

Se vedlagt årsberetning. Årsberetning 2017.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Sak 5: Regnskap

Se vedlagt regnskap for 2016. Regnskapet er godkjent av revisor.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsvalgte:

Valgkomiteen har følgende forslag til nytt styre

Styremedlemmer: Det skal velges to styremedlemmer i år.

Johnny Solbu og Jon Petter Bjerke er ikke på valg i år.

Varamedlemmer:

Thomas Gramstad stiller enten til styremedlem eller til vara, ut fra det som viser seg mest hensiktsmessig for NUUG på årsmøtet.

Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer

Valgkomiteen har følgende forslag til valgkomité:

Sak 8: Eventuelle andre valg etter forslag fra styret

Styret foreslår ingen andre valg.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Styret foreslår ingen endringer i kontingenten for kommende år.

Sak 10: Forslag til budsjett for kommende år

Se vedlagt budsjett.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Det er ikke kommet inn forslag om endring av vedtekter.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold.

Vedlegg

aktiviteter/2017aarsmoete (last edited 2017-06-02 13:19:50 by HansPetterFjeld)