Referat fra ekstraordinært årsmøte i Norwegian Unix User Group

Tid: 2017-09-12 18:00 - 18:30

Sted: Oslo, Teknologihuset, 3.etg., liten sal

Agenda for ekstraordinært årsmøte:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Innkallelsens lovlighet
  4. Endring av vedtekt, bruk av signatur
  5. Valg av nestleder
  6. Endring av vedtekt, valg av nestleder ved ordinært årsmøte

BAKGRUNN

Myndighetene har bedt alle norske banker om å oppdatere sin kundeinformasjon, samt re-legitimere sine kunder. Dette er ment å vanskeliggjøre ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.

DNB har derfor bedt om at alle som har en rolle opp mot DNB eller kan benytte signaturretten for foreningen NUUG, kan fremvise pass eller signere via BankID. Ettersom NUUG sin signatur-registrering i Brønnøysundregisteret sier "To styremedlemmer i fellesskap", reflektert fra våre vedtekter som sier "To styremedlemmer i fellesskap tegner foreningen", så kan hvilken som helst to styremedlemmer benytte signatur mot DNB.

NUUG har aldri krevd at styremedlemmer skal besitte pass, ei heller BankID, og da det finnes verdifulle styremedlemmer i dag som ikke er i stand til å tilfredsstille DNB sine krav om legitimering trenger NUUG å foreta seg noe. Etter mye jobbing med DNB har vi kommet frem til at en endring av signatur er den letteste løsningen. DNB har gitt oss frist til 2017-10-07 før de starter å håndheve mangel av legitimering. Etter denne datoen kan det bli vanskelig å betale regninger og holde drift i foreningen.[1]

"Signaturrett er en fullmakt til å opptre, inngå avtaler, ta opp lån og lignende på vegne av foreningen. Det er styret i fellesskap som har signaturrett, men styret kan vedta å gi retten videre til styremedlemmer, daglig leder eller navngitte personer." - fra brreg.no

DETALJERT AGENDA

1 - Valg av møteleder

Styret foreslår Hans-Petter Fjeld som møteleder

-

Hans-Petter Fjeld ble valgt som møteleder ved akklamasjon.

2 - Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Styret foreslår at to medlemmer som er tilstede undertegner protokollen.

-

Edward Welbourne og Estephan Zouain ble valgt til å undertegne protokollen.

3 - Innkallelsens lovlighet

Styret foreslår at innkallelsens lovlighet godkjennes av årsmøtet.

-

Årsmøtet anser innkallingen som lovlig.

4 - Endring av vedtekt, bruk av signatur

Det problematiske punktet for signatur finnes i paragraf 10, punkt a. I dag står det "To styremedlemmer i fellesskap tegner foreningen".

Skjemaet til Brønnøysundregisteret har følgende alternativer:

Ikke alle disse alternativene løser problemet vi opplever.

Styret foreslår å endre vedtekt paragraf 10[2], punkt a til å være "Styrets leder og nestleder hver for seg tegner foreningen."

-

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5 - Valg av nestleder

NUUG har i dag ingen nestleder. Nestleder-rollen er av styret tenkt å kun være relevant i forbindelse med bruk av signatur, hvor leder ikke er i stand til å gjøre det. Dette vil bli forankret i instruks for styret i fremtiden.

Styret foreslår at styremedlem Alexander Alemayhu velges som nestleder.

-

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

6 - Endring av vedtekt, valg av nestleder ved ordinært årsmøte

NUUG sine vedtekter nevner i dag ingenting om valg av nestleder. Styret mener at en såpass sentral rolle bør velges på årsmøtet.

Styret foreslår å endre paragraf 10, første setning. Fra: "Med unntak av lederen (som blir valgt direkte av årsmøtet) bestemmer styret selv innbyrdes fordeling av arbeidsoppgaver." Til: "Med unntak av leder og nestleder (som blir valgt direkte av årsmøtet) bestemmer styret selv innbyrdes fordeling av arbeidsoppgaver."

Styret foreslår å endre paragraf 7, punkt "4 styremedlemmer", til "4 styremedlemmer hvorav en velges som nestleder".

-

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

REFERANSER

- 1 - http://www.nettavisen.no/na24/dnb-klar-for-a-sperre-3000-kontoer-med-en-milliard-kroner/3423355638.html

- 2 - https://www.nuug.no/vedtekter.shtml

aktiviteter/201709ekstraordinaert-aarsmoete-referat (last edited 2017-09-12 17:29:22 by HansPetterFjeld)