Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2016

Tid: Tirsdag 2016-06-14 19:00 Sted: Teknologihuset

Adressen er Pilestredet 56, i 3 etg, liten sal (døren til venstre etter trappen)

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
 7. Valgkomité på 3 medlemmer
 8. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 9. Forslag til revidert budsjett for 2016 og budsjett for 2017
 10. Vedtektsendring
 11. Andre innkomne forslag
 12. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Hans-Petter Fjeld som møteleder. Referent velges blant de fremøtte.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Årsberetning

Se vedlagt årsberetning. Årsberetning 2015.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner beretningen.

Sak 5: Regnskap

Se vedlagt regnskap for 2015. Regnskapet er godkjent av revisor.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:

Hans-Petter Fjeld stiller til gjenvalg som formann for 1 år. Johnny Solbu stiller til gjenvalg som styremedlem for 2 år. Petter Reinholdtsen stiller til gjenvalg som varamann for 1 år. Thomas Gramstad stiller til gjenvalg som varamann for 1 år.

Jon Petter Bjerke stiller til valg som styremedlem for 2 år.

Marius Halden og Cato Auestad er ikke på valg i år.

Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer

NUUG mangler dessverre kandidater til en valgkomité. Gjennom året har styret også fungert som valgkomité. Årsmøtet må her finne en løsning for kommende år.

Sak 8: Eventuelle andre valg etter forslag fra styret

Styret foreslår ingen andre valg.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Styret foreslår ingen endringer i kontingenten for kommende år.

Sak 10: Forslag til budsjett for kommende år

Se vedlagt budsjett.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Forslag 1

Forslått av Hans-Petter, Petter og Thomas:

Det foreslåes å bytte første punkt i Art.2 "Utveksling av informasjon og erfaringer mellom brukere av UNIX, åpne systemer og fri programvare." til "Utveksling av informasjon og erfaringer mellom brukere av Unix, åpne standarder og fri programvare." OG samtidig punktet at "Stimulere til øket bruk av UNIX, åpne systemer og fri programvare." endres til "Stimulere til øket bruk av Unix, åpne standarder og fri programvare."

Poenget her er å bytte ut "åpne systemer" med "åpne standarder", samt bytte "UNIX" med "Unix".

Forslag 2

Foreslått av Thomas:

 1. Å erstatte "Art." med "Paragraf" i overskriftene og i vedtektenes tekst. (Begrunnelse: "Artikkel" i denne sammenhengen er ikke norsk.)
 2. Å skrive "Paragraf" i form av tegnet "§", i overskriftene og i vedtektenes tekst.

Forslag 3

Foreslått av Hans-Petter:

Å fjerne punktet "Sørge for eksistensen av en nettverks-tjeneste for medlemmer og andre, samt brukerpåvirkning av denne."

Begrunnelse: "en nettverks-tjeneste" er en ekstremt vag beskrivelse av en tjeneste og har nok endret mening med tidens løp. I dag virker ikke dette som en god prioritering av foreningens krefter, selv om vi så klart er åpne for dette om det finnes kapasitet.

Forslag 4

Foreslått av Hans-Petter:

Å fjerne innhold i Art.2 fra og med "Disse mål nås bl.a. gjennom:"

Forslag 5

Foreslått av Thomas:

Å erstatte "UNIX" med "Unix og Unix-lignende" i hele dokumentet for å gjøre det klart at f.eks. BSD, Linux, Android, iOS og Mac OS m.m. er aktuelle temaer for NUUG.

"UNIX" (med bare store bokstaver) er dessuten et konkret egennavn på et proprietært operativsystem.

Forslag 6

Foreslått av Thomas:

Erstatte alle forekomster av "varamann" med "vara", "tillitsmenn" med "tillitsvalgte" og "formann" med "leder".

Begrunnelse: (1) språklig forenkling, (2) kjønnsnøytrale betegnelser senker terskelen for å få med kvinner/alle kjønn.

Forslag 7

Foreslått av Thomas:

Legge inn en spesifikk regel som bestemmer hvilken eller hvilke roller i styret som har signaturrett.

Begrunnelse: Å komme vekk fra dagens situasjon, der alle styremedlemmer må signere hver eneste endring, og flere styremedlemmer nekter å bruke de digitale løsningene som AltInn bruker idag (BankID osv.).

Konkret forslag:

 1. To styremedlemmer har signaturrett i fellesskap.
 2. Benyttelse av signatur skal være forankret i styrevedtak.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold.

Vedlegg

aktiviteter/2016aarsmoete (last edited 2016-05-23 20:30:08 by ThomasGramstad)