Referat fra Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2015

Tid: Tirsdag 2015-06-30 19:00

Sted: Nydalen allé 37A, i lokalene til Basefarm AS

Dagsorden i henhold til vedtektene

1. Valg av møteleder og referent

2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

3. Innkallelsens lovlighet

4. Forslag til årsberetning

5. Godkjenning av regnskap

6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

7. Valgkomité på 3 medlemmer

8. Eventuelle andre valg etter forslag fra styret

9. Fastsettelse av kontingenten for kommende år

10. Forslag til revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014

11. Vedtektsendring

12. Andre innkomne forslag

13. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Hans-Petter Fjeld ble valgt som møteleder (innstilt av styret) og Estephan Zouain som referent.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Marius Halden og Thomas Gramstad ble valgt til å underskrive årsmøtets protokoll.

Sak 3: Innkallingens lovlighet

Ingen innvendinger mot innkallingens lovlighet og innkallingen ble godkjent.

Sak 4: Årsberetning

Det kom følgende bemerkninger fra enkelte deltakere henholdsvis:

Thomas Gramstad: Ønsket en endring i språkbruken i årsberetningen som er litt gammelt: fra «varamenn» til «vara», og «tillitsmenn» til «tillitsvalgte». Alle på møtet var enige i det, men det krever vedtektsendring og må foreslås og vedtas på senere årsmøte.

Retting til årsberetningen: Jon Petter var ikke leder tidligere, men kasserer.

Hans-Petter: Årsberetningen bør nevne støtten til OSDC. Årsmøtet pålegger styret å fylle inn dette i årsberetningen.

Det ble vedtatt av årsmøtet å ta årsberetningen til etterretning.

Sak 5: Regnskap

Se vedlagt regnskap for 2013 og 2014. Dette er oversendt revisor, men som følge av mangler fra styrets side er ikke dette klart for godkjenning, men legges ved til dette årsmøtet til informasjon.

Forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret innkalle til ekstraordinært årsmøte for godkjenning av regnskap så snart dette foreligger.

Det kom noen merknader i løpet av gjennomgangen av regnskapstallene:

Thomas:

Jon Petter:

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:

Hans-Petter Fjeld stiller til gjenvalg som formann. Petter Reinholdtsen stiller til gjenvalg som varamann. Thomas Gramstad stiller som ny varamann. Cato Auestad stiller som kandidat for styremedlem. Han er kjent som bleakgadfly på irc m.m., og har tidligere hatt perioder i NUUGs styre (2011). Marius Halden takket ja til forslag om å stille til styret.

Estephan Zouain og Johnny Solbu er ikke på valg i år.

Revisorfirma: RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS ble godkjent for kommende år.

Nye styremedlemmer og varamedlemmer ble valgt enstemmig ved akklamasjon.

Det nye styret er dermed:

Formann: Hans-Petter Fjeld (til 2016) Styremedlem: Estephan Zouain (til 2016) Styremedlem: Johnny Solbu (til 2016) Styremedlem: Cato Auestad (til 2017) Styremedlem: Marius Halden (til 2017) Varamann: Petter Reinholdtsen (til 2016) Varamann: Thomas Gramstad (til 2016)

Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer

Det manglet dessverre kandidater til en valgkomité. Styret har gjort denne jobben tidligere.

Det kom to forslag:

Hans-Petter Fjeld: Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne en valgkomité senere, fikk 7 stemmer (og ble dermed vedtatt). Petter Reinholdtsen: Årsmøtet ber styret om å gjøre valgkomitéjobben til neste årsmøte: fikk 1 stemme.

Sak 8: Eventuelle andre valg etter forslag fra styret

Styret foreslår ingen andre valg.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Kontingentsatser i norske kroner på nåværende tidspunkt: (Finnes også på web: http://nuug.no/info.shtml )

+---------------------------------------------+-----------+-----------+--------+
|       Kategori medlemskap       |  2014  |  2015  | USENIX |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+--------+
| Firmamedlem                 | 4000   | 4000   | JA   |
| Personmedlem tilknyttet firma, extra    | 1060   | 1060   | JA   |
| Personlig medlem              | 1110   | 1110   | JA   |
| Studenter                  | 260    | 260    | JA   |
| Personlig medlem uten USENIX        | 410    | 410    | NEI  |
| Studenter uten USENIX            | 50    | 50    | NEI  |
| Tilleggsmedlemskap i LISA SIG, per person  | 280 ($40) | 280 ($45) |    |
| Tilleggsmedlemskap i LISA SIG for studenter | 175 ($25) | 175 ($30) |    |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+--------+

For å holde tritt med Usenix, så foreslår sittende styre følgende satser:

+---------------------------------------------+------+--------+
|       Kategori medlemskap       | 2016 | USENIX |
+---------------------------------------------+------+--------+
| Firmamedlem                 | 5000 | JA   |
| Personmedlem tilknyttet firma, extra    | 1300 | JA   |
| Personlig medlem              | 1365 | JA   |
| Studenter                  | 400 | JA   |
| Personlig medlem uten USENIX        | 410 | NEI  |
| Studenter uten USENIX            |  50 | NEI  |
| Tilleggsmedlemskap i LISA SIG, per person  | 275 |    |
| Tilleggsmedlemskap i LISA SIG for studenter | 200 |    |
+---------------------------------------------+------+--------+

Legg merke til at ingen av kontingentsatsene som ikke involverer Usenix foreslåes endret.

Styret foreslår denne endringen i kontingenten som et resultat av at Usenix er innbakt og blir påvirket av dollarkursen. Denne endringen skjer slik at foreningen i praksis ikke skal tape penger på medlemskontingenten.

Dette ble godkjent.

Sak 10: Forslag til budsjett for kommende år

Her er det verdt å legge merke til økonomisk støtte til konferansen OSDC.no som ble avholdt i mai. Dette er ikke en gjentakende utgiftspost.

Jon Petter foreslo at det må stå noe om at noen medlemmer ikke er med USENIX (i forklaringen til budsjettet).

Budsjettet var dessverre ikke oppdatert med siste tall i henhold til den foreslåtte kontingentøkningen, dette ble rettet opp underveis og godkjent under møtet, gjeldende versjon som ble godkjent er den med CVS versjon 1.3 /home/cvs/nuug/styre/budsjett-2015-2016.ods,v

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Det var ingen forslag til endringer av vedtekter.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det var ikke kommet inn andre forslag, men det ble diskutert litt rundt følgende innspill under møtet:

Thomas foreslo at NUUG bør ha en egen Youtube-bruker. Denne behøver ikke å være stort mer enn en innfallsport til NUUGs egne videosider og NUUGs programmer på Frikanalen. David Noble setter opp en dato for å diskutere Videogruppas arbeid videre. Anders Einar Hilden sa seg villig til å bidra på Youtube.

Sak 13: Eventuelt

Petter Reinholdtsen redegjorde om friprogramvaren Alaveteli (Mimes brønn) og muligheten for at det kan dukke opp kontroverser i mediene i forbindelse med dette (at denne er tatt i bruk relativt nylig i Norge). Slik at foreningen er forberedt på dette.

Etter dette var møtet ferdig.

Møtereferatet tilsendes alle deltakerne via epost og gjøres offentlig og tilgjengelig for alle her: http://wiki.nuug.no/aktiviteter/2015aarsmoete-referat

Signeringen gjøres fysisk av de to som ble valgt til dette under møtet, og den signerte originale papirversjonen tilsendes og oppbevares av den nyvalgte lederen slik som de andre papirene.


Signering:

Thomas Gramstad:

Marius Halden:

aktiviteter/2015aarsmoete-referat (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)