Årsmøte i Norwegian Unix User Group 2015

Tid: Tirsdag 2015-06-30 19:00 Sted: Basefarm AS.

Adressen er Nydalen allé 37A, dørene er normalt låst og det må gjøres innslipp, møt opp presis. Kontaktperson: Hans-Petter Fjeld +47 95728209

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
 7. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 8. Forslag til revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014
 9. Vedtektsendring
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Hans-Petter Fjeld som møteleder.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Årsberetning

Se vedlagt årsberetning. Årsberetning 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar beretningen til etterretning.

Sak 5: Regnskap

Se vedlagt regnskap for 2013 og 2014. Dette er oversendt revisor, men som følge av mangler fra styrets side er ikke dette klart for godkjenning, men legges ved til dette årsmøte for innsikt.

Forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret innkalle til ekstraordinært årsmøte for godkjenning av regnskap så snart dette foreligger.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:

Hans-Petter Fjeld stiller til gjenvalg som formann. Petter Reinholtsen stiller til gjenvalg som varamann.

Cato Auestad stiller som kandidat for styremedlem. Han er kjent som bleakgadfly på irc m.m., og har tidligere hatt perioder i NUUGs styre (2011).

Estephan Zouain og Johnny Solbu er ikke på valg i år.

Sak 7: Valgkomité på 3 medlemmer

NUUG mangler dessverre kandidater til en valgkomite.

Sak 8: Eventuelle andre valg etter forslag fra styret

Styret foreslår ingen andre valg.

Sak 9: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Kontingentsatser i norske kroner på nåværende tidspunkt: (Finnes også på web: http://nuug.no/info.shtml )

+---------------------------------------------+-----------+-----------+--------+
|       Kategori medlemskap       |  2014  |  2015  | USENIX |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+--------+
| Firmamedlem                 | 4000   | 4000   | JA   |
| Personmedlem tilknyttet firma, extra    | 1060   | 1060   | JA   |
| Personlig medlem              | 1110   | 1110   | JA   |
| Studenter                  | 260    | 260    | JA   |
| Personlig medlem uten USENIX        | 410    | 410    | NEI  |
| Studenter uten USENIX            | 50    | 50    | NEI  |
| Tilleggsmedlemskap i LISA SIG, per person  | 280 ($40) | 280 ($45) |    |
| Tilleggsmedlemskap i LISA SIG for studenter | 175 ($25) | 175 ($30) |    |
+---------------------------------------------+-----------+-----------+--------+

For å holde tritt med Usenix, så foreslår sittende styre følgende satser:

+---------------------------------------------+------+--------+
|       Kategori medlemskap       | 2016 | USENIX |
+---------------------------------------------+------+--------+
| Firmamedlem                 | 5000 | JA   |
| Personmedlem tilknyttet firma, extra    | 1300 | JA   |
| Personlig medlem              | 1365 | JA   |
| Studenter                  | 400 | JA   |
| Personlig medlem uten USENIX        | 410 | NEI  |
| Studenter uten USENIX            |  50 | NEI  |
| Tilleggsmedlemskap i LISA SIG, per person  | 275 |    |
| Tilleggsmedlemskap i LISA SIG for studenter | 200 |    |
+---------------------------------------------+------+--------+

Legg merke til at ingen priser som ikke involverer Usenix foreslåes endret.

Styret foreslår denne endringen i kontingenten som et resultat at Usenix er innbakt og blir påvirket av dollarkursen. Denne endringen skjer slik at foreningen i praksis ikke skal tape penger på medlemskontingenten.

Sak 10: Forslag til budsjett for kommende år

Se vedlagt budsjett. Her er det verdt å legge merke til økonomisk støtte til konferansen OSDC.no som ble avholdt i mai. Dette er ikke en gjentakende utgiftspost.

Sak 11: Forslag til endringer av vedtekter

Det er ingen forslag til endringer av vedtekter.

Sak 12: Andre innkomne forslag

Det er ikke kommet inn andre forslag.

Sak 13: Eventuelt

Det åpnes for innspill til saksinnhold.

Vedlegg

aktiviteter/2015aarsmoete (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)