Referat fra årsmøte i NUUG 2014

Tid: Mandag 2014-06-30 19:00 Sted: Mumble og Gunnar Schjeldrups vei 29d.

Angående sted; Det var orginalt annonsert Teknologihuset som sted, men dette måtte flyttes på kort varsel. Det ble organisert transport fra Teknologihuset til ny lokasjon for de oppmøte.

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
 7. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 8. Forslag til revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014
 9. Vedtektsendring
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Styret innstilte til Petter Reinholdtsen som møteleder. Vedtatt enstemmig. Styret innstilte til Johnny Solbu som referent, men på grunn av møtets natur stiller Hans-Petter Fjeld seg tilgjengelig som referent. Vedtatt enstemmig.

Møteleder: Petter

Referent: Hans-Petter

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Det ble foreslått at Petter Reinholdtsen og Estephan Zouain. Underskrive protokoll: Petter og Estephan

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Det kom ønske om bedre annonsering. Og styrets leder snakket om hvorfor det ikke var inkludert et regnskap. Kommer tilbake til regnskapet. Det er 3 deltagere på årsmøtet, men vedtektene sier at årsmøtet alltid er vedtakdyktig..

Sak 4: Forslag til årsberetning

Beretningen ble opplest høyt. Årsmøtet vedtok enstemmig å godkjenne årsberetningen.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Det foreligger ingen regnskap å behandle da dette ikke er ferdig ført. Årsmøtet pålegger styret å innkalle til ekstraordinært årsmøtet som skal behandle regnskapet så snart dette er klart og senest innen utgangen av august. Enstemmig vedtatt.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

Estephan Zouain ble foreslått til styret. Hans-Petter Fjeld valgt til leder ved akklamasjon. Petter Reinholdtsen, Estephan Zouain, Johnny Solbu og Morten Kjelkenes ble valgt som styremedlemmer ved akklamasjon. Petter Reinholdtsen og Morten Kjelkenes velges for 1 år. Estephan Zouain og Johnny Solbu velges for 2 år. For å sikre kontinuitet i vedtektenes ånd.

Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Det er vedtatt å ikke endre kontinentet.

Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2014 og budsjett for 2015

Hans-Petter redegjorde rundt budsjettet. Budsjettet ble vedtatt enstemmig.

Sak 9: Vedtektsendring

Ingen endringer foreslått.

Sak 10: Andre innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

Sak 11: Eventuelt

Ingenting som ble tatt opp.


Signering:

Petter Reinholdtsen:

Estephan Zouain:

aktiviteter/2014aarsmoete-referat (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)