Årsmøte i NUUG 2014

Tid: Mandag 2014-06-30 19:00 Sted: Mumble og Teknologihuset

Angående sted; Mumble er en åpen løsning for konferansesamtaler og kan vinnes på http://mumble.sourceforge.net/ - Koble klienten til serveren video.nuug.no:64738 med valgfritt brukernavn. For å forenkle refereringen kommer årsmøtet til å bli tatt opp, til informasjon.

Dersom du skal møte opp fysisk på Teknologihuset send en mail til atluxity@nuug.no så vi vet hvor mange som kommer. Adressen er Pilestredet 56.

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
 7. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 8. Forslag til revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014
 9. Vedtektsendring
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Petter Reinholdtsen som møteleder og Johnny Solbu som referent.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Styrets utkast til beretning er vedlagt. Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner årsberetningen.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Styrets forslag til regnskap for 2013 er ikke ferdig, det er forventet ferdig 17. juni og blir ettersendt per epost. Revisors beretning for 2012 skal foreligge til møtet. Årsmøtet avgjør om regnskapet skal godkjennes.

Forslag til vedtak

Det fremlagte regnskapet for 2013 godkjennes.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

Aktuelle kandidater:

Hans-Petter Fjeld stiller til gjenvalg som leder. Petter Reinholdtsen stiller til gjenvalg som styremedlem. Johnny Solbu stiller til gjenvalg som varamedlem. Morten Kjelkenes stiller til gjenvalg som varamedlem.

Det er ikke funnet nok kandidater til styrevalget.

Det er ikke funnet noen kandidater til valg av valgkomite.

Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2014 og budsjett for 2015

Det budsjetteres generelt for å åpne for aktivitet som styret, grupper og medlemmer ønsker. Det åpnes spesifikt for et partnerskap med Teknologihuset som koster 15000kr.

Sak 9: Vedtektsendring

Sak 10: Andre innkomne forslag

Sak 11: Eventuelt

Ingenting til eventuelt.

Vedlegg

aktiviteter/2014aarsmoete (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)