Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2013-04-03 20:12:16
Size: 1953
Comment: Start på årsmøtesaksliste.
Revision 2 as of 2013-04-03 20:21:51
Size: 2136
Comment: Liten fiks.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 54: Line 54:
Da det mangler valgkomite jobber styret med å finne kandidater til å ta over for avtroppende styremedlemmer. Forslag til nytt styre vil bli sendt ut på epost før årsmøtet.
Line 74: Line 76:
 * Styrets beretning for 2012: [:aktiviteter/2013arsmoete/beretning:Årsberetning 2013]  * Styrets beretning for 2012: [:aktiviteter/2013aarsmoete/beretning:Årsberetning 2013]

Årsmøte i NUUG 2013

Tid: Tirsdag 2013-0X-X XX:00 Sted: XXX

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
 7. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 8. Forslag til revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014
 9. Vedtektsendring
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår XXX som møteleder og XXX som referent.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Styrets utkast til beretning er vedlagt. Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner årsberetningen.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Styrets forslag til regnskap for 2012 er vedlagt. Revisors beretning skal foreligge til møtet. Årsmøtet avgjør om regnskapet skal godkjennes

Forslag til vedtak

Det fremlagte regnskapet for 2012 godkjennes.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

Da det mangler valgkomite jobber styret med å finne kandidater til å ta over for avtroppende styremedlemmer. Forslag til nytt styre vil bli sendt ut på epost før årsmøtet.

Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

 • Det foreslås ingen endringer i kontingentsatsene.

Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014

Sak 9: Vedtektsendring

 • Ingen forslag til vedtektsendringer.

Sak 10: Andre innkomne forslag

 • Ingen andre forslag.

Sak 11: Eventuelt

Ingenting til eventuelt.

Vedlegg

 • Styrets beretning for 2012: [:aktiviteter/2013aarsmoete/beretning:Årsberetning 2013]

aktiviteter/2013aarsmoete (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)