http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200803aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200903aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/201106aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/201203aarsmoete

Årsmøte i NUUG 2013

Tid: Søndag 2013-04-28 14:00 Sted: Telemuseet i Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, Oslo

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
 7. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 8. Forslag til revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014
 9. Vedtektsendring
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Petter Reinholdtsen som møteleder og Anders Einar Hilden som referent.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Styrets utkast til beretning er vedlagt. Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes.

Forslag til vedtak

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Styrets forslag til regnskap for 2012 er vedlagt. Revisors beretning skal foreligge til møtet. Årsmøtet avgjør om regnskapet skal godkjennes

Forslag til vedtak

Det fremlagte regnskapet for 2012 godkjennes.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

Da det mangler valgkomite jobber styret med å finne kandidater til å ta over for avtroppende styremedlemmer. Forslag til nytt styre vil bli sendt ut på epost før årsmøtet.

Det har lykkes å finne en kandidat til ledervervet, 3 kandidater til styret, og 2 varamedlemmer. I henhold til vedtektene skal det være 4 medlemmer i styret. Vi mangler i dag 1 kandidat til styreverv. To styremedlemmer velges for 1. år for å opprettholde rotasjonen av styremedlemmer slik vedtektene la til grunn ved å skifte ut 2 styremedlemmer etter første året. Dermed sitter skal valgkomiteen finne 2 nye medlemmer hvert år, ikke 4 stk annenhvert år.

Forslag

Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014

Forslag

Sak 9: Vedtektsendring

Sak 10: Andre innkomne forslag

Sak 11: Eventuelt

Vedlegg

aktiviteter/2013aarsmoete-referat (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)