Styrets årsberetning for 2012

For perioden fra og med årsmøtet 2011-06-30 til årsmøtet 2012-03-13.

Styret

I styret har disse vært med:

Varamedlemmer er:

Andre tillitsvalgte

Valgkomité

Revisor

Sekretariatet

Sekretariatet har bestått av innleid tjeneste fra Jeso Services, ved John Solberg.

Sekretariat

I året som har gått har sekretærtjenester har vært innleid fra Jeso Services, ved John Solberg. Det har vært mye å gjøre i forbindelse med trippel utsendelse av faktura, og dette har krevd noe ekstra timer. Jeso Services har også vært brukt for å holde regnskap. Dette har vært en god hjelp for styret, og hjulpet medlemmene med å få den servicen de har behov for.

Møteaktiviteter

Styret har hatt 5 møter i perioden. I tillegg har det mellom hvert styremøte vært møter på IRC for oppfølging av saker og planlegging av videre arbeid.

NUUG Oslo har hatt 9 medlemsmøter med faglig innhold. Temaer har vært varierende fra tekniske systemer og løsninger til det mer politisk/økonomiske.

Møtene er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på web. I perioden har man startet streaming av møtene.

Større arrangementer

Det har ikke vært noen større arrangementer i 2011.

Presseoppslag

NUUG er nevnt i media 205 ganger i kalenderåret 2011.

De hendelser/saksområder som har generert flest medieoppslag er FiksGataMi (202), deretter Mapit (2) og NUUG sin donasjon til Foreningen Digitalt Personvern (1).

Rapport fra undergrupper og utvalg

Mye av arbeidet i NUUG gjøres i undergrupper og utvalg. Her kommer en oversikt over hva gruppene har gjort det siste året. For mer informasjon, se den enkelte gruppens wikiside.

FiksGataMi

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/fiksgatami fiksgatami@nuug.no

I mars 2011 fikk NUUG endelig opp sin FiksGataMi-tjeneste, og den har fått god pressedekning igjennom hele året. Tjenesten bruker OpenStreetmap, dels av rettighetsårsaker og dels for å promotere fribrukskart. Det har vært gledelig å se at kommuner har tatt kontakt og spurt om de kan donere kartdata til oss, og vi har forsøkt å bidra til å få dette til men har ikke klart å investere nødvendig tid til nødvneig rettighetsklarering (kommuners kart er ofte blandet med kartverkets kart).

Tjenesten ble fornorsket og ferdig utviklet med finansiering fra Friprog-senteret og Departementenes servicesenter, og arbeidet ble i hovedsak gjort i februar av mySociety - britene som har laget FixMyStreet som FiksGataMi er basert på.

Mottakelsen av tjenesten har i hovedsak vært positiv, og i skrivende stund er det 49 av 340 kommuner som lenker til FiksGataMi fra sine nettsider som anbefalt måte å kontakte kommunen. Noen få kommuner, typisk de som allerede hadde tilsvarende løsninger på plass eller på trappene, har vært negative. Utgangspunktet til FiksGataMi er at kommuner i henhold til forvaltningsloven er pålagt å svare på henvendelser og meldiner sendt via FiksGataMi er skriftlige henvendelser som definert i forvalningsloven, så de kommuner som har bedt om å bli fjernet fra FiksGataMi har fått beskjed om at det ikke er aktuelt.

FiksGataMi kjører på NUUGs nyinnkjøpte virtualiseringsvert (vert.nuug.no). Denne maskinen skal etter hvert ta over for master.nuug.no, den gamle NUUG-tjeneren. Den originale FiksGataMi-tjeneren støttet ikke virtualiseringsmaskinvare og er blitt slått av.

Gruppen består av blant annet Petter Reinholdtsen, Mari Wang og Christer Gundersen, men alle disse er for travelt opptatt til å håndtere alle henvendelser som kommer inn fra FiksGataMi-brukere og -mottakere. Vi håper det vil være mulig å skaffe sponsormidler til å besvare henvendelser og videreutvikle tjenesten, men ingen i gruppa har så lagt hatt tid til å sende søknader rundt.

NUUG-styret har vedtatt at endel av budsjettet for 2012 skal brukes av sekretariatet eller andre til å besvare henvendelser, og vi håper dette vil redusere etterslepet i henvendelser.

Kartgruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/kart kart@nuug.no

Systemadministrasjonsgruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/sysadmin drift@nuug.no

Videogruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/video video@nuug.no

Videogruppa har filmet alle medlemsmøter som har vært arrangert i 2011. Dette var et mål vi satte og som vi klarte å oppnå. Vi klarte dessverre ikke å streame alle medlemsmøtene direkte til nett, dette er noe vi skal prøve å klare i 2012.

Video-gruppens utstyr og medlemmer har blitt invitert til mange andre arrangementer for likesinnede foreninger og har ved anledning vært med på å støtte opp under deres aktiviteter. Blant disse oppdragene kan det nevnes filming av Wikipedia sin 10-årsfeiring i Oslo i januar, det tekniske sporet til Go Open i mars ble filmet, Advokatforeningens åpne møte om DLD i mars ble filmet, Frikanalens årsmøte hadde faglig innlegg fra 2 av gruppas medlemmer og Nordic University Computer Club Conference i september ble filmet.

I 2011 kjøpte vi oss endelig et videostativ. Riktig verktøy er halve jobben og vi har nå gjort det mye enklere for nye medlemmer å lage stødig video. Tidligere baserte vi oss på stativ ment for still-kameraer, noe som gjorde enkelte oppdrag vanskeligere.

Det ble i 2011 gjort en del arbeid med å samle inn dv-taper som av forskjellige årsaker ikke var blitt arkivert på en ordentlig måte. Innholdet på alle tapene ble sett gjennom for å forsikre oss om at vi hadde innholdet tilgjengelig på hjemmesidene våre og tapene ble merket ordentlig. Dette arbeidet er ikke videogruppen helt ferdig med.

Arrangører medlemsmøter i NUUG Oslo

Arrangert medlemsmøter. Se punktet «Møteaktiviteter».

Rabattavtaler

Rabattavtalene på 20% for kurs hos Linpro er videreført. Medlemmer har også 35% rabatt på bøker fra O'Reilly.

Tjenester for brukergrupper

NUUG tilbyr webplass m.m. på NUUGs tjenermaskin for enkelte likesinnende grupper og videogruppen har tidligere vært behjelpelig ved filming av arrangementer som ligger innenfor NUUG sine mål og verdier.

Bibliotek

Det finnes en komplett oversikt over publikasjoner som befinner seg på NUUGs arkiv. Tanken bak dette er fremtidig utlån til medlemmene. Oversikten finnes på NUUGs wiki: http://wiki.nuug.no/utstyr/bibliotek

Pressemeldinger

NUUG sendte i løpet av 2011 ut 9 pressemeldinger.

Medlemskap i Foreningen Frikanalen

NUUG meldte seg i slutten av 2007 inn i foreningen Frikanalen. I senere tid har vi blitt gjort oppmerksom på at Frikanalen sliter økonomisk.

Medlemskap i Kringkasterforeningen for Åpen kanal

NUUG meldte seg i mai 2006 inn i foreningen åpen~kanal (http://www.openchannel.no), som jobber med å få på plass en TV-kanal der alle borgerne får mulighet til å spre sitt budskap i eteren. De var aktiv da stortinget vedtok å sette av en del av digitalt bakkenett til en åpen kanal for alle som ønsker å sende sitt budskap på TV. Foreningen har siden skiftet navn til Kringkasterforeningen. NUUGs motivasjon for å melde seg inn var å få tilgang til en kanal for å spre vårt budskap.

Kringkasterforeningen har saksøkt den norske stat på grunn av vilkårene kulturdeparementet har gitt Frikanalen. Kringkasterforeningen tapte første runde i dette søksmålet.

Planer fremover

Vi planlegger å fortsette å arrangere medlemsmøter i NUUG Oslo, og ta disse opp på video. Møtene er andre tirsdag i måneden. Det sosiale aktive-møtet blir da tirsdag før og etter de faglige møtene.

Vi vil også å arrangere en sommerfest i 2012, slik vi har gjort tidligere år. Prisen for fri programvare vil deles ut til høsten.

Det er også meningen å drive lobbyvirksomhet, høringsuttalelser m.m. i forhold til dagsaktuelle IT-politiske spørsmål, men her er det vanskeligere å si på forhånd hva vi vil gjøre når.

Forholdet til USENIX og SAGE

USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på Unix-lignende systemer og fri programvare.

SAGE er en spesiell interessegruppe innen USENIX med fokus på systemadministrasjon.

Medlemmene i NUUG blir automatisk medlemmer i USENIX. De som ønsker det kan i tillegg bli medlem i SAGE. Som en del av USENIX mottar alle medlemmene medlemsbladet ;login:, verdens eneste fagfellevurderte tidsskrift for systemadministrasjon. USENIX ønsker bidrag til ;login: fra Norge velkommen.

Medlemmer

Det går ut epost to ganger i året til alle medlemmer for å be dem sjekke informasjonen vi har registrert om dem i medlemsregisteret. Dette har ført til at medlemsregisteret er mer oppdatert, og sjansene for å nå medlemmene har blitt bedre.

Tallene for siste fire år framkommer i tabellen nedenfor.

Medlemskapskategori

2011-12-31

+/-

2010-12-31

+/-

2009-12-31

+/-

2008-12-31

+/-

Medlemmer (personer)

311

-32

343

+7

336

0

336

+11

Firma-medlemmer

48

-7

55

-3

58

-5

63

0

- Medlem under bedrift (1-3)

134

-11

145

-11

156

-17

173

-2

- Medlem under bedrift (4->)

89

-7

96

+13

83

+4

79

+12

Personlige medlemmer

55

-9

64

+5

59

+2

57

0

Personlige medlemmer uten USENIX

20

+1

19

+2

17

+5

12

+8

Studenter

11

-5

16

-3

19

+6

13

-7

Studenter uten USENIX

1

-1

2

-1

1

0

1

0

Æres-medlemmer

1

0

1

0

1

0

1

0

Medlemmer av SAGE

68

+10

58

-8

66

+11

55

-2

Vi har fortsatt innsatsen for å rekruttere blant ikke-medlemmene som kommer på møtene ved å dele ut informasjon om NUUG og be folk føre seg på en liste der vi teller hvor mange som deltar og hvor mange som er medlem. Det er dog fortsatt behov for å verve flere medlemmer, spesielt bedrifter.

Her er statistikk over hvordan medlemsmassen fordeler seg ut over landet. Fylke "Ukjent/Utlandet" er folk i utlandet eller der vi mangler korrekt adresse.

Personer

Fylke

Andel 2011

Andel 2010

Andel 2009

179

Oslo

57.56 %

56.56 %

56.25 %

24

Akershus

7.72 %

8.45 %

8.93 %

22

Rogaland

7.07 %

7.00 %

6.25 %

18

Hordaland

5.79 %

5.54 %

3.87 %

10

Østfold

3.22 %

2.92 %

3.57 %

9

Sør-Trøndelag

2.89 %

3.79 %

4.46 %

9

Troms

2.89 %

2.92 %

2.98 %

9

Vestfold

2.89 %

2.62 %

2.38 %

7

Oppland

2.25 %

1.75 %

1.79 %

6

Buskerud

1.93 %

2.62 %

2.68 %

4

Aust-Agder

1.29 %

2.04 %

2.08 %

4

Telemark

1.29 %

1.46 %

1.19 %

3

Sogn og Fjordane

0.96 %

0.58 %

0.60 %

3

Ukjent/Utlandet

0.96 %

0.58 %

1.49 %

1

Hedmark

0.32 %

0.29 %

0.30 %

1

Møre og Romsdal

0.32 %

0.29 %

0.30 %

1

Nordland

0.32 %

0.29 %

0.60 %

1

Vest-Agder

0.32 %

0.29 %

0.30 %

Epostlister

Oversikt over epostlistene, arkiv og av/påmelding kan hver enkelt gjøre på: http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/ , med unntak av medlemslisten som blir oppdatert direkte fra medlemsregisteret.

Liste

Abonnenter per

Formål

aktive

De aktive i foreningen NUUG. De som er bidrar til arrangementer og annen aktivitet i foreningen. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres.

fiksgatami

Epostliste for norsk klone av fixmystreet.com

goopen2009

Planlegging av Go Open 2009

annonsering/interesserte

Brukes til utsending av informasjon om aktiviteter og møter i NUUG Oslo. Sendes til likesinnede foreninger og andre interesserte i Oslo-området. Åpen liste. Alle modereres.

jobbmarked

Mailingliste for jobbutlysninger og etterlysning etter jobb relatert til UNIX-lignende systemer, åpne standarder og fri programvare. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres.

kart

Åpen NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo-referert informasjon.

medlemmer

Lukket liste for medlemmer i NUUG. Alle modereres.

nuug-commits

Mottar alle endringsmeldingene for NUUGs CVS. Lukket liste.

patent

Åpen forum for alle som er interessert i problemområdet patenter og programvare.

patent-core

Lukket forum innen problemområdet patenter og programvare.

pressemelding

En rekke journalister og redaksjoner interessert i IT-spørsmål. Brukes til utsending av pressemeldinger. Lukket liste. Alle modereres.

stavanger

Aktivitetsgruppe for Stavanger. NUUG-medlemmer interessert i å lage NUUG-møter i Stavanger. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres.

video

Epostliste for video-gruppen til NUUG.

Økonomi

Regnskap og balanse for 2012 er vedlagt.

aktiviteter/201203aarsmoete/beretning (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)