http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200803aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200903aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/201203aarsmoete

Årsmøte i NUUG 2012

Tid: Tirsdag 2012-03-13 18:00 Sted: Høgskolen i Oslo

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
 7. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 8. Forslag til revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013
 9. Vedtektsendring
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Petter Reinholdtsen som møteleder og John Solberg som referent.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Styrets utkast til beretning er vedlagt.

Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner årsberetningen.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Styrets forslag til regnskap for 2011 er vedlagt. Revisors beretning vil foreligge til møtet.

Årsmøtet avgjør om regnskapet skal godkjennes

Forslag til vedtak

Det fremlagte regnskapet for 2011 godkjennes.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

På grunn av manglende valgkomité fungerer styret som midlertidig interim valgkomité.

Ifølge vedtektene:

Følgende medlemmer stiller ikke til gjenvalg:

Følgende medlemmer stiller til gjenvalg:

I tillegg er styremedlem Jan Høyberg ikke på valg i år.

Styret foreslår følgende kandidater til nominasjon for styret:

Styret har ikke lykkes med å få på plass komplett forslag til nytt styre og valgkomite, og håper nok kandidater kan finnes innen årsmøtet avholdes.

Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013

Fiksgatami er lagt inn i budsjettet med egen post etter beslutning fra styret om å tilføre prosjektet timer for Administrativ Sekretær å behandle mail som er kommet inn.

Forventet vekst av medlemmer er blitt justert ihht utviklingen den siste tiden.

Budsjettet går med et negativt resultat, dette for å stimulere til aktivitet i foreningen. Erfaringsmessig kommer ikke dette til å være faktisk resultat.

Forslag til vedtak

Det fremlagte revidert budsjett for 2012 og budsjett for 2013 godkjennes.

Sak 9: Vedtektsendring

Salve J. Nilsen og Hans-Petter Fjeld la frem følgende forslag til vedtektsendringer til årsmøtet 2011:

Forslag #1a:

Endring til art. 7 Endre "Valgkomité på 3 medlemmer" til "Valg- og kontrollkomité på 3 eller flere medlemmer"

Forslag #1b:

Legge til et nytt punkt med følgende tekst

a) Valg- og kontrollkomitéens oppgave er å organisere og overvåke alle valg av betydning i NUUG. b) Komiteen er satt sammen av minst tre av foreningens medlemmer. Retningslinjer for valg- og kontrollkomitées arbeid fastsettes av årsmøte. c) Valgkomiteen fungerer også som kontrollkomité, og skal som sådan kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot organisasjonens vedtekter.

Årsmøte vedtok i 2011 å utsette valg av forslaget til neste ordinære årsmøte. Det ble foreslått at forslaget stemmes inn under ett, evt. etter oppklaring fra årsmøtet. Det ble videre foreslått at retningslinjer for Valg- og kontrollkomité tar inspirasjon fra Wikimedia Norge sine retningslinjer, som finnes på følgende nettside:http://no.wikimedia.org/wiki/Retningslinjer_for_Valg-_og_kontrollkomit%C3%A9en_i_Wikimedia_Norge

Formålet er å både gi komiteen et litt nærmere forhold til styret og den daglige driften (med potensiell konsekvens at komiteen får et bedre grunnlag til å anbefale styremedlemmer påfølgende årsmøte).

Styrets innstilling

Styret støtter ikke forslaget på grunn av manglende ressurser.

Sak 10: Andre innkomne forslag

Ingen andre forslag.

Sak 11: Eventuelt

Ingenting til eventuelt.

Vedlegg

aktiviteter/201203aarsmoete (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)