* http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200703aarsmoete * http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200803aarsmoete * http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200903aarsmoete * http://wiki.nuug.no/aktiviteter/201003aarsmoete * http://www.nuug.no/vedtekter.shtml

Årsmøte i NUUG 2011

Tid: 30. juni 2011 kl. 20:00

Sted: IRC, #nuug på irc.freenode.net

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
 7. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 8. Forslag til revidert budsjett for 2011 og budsjett for 2012
 9. Styrets forslag til utnevnelse av æresmedlem
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Petter Reinholdtsen ble valgt som møteleder og Cato Auestad som referent, med akklamasjon.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Salve J. Nilsen og Hans-Petter Fjeld valgte seg frivillig til å undertegne protokollen, årsmøte akklamerer.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Innkallingen godkjennes under tvil, og årsmøte minner om vedtektenes frister.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Årsmøtet godkjenner årsberetningen ved akklamasjon.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Resultatet for 2010 endte på 118.787,46kr. Årsmøtet stilte spørsmål til manglende utgifter på gaver, styremøter og porto. Styreleder forklarte at gaver ble gitt til avtroppende styremedlemmer, som det ikke var noen av i fjor, porto til å dekke utsendelse av årsmøtepapirer som nå går på e-post og det var ingen utgifter på styremøter.

Årsmøte godkjenner regnskapet med akklamasjon.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

Styreleder og styremedlemmer som valgkomitèen har forslått ble valgt med akklamasjon. Ny styrestruktur følger:

Styreleder

 1. Petter Reinholdtsen ( gjenvalg )

Styremedlemmer

 1. Jan Høiberg
 2. Tore Audun Høie
 3. Cato Auestad
 4. Sigbjørn Lie

Varamedlemmer

 1. Karl Dag Gursli ( gjenvalg )
 2. Hans-Petter Fjeld

På grunn av manglende kandidater til styre setter årsmøte spørsmål til kvaliteten til valgkomitèen. Salve J. Nilsen og Hans-Petter Fjeld legger frem følgende forslag til vedtektsendringer:

Forslag #1a:

Endring til art. 7

Forslag #1b:

Legge til et nytt punkt med følgende tekst

Årsmøte vedtar å utsette valg av forslaget til neste ordinære årsmøte.

Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Årsmøtet akklamerer for å beholde kontingentsatsene uendret i 2012.

Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2010 og budsjett for 2011

De fremlagte budsjettforslagene for 2010 og 2011 godkjennes.

Sak 9: Styrets forslag til utnevnelse av æresmedlem

Jon Petter Bjerke tildeles æresmedlemskap i NUUG.

Sak 10: Andre innkomne forslag

Det er ikke innkommet noen forslag.

Sak 11: Eventuelt

Vedlegg

aktiviteter/201106referat (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)