* http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200703aarsmoete * http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200803aarsmoete * http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200903aarsmoete * http://wiki.nuug.no/aktiviteter/201003aarsmoete * http://www.nuug.no/vedtekter.shtml

Årsmøte i NUUG 2011

Tid: 30. juni 2011 kl. 20:00

Sted: IRC, #nuug på irc.freenode.net

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
 7. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 8. Forslag til revidert budsjett for 2011 og budsjett for 2012
 9. Styrets forslag til utnevnelse av æresmedlem
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Styret foreslår Petter Reinholdtsen som møteleder og FIXME som referent.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Pga. manglende kapasitet i det sittende styret er innkallingen kommet for sent i forhold til vedtektenes krav, som sier at det skal kalles inn med 3 ukers varsel og at møtet skal avholdes før 1. juli. Styret beklager dette på det sterkeste, men håper det kan få tilgivelse og at innkallingen kan godkjennes likevel. Det er fint om innsigelser til innkallingen sendes styret så raskt som mulig, da det kan føre til at årsmøtet avlyses og forsøkes arrangert igjen til høsten.

Forslag til vedtak

Sak 4: Forslag til årsberetning

Styrets utkast til beretning er vedlagt.

Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes.

Forslag til vedtak

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Styrets forslag til regnskap er vedlagt. Revisjon av regnskapet vil antagelig ikke bli ferdig til møtet, pga. manglende signerte referater og at revisor fikk oversendt regnskap for revisjon for sent.

Årsmøtet avgjør om regnskapet kan godkjennes likevel. Alternativt kan det godkjennes på ekstraordinært årsmøte som arrangeres til høsten, eller på neste ordinære årsmøte.

Forslag til vedtak

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

Valgkomiteen har bestått av Terje Erlend Reite (leder), Knut Arne Bjørndal og Baard Johansen.

Ifølge vedtektene:

Som revisor foreslår styret at NUUG beholder nåværende statsautoriserte revisor RSM Hasner.

Valgkomitéens har følgende forslag til nytt styre og ny valgkomité:

Styreleder

 1. Petter Reinholdtsen ( gjenvalg )

Styremedlemmer

 1. Jan Høiberg
 2. Tore Audun Høie
 3. Cato Auestad
 4. Sigbjørn Lie

Varamedlemmer

 1. Karl Dag Gursli ( gjenvalg )
 2. Hans-Petter Fjeld

Valgkomité

 1. Wolfgang Leister
 2. Salve Nilsen
 3. Baard H. Rehn Johansen ( gjenvalg )

Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Kontingentsatsene foreslås uendret i 2012.

Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2010 og budsjett for 2011

Forslag til revidert budsjett for 2011 og budsjett for 2012 er vedlagt.

I budsjettoppsettet er de to kolonnene som skal vedtas rammet inn. Øvrige tall er bakgrunn og informasjon, samt sammenligning med regnskapstall fra de to siste årene.

Budsjettet for 2011 er revidert med hensyn til forventet antall medlemmer og dermed kontingentinntekter og tilhørende Usenix-utgifter. I tillegg er det lagt inn en egen post for ekstraordinær investering i kartgruppa. Denne er oppført utenom vanlige driftsutgifter for å synliggjøre at utgiften tas fra tidligere års overskudd.

Budsjettet for 2012 følger malen for 2011 og inneholder ingen vesentlige endringer. Det er basert på å opprettholde kontingentsatsene på samme nivå som 2009-2011.

Forslag til vedtak

Sak 9: Styrets forslag til utnevnelse av æresmedlem

Vedtektene i NUUG åpner for at årsmøtet på forslag fra styret kan tildele personlig æresmedlemskap på livstid til et medlem. Pr. i dag er det kun et æresmedlem, Vidar Bakke, som var styreleder i NUUG i en årrekke og med på å håndtere opprettelsen av NUUG Foundation. Æresmedlemskap reguleres i vedtektens artikkel 4, der det står:

På grunn av lang, tro og utrettelig innsats for NUUG, foreslår styret for årsmøtet at forhenværende kasserer i NUUG, Jon Petter Bjerke, tildeles æresmedlemskap. Jon Petter har vært med i NUUG-styret fra 1992 til 2010 og kasserer fra 1993. Han er for tiden styreleder i NUUG Foundation og fortsatt en viktig støttespiller for styret i NUUG.

Dette vil ha økonomisk konsekvens for NUUG, da vi for tiden tildeler fulle rettigheter til æresmedlemmet, dvs. vi betaler USENIX-kontigent. Det utgjør 110 USD (ca. 770 NOK) for tiden. Så lenge antall æresmedlemmer er lavt ønsker styret å fortsette med dette. Vedtektene åpner for at æresmedlemer og andre som ikke betaler full kontigent kan få reduserte ytelser som fastsatt av årsmøtet.

Forslag til vedtak

Sak 10: Andre innkomne forslag

Det er ikke innkommet noen forslag. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 11: Eventuelt

Vedlegg

aktiviteter/201106aarsmoete (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)