Referat Årsmøte i NUUG 2010

Tid: Tirsdag 2010-03-09 18:00 Sted: Høgskolen i Oslo

Dagsorden i henhold til vedtektene

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Innkallelsens lovlighet
  4. Forslag til årsberetning
  5. Godkjenning av regnskap
  6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
  7. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
  8. Forslag til revidert budsjett for 2009 og budsjett for 2010
  9. Andre innkomne forslag
  10. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Petter Reinholdtsen og Håvard Fosseng valgt som referent ved akklamasjon.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Ole Kristian Lien og Salve J. Nilsen valgt ved akklamasjon til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Innkallingen godkjent ved akklamasjon.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Årsmøtet godkjente årsberetningen ved akklamasjon.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Det fremlagte regnskapet for 2009 ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

Valgkomitéen klarte ikke å finne nok kandidater til alle styrevervene påkrevd i vedtektene. Petter Reinholdsen ble valgt som styreleder ved akklamasjon Tommy Botten Jensen (ikke tilstede) ble valgt inn som styremedlem ved akklamasjon Karl Dag Gursli og Gaute Nessan ble valg inn som varamedlemmer ved akklamasjon Valgkomitéen (Knut Arne Bjørndal,Baard Johansen og Terje Erlend Reite) ble gjenvalgt ved akklamasjon Salve J. Nilsen (benkeforslag) ble til slutt valgt inn som styremedlem ved akklamasjon

Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Årsmøtet vedtok ved akklamasjon ingen endring av kontingentsatsene i 2011.

Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2010 og budsjett for 2011

De fremlagte budsjettforslagene for 2010 og 2011 godkjennes.

Sak 9: Andre innkomne forslag

Det er ikke innkommet noen forslag. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 10: Eventuelt

Vedlegg