Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2011-06-06 17:49:08
Size: 2683
Editor: SalveJNilsen
Comment:
Revision 3 as of 2011-06-06 17:55:56
Size: 2678
Editor: SalveJNilsen
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 39: Line 39:
Karl Dag Gursli og Gaute Nessan ble valg inn som varamedlemmer ved akklamasjon. Gaute Nessan og Karl Dag Gursli ble valgt som varamedlemmer ved akklamasjon.
Line 43: Line 43:
 Salve J. Nilsen (benkeforslag fra Petter Reinholdsen) ble til slutt valgt inn som styremedlem ved akklamasjon
Salve J. Nilsen (benkeforslag fra Petter Reinholdsen) ble til slutt valgt inn som styremedlem ved akklamasjon.

Referat Årsmøte i NUUG 2010

Tid: Tirsdag 2010-03-09 18:00

Sted: Høgskolen i Oslo

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
 7. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 8. Forslag til revidert budsjett for 2009 og budsjett for 2010
 9. Andre innkomne forslag
 10. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Petter Reinholdtsen ble valgt som møteleder og Håvard Fosseng valgt som referent, begge ved akklamasjon.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Salve J. Nilsen og Ole Kristian Lien valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Innkallingen godkjent ved akklamasjon.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Årsmøtet godkjente årsberetningen ved akklamasjon.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Det fremlagte regnskapet for 2009 ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

Valgkomitéen lykkes ikke å finne nok kandidater til alle styrevervene påkrevd i vedtektene.

Petter Reinholdsen ble gjenvalgt som styreleder ved akklamasjon.

Tommy Botten Jensen (ikke tilstede) ble valgt inn som styremedlem ved akklamasjon.

Gaute Nessan og Karl Dag Gursli ble valgt som varamedlemmer ved akklamasjon.

Valgkomitéen (Knut Arne Bjørndal, Baard Johansen og Terje Erlend Reite) ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Salve J. Nilsen (benkeforslag fra Petter Reinholdsen) ble til slutt valgt inn som styremedlem ved akklamasjon.

Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Årsmøtet vedtok ved akklamasjon ingen endring av kontingentsatsene i 2011.

Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2010 og budsjett for 2011

De fremlagte budsjettforslagene for 2010 og 2011 godkjent ved akklamasjon.

Sak 9: Andre innkomne forslag

Det er ikke innkommet noen forslag.

Sak 10: Eventuelt

Vedlegg

 • Styrets beretning for 2009 ["aktiviteter/201003aarsmoete/beretning"]
 • Styrets forslag til budsjett: attachment:Budsjett-2010-2011.pdf
 • Styrets forslag til resultatregnskap attachment:resultat-2009.pdf
 • Styrets forslag til balanseregnskap attachment:balanse-2009.pdf
 • Revisors beretning attachment:revisjonsberetning-2009.pdf
 • Forslag til styremedlemmer og valkomite: attachment:valkomite.ps
 • Innkallingen med vedlegg: attachment:aarsmote.pdf
 • Filmopptak av årsmøtet 2010: ftp://ftp.nuug.no/pub/video/published/20100309-aarsmote.mpeg

aktiviteter/201003referat (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)