Styrets årsberetning for 2009

For perioden fra og med årsmøtet 2009-03-17 til årsmøtet 2010-03-09.

Styret

I styret har disse vært med:

Andre tillitsvalgte

Valgkomité

Revisor

Sekretariatet

Etter at DnD Servicekontoret sa opp avtalen om sekretariattjenester i 2007 har NUUG ikke hatt eksternt sekretariat. Se også eget punkt.

Sekretariat

I året som har gått har styret fortsatt arbeidet med å gjøre det praktisk å håndtere foreningens drift uten et eget sekretariat. Det viser seg å være ganske mye arbeid som må gjøres jevnlig for å gi medlemmer og andre den service de forventer. Å basere dette kun på frivillig innsats fra styret og enkelte gode hjelpere viser seg å trekke store veksler på disse. Styret har i perioden startet arbeid med å kjøpe enkelte sekretariatstjenester eksternt.

Møteaktiviteter

Styret har hatt 6 møter i perioden. I tillegg har det mellom hvert styremøte vært møter på IRC for oppfølging av saker og planlegging av videre arbeid.

NUUG Oslo har hatt 8 medlemsmøter med faglig innhold. Temaer har vært varierende fra tekniske systemer og løsninger til det mer politisk/økonomiske.

Møtene er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på web. I perioden har man startet streaming av møtene.

Større arrangementer

Prisen for fri programvare

Prisen for fremme av fri programvare i Norge ble i år igjen delt ut i samarbeide med Høgskolen i Oslo. Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Wikipedias Jimmy Wales delte ut prisen som gikk til Øyvind Kolås for hans arbeid med fri programvare for bildebehandling.

I 2009 ble utdelingen av NUUG/HiOs pris for fri programvare kombinert med utdelingen av friprog-senterets pris «Årets fri programvare-kommune.»

Go Open

Medlemmer av NUUG var med på planleggingen av Go Open 2009. Videogruppen filmet foredrag i 2009.

Hacking at Random 2009 i Nederland

Flere NUUG-medlemmer deltok. Planleggingen ble gjort på NUUGs wiki

FOSDEM 2010 i Bryssel

Flere NUUG-medlemmer deltok. Planleggingen ble gjort på NUUGs wiki

Presseoppslag

NUUG er nevnt i media 50 ganger i kalenderåret 2009.

De hendelser/saksområder som har generert flest medieoppslag er prisene for fri programvare og årets fri programvare-kommune (20), standarder for lyd og bilde på offentlige websider (9) og åpne karttjenester (5).

Rapport fra undergrupper og utvalg

Mye av arbeidet i NUUG gjøres i undergrupper og utvalg. Her kommer en oversikt over hva gruppene har gjort det siste året. For mer informasjon, se den enkelte gruppens wikiside.

3D skriver til folket

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/replikator

3D-skriver er nesten klar, men er ikke helt fullført p.g.a. manglende kapasitet hos deltagerne

Fiks gata mi

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/fiksgatami

Gruppen har fått en testinstallasjon opp å kjøre på http://fiksgatami.nuug.no/ , men ikke lykkes med å bruke nok tid til å få den operativ. USIT har donert en maskin og tilgang til rack-plass, nett og strøm sammen med de øvrige NUUG-maskinene. En har fått tilslag på støtte fra NUUG Foundation, desverre med vilkår som gjør at pengene ikke kan brukes til å kjøpe utviklingsresurser.

Gruppen består av Petter Reinholdtsen, Mari Wang og Christer Gundersen, og alle disse er for travelt opptatt til å få tjenesten opp å kjøre på kort tid.

Kartgruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/kart kart@nuug.no

Programvarepatentergruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/patent

patent@nuug.no

Det har ikke vært noe aktivitet i patentgruppen i 2009.

Standardiseringsutvalget

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/standard Idar Tollefsen

Standarder for lyd og bilde på offentlige vevsider har vært viktig i året som gikk.

Spørreundersøkelsesgruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/survey

Gruppen har arbeidet med å gjennomføre en ny spørreundersøkelse blant medlemmene.

Systemadministrasjonsgruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/sysadmin drift@nuug.no

Videogruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/video video@nuug.no

Arrangører medlemsmøter i NUUG Oslo

Arrangert medlemsmøter. Se punktet «Møteaktiviteter».

Rabattavtaler

Rabattavtalene på 20% for kurs hos Linpro er videreført. Medlemmer har også 35% rabatt på bøker fra O'Reilly.

NUUG-medlemmer fikk 30% rabatt på det tekniske sporet på konferansen Go Open 2009.

Tjenester for brukergrupper

NUUG tilbyr webplass m.m. på NUUGs tjenermaskin for enkelte likesinnende grupper.

Bibliotek

Det finnes en komplett oversikt over publikasjoner som befinner seg på NUUGs arkiv. Tanken bak dette er fremtidig utlån til medlemmene. Oversikten finnes på NUUGs wiki: http://wiki.nuug.no/utstyr/bibliotek

Pressemeldinger

Medlemskap i Foreningen Frikanalen

NUUG meldte seg i slutten av 2007 inn i foreningen Frikanalen.

Medlemskap i Kringkasterforeningen for Åpen kanal

NUUG meldte seg i mai 2006 inn i foreningen åpen~kanal(http://www.openchannel.no), som jobber med å få på plass en TV-kanal der alle borgerne får mulighet til å spre sitt budskap i eteren. De var aktiv da stortinget vedtok å sette av en del av digitalt bakkenett til en åpen kanal for alle som ønsker å sende sitt budskap på TV. Foreningen har siden skiftet navn til Kringkasterforeningen. NUUGs motivasjon for å melde seg inn var å få tilgang til en kanal for å spre vårt budskap.

Planer fremover

Vi planlegger å fortsette å arrangere medlemsmøter i NUUG Oslo, og ta disse opp på video. Møtene er andre tirsdag i måneden. Det sosiale aktive-møtet blir da tirsdag før og etter de faglige møtene.

Vi vil også å arrangere en sommerfest i 2010, slik vi har gjort tidligere år. Prisen for fri programvare vil deles ut til høsten.

Det er også meningen å drive lobbyvirksomhet, høringsuttalelser m.m. i forhold til dagsaktuelle IT-politiske spørsmål, men her er det vanskeligere å si på forhånd hva vi vil gjøre når.

Forholdet til USENIX og SAGE

USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på Unix-lignende systemer og fri programvare.

SAGE er en spesiell interessegruppe innen USENIX med fokus på systemadministrasjon.

Medlemmene i NUUG blir automatisk medlemmer i USENIX. De som ønsker det kan i tillegg bli medlem i SAGE. Som en del av USENIX mottar alle medlemmene medlemsbladet ;login:, verdens eneste fagfellevurderte tidsskrift for systemadministrasjon. USENIX ønsker bidrag til ;login: fra Norge velkommen.

Spørreundersøkelse blant medlemmer og andre

NUUG arrangerte i 2008 og 2009 en spørreundersøkelse blant medlemmer og andre interesserte. Vi har planer om å gjenta dette i år.

Medlemmer

Det går ut epost to ganger i året til alle medlemmer for å be dem sjekke informasjonen vi har registrert om dem i medlemsregisteret. Dette har ført til at medlemsregisteret er mer oppdatert, og sjansene for å nå medlemmene har blitt bedre.

Tallene for siste fire år framkommer i tabellen nedenfor.

Medlemskapskategori

2009-12-31

+/-

2008-12-31

+/-

2007-12-31

+/-

2006-12-31

+/-

Medlemmer (personer)

336

0

336

+11

325

+29

296

0

Firma-medlemmer

58

-5

63

0

63

0

63

+1

- Medlem under bedrift (1-3)

156

-17

173

-2

175

+6

169

+14

- Medlem under bedrift (4->)

83

+4

79

+12

67

+13

54

-9

Personlige medlemmer

59

+2

57

0

57

+9

48

-3

Personlige medlemmer uten USENIX

17

+5

12

+8

4

+4

-

-

Studenter

19

+6

13

-7

20

-3

23

-4

Studenter uten USENIX

1

0

1

0

1

+ 1

-

-

Æres-medlemmer

1

0

1

0

1

-1

2

+1

Medlemmer av SAGE

66

+11

55

-2

57

+17

40

+6

Vi har fortsatt innsatsen for å rekruttere blant ikke-medlemmene som kommer på møtene ved å dele ut informasjon om NUUG og be folk føre seg på en liste der vi teller hvor mange som deltar og hvor mange som er medlem. Det er dog fortsatt behov for å verve flere medlemmer, spesielt bedrifter.

Her er statistikk over hvordan medlemsmassen fordeler seg ut over landet. Fylke "Ukjent/Utlandet" er folk i utlandet eller der vi mangler korrekt adresse.

Personer

Fylke

Andel 2009

Andel 2008

Andel 2007

189

Oslo

56.25 %

56.85 %

56.92 %

30

Akershus

8.93 %

10.12 %

12.92 %

21

Rogaland

6.25 %

6.55 %

5.85 %

15

Sør-Trøndelag

4.46 %

4.46 %

4.31 %

13

Hordaland

3.87 %

3.87 %

3.38 %

12

Østfold

3.57 %

3.57 %

2.77 %

10

Troms

2.98 %

3.57 %

3.38 %

9

Buskerud

2.68 %

2.38 %

1.85 %

8

Vestfold

2.38 %

2.38 %

2.77 %

7

Aust-Agder

2.08 %

1.19 %

0.92 %

6

Oppland

1.79 %

1.49 %

0.62 %

5

Ukjent/Utlandet

1.49 %

0.60 %

0.92 %

4

Telemark

1.19 %

1.19 %

1.23 %

2

Nordland

0.60 %

0.30 %

0.92 %

2

Sogn og Fjordane

0.60 %

0.89 %

0.62 %

1

Hedmark

0.30 %

0.30 %

0.31 %

1

Møre og Romsdal

0.30 %

0.00 %

0.00 %

1

Vest-Agder

0.30 %

0.30 %

0.31 %

Epostlister

Oversikt over epostlistene, arkiv og av/påmelding kan hver enkelt gjøre på: http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/ , med unntak av medlemslisten som blir oppdatert direkte fra medlemsregisteret.

Liste

Abonnenter per

Formål

medlemmer

Lukket liste for medlemmer i NUUG. Alle modereres.

aktive

De aktive i foreningen NUUG. De som er bidrar til arrangementer og annen aktivitet i foreningen. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres.

stavanger

Aktivitetsgruppe for Stavanger. NUUG-medlemmer interessert i å lage NUUG-møter i Stavanger. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres.

jobbmarked

Mailingliste for jobbutlysninger og etterlysning etter jobb relatert til UNIX-lignende systemer, åpne standarder og fri programvare. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres.

pressemelding

En rekke journalister og redaksjoner interessert i IT-spørsmål. Brukes til utsending av pressemeldinger. Lukket liste. Alle modereres.

annonsering/interesserte

Brukes til utsending av informasjon om aktiviteter og møter i NUUG Oslo. Sendes til likesinnede foreninger og andre interesserte i Oslo-området. Åpen liste. Alle modereres.

nuug-commits

Mottar alle endringsmeldingene for NUUGs CVS. Lukket liste.

kart

Åpen NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo-referert informasjon.

patent

Åpen forum for alle som er interessert i problemområdet patenter og programvare.

patent-core

Lukket forum innen problemområdet patenter og programvare.

video

Epostliste for video-gruppen til NUUG.

fiksgatami

Epostliste for norsk klone av fixmystreet.com

goopen2009

Planlegging av Go Open 2009

Økonomi

Regnskap og balanse for 2009 er vedlagt.

aktiviteter/201003aarsmoete/beretning (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)