http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200703aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200803aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200903aarsmoete

Årsmøte i NUUG 2010

Tid: Tirsdag 2010-03-09 18:00 Sted: Høgskolen i Oslo

Dagsorden i henhold til vedtektene

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Innkallelsens lovlighet
  4. Forslag til årsberetning
  5. Godkjenning av regnskap
  6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn
  7. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
  8. Forslag til revidert budsjett for 2009 og budsjett for 2010
  9. Andre innkomne forslag
  10. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sittende styre foreslår Petter Reinholdtsen som møteleder og Håvard Fosseng som referent.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Styrets utkast til beretning er vedlagt.

Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner årsberetningen.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Styrets forslag til regnskap er vedlagt. Revisors beretning vil foreligge til møtet.

Årsmøtet avgjør om regnskapet skal godkjennes

Forslag til vedtak

Det fremlagte regnskapet for 2009 godkjennes.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

Valgkomiteen har bestått av

Ifølge vedtektene:

Som revisor foreslår styret at vi beholder nåværende statsautoriserte revisor RSM Hasner.

Valgkomitéens forslag til nytt styre og ny valgkomité vil bli lagt frem på møtet.

Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for kommende år

Kontingentsatsene foreslås uendret i 2011.

Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2010 og budsjett for 2011

Forslag til revidert budsjett for 2010 og budsjett for 2011 er vedlagt.

I budsjettoppsettet er de to kolonnene som skal vedtas rammet inn. Øvrige tall er bakgrunn og informasjon, samt sammenligning med regnskapstall fra de to siste årene.

Budsjettet for 2010 er revidert med hensyn til forventet antall medlemmer og dermed kontingentinntekter og tilhørende Usenix-utgifter. Dessuten er budsjettet for videogruppa øket med 3000 kroner til 15000. I tillegg er det lagt inn en egen post for ekstraordinær investering i kartgruppa. Denne er oppført utenom vanlige driftsutgifter for å synliggjøre at utgiften tas fra tidligere års overskudd.

Budsjettet for 2011 følger malen for 2010 og inneholder ingen vesentlige endringer. Det er basert på å opprettholde kontingentsatsene på samme nivå som i 2009 og 2010.

Forslag til vedtak

De fremlagte budsjettforslagene for 2010 og 2011 godkjennes.

Sak 9: Andre innkomne forslag

Det er ikke innkommet noen forslag. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Sak 10: Eventuelt

Vedlegg

aktiviteter/201003aarsmoete (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)