Styrets årsberetning for 2008

For perioden fra og med årsmøtet 2008-03-11 til årsmøtet 2009-03-17.

Styret

I styret har disse vært med:

Andre tillitsvalgte

Valgkomité

Revisor

Sekretariatet

Etter at DnD Servicekontoret sa opp avtalen om sekretariattjenester i 2007 har NUUG ikke hatt eksternt sekretariat. Se også eget punkt.

Sekretariat

I året som har gått har styret fortsatt arbeidet med å gjøre det praktisk å håndtere foreningens drift uten et eget sekretariat. Det viser seg å være ganske mye arbeid som må gjøres jevnlig for å gi medlemmer og andre den service de forventer. Å basere dette kun på frivillig innsats fra styret og enkelte gode hjelpere viser seg å trekke store veksler på disse, så fremtidige styrer bør se på muligheter for å sette ut sekretariatfunksjonen igjen. For å kunne gjøre dette kreves enda bedre dokumentasjon av rutinene, samt et brukervennlig medlemsregistersystem, helst med direkte tilgang for medlemmene til å gjøre oppdateringer og lignende. Styret har en tid holdt på med tilpasning av et slikt system, men har ikke kommer helt i mål med dette.

Møteaktiviteter

Styret har hatt 8 møter i perioden

NUUG Oslo har hatt 8 medlemsmøter med faglig innhold. Temaer har vært varierende: Presentasjoner av produkter/systemer (PF, Perl6, Compiz), programvare(utvikling) mer generelt (On-line public comments on texts - using free software, An introduction to model-driven development) juridiske aspekter ved programvare (Opphavsrett) og mer generelle (taleteknikk).

Møtene er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på web. Vi har også testet ut live sending over internett på de to siste møtene.

Større arrangementer

Prisen for fri programvare

Prisen for fremme av fri programvare i Norge ble i år igjen delt ut i samarbeide med Høgskolen i Oslo. Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Mads Eriksen, mannen bak tegneserien «M» deltet ut prisen som gikk til Elektronisk forpost Norge for langvarig arbeid for åpne standarder/formater og borgerrettigheter på nettet.

Go Open

Medlemmer av NUUG var med på planleggingen av Go Open 2009 og er med på planleggingen av Go Open 2009. Videogruppen filmet foredrag i 2008 og planlegger å gjøre det samme i 2009. Planleggingen ble gjort på NUUGs wiki:

Nordic Nagios Meet i Stockholm

Medlemmer av NUUG deltok på Nordic Nagios Meet i Stockholm. Planleggingen ble gjort på NUUGs wiki:

Open Source Days i København

Medlemmer av NUUG deltok på Open Source Days konferansen i København. Konferansen het tidligere Linuforum. Planleggingen ble gjort på NUUGs wiki:

FOSDEM 2009 i Bryssel

Medlemmer av NUUG deltok på FOSDEM 2009. Planleggingen ble gjort på NUUGs wiki:

Presseoppslag

NUUG er nevnt i media 35 ganger i kalenderåret 2008, en nedgang fra året før (77), men bedre enn 2006 (29).

De hendelser/saksområder som har generert flest medieoppslag er Prisen for fri programvare (15) og striden om Open Office XML (9).

Rapport fra undergrupper og utvalg

Mye av arbeidet i NUUG gjøres i undergrupper og utvalg. Her kommer en oversikt over hva gruppene har gjort det siste året. For mer informasjon, se den enkelte gruppens wikiside.

3D skriver til folket

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/replikator

Nyopprettet gruppe for å lage en 3D-skriver (som kan skrive ut seg selv).

Etter Go Open 2008 ble noen av NUUG-medlemmene så inspirert av reprap-prosjektet at de bestemte seg for å lage egne utgaver. To skrivere er under bygging, og en håper flere vil komme til etter hvert. Det kortsiktige målet er å demonstrere en reprap under Go Open 2009 i april.

Fiks gata mi

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/fiksgatami

IP-telefonigruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/ip-telefoni

Kartgruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/kart

Programvarepatentergruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/patent

Patentgruppen har ikke hatt mye aktivitet det siste året. Noen få epost på listen, men ingen aktivitet ut over dette.

Standardiseringsutvalget

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/standard

Spørreundersøkelsesgruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/survey

Systemadministrasjonsgruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/sysadmin

Videogruppen

Wikiside: http://wiki.nuug.no/grupper/video

Arrangører medlemsmøter i NUUG Oslo

Rabattavtaler

Rabattavtalene på 20% for kurs hos Linpro er videreført. Medlemmer har også 35% rabatt på bøker fra O'Reilly.

NUUG-medlemmer fikk 30% rabatt på det tekniske sporet på konferansen Go Open 2008 og får samme rabatt på Go Open 2009 som ble arrangert/arrangeres i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare i Norge.

Tjenester for brukergrupper

NUUG tilbyr webplass m.m. på NUUGs tjenermaskin for enkelte likesinnende grupper.

Bibliotek

Det finnes en komplett oversikt over publikasjoner som befinner seg på NUUGs arkiv. Tanken bak dette er fremtidig utlån til medlemmene. Oversikten finnes på NUUGs wiki: http://wiki.nuug.no/utstyr/bibliotek

Planlegging av Go Open-konferansen

NUUG har vært inne i planleggingen av det tekniske sporet til Go Open-konferansen som skal holdes 16. og 17. april

Pressemeldinger

Medlemskap i Foreningen Frikanalen

NUUG meldte seg i slutten av 2007 inn i foreningen Frikanalen, som er de frivillige organisasjonenes egen tv-kanal som starter sendinger på det digitale bakkenettet i løpet av første halvår 2008. NUUG har intensjon om å sende utvalgte biter av opptakene fra medlemsmøter og andre NUUG-arrangementer på TV via frikanalen. Foreningen Frikanalen er en medlemsorganisasjon hvor frivillige organisasjoner i Norge er medlemmer, og som ble opprettet av Frivillighet Norge på kulturdepartementets oppfordring, da departementet valgte å ignorere den eksisterende foreningen åpen kanal når tilgangen til digitalt bakkenett skulle deles ut. Historien til disse foreningene er forholdvis kompleks, men heldigvis ikke så relevant for NUUGs ønske om å publisere videoopptak på TV.

Dagens tekniske løsning i Frikanalen er basert på Microsoft Silverlight, fungerer ikke på Linux og bruker ikke åpne standarder. NUUG har derfor tatt kontakt med Frikanalen for å forsøke å få endret dette, og NUUGs videogruppe er nå i gang med arbeid sammen med Frikanalen for å få på plass en løsning basert på åpne standarder og som fungerer for alle. NUUG har foreslått Jarle Bjørgeengen til styret i Frikanalen, og håper denne innsatsen kan bidra til å gjøre Frikanalen mer tilgjengelig.

Medlemskap i Kringkasterforeningen for Åpen kanal

NUUG meldte seg i mai 2006 inn i foreningen åpen~kanal(http://www.openchannel.no), som jobber med å få på plass en TV-kanal der alle borgerne får mulighet til å spre sitt budskap i eteren. De var aktiv da stortinget vedtok å sette av en del av digitalt bakkenett til en åpen kanal for alle som ønsker å sende sitt budskap på TV. Foreningen har siden skiftet navn til Kringkasterforeningen. NUUGs motivasjon for å melde seg inn var å få tilgang til en kanal for å spre vårt budskap.

Planer fremover

Vi planlegger å fortsette å arrangere medlemsmøter i NUUG Oslo, og ta disse opp på video. Møtene er andre tirsdag i måneden. Det sosiale aktive-møtet blir da tirsdag før og etter de faglige møtene.

Vi vil også å arrangere en sommerfest i 2009, slik vi har gjort tidligere år. Prisen for fri programvare vil deles ut til høsten.

Det er også meningen å drive lobbyvirksomhet, høringsuttalelser m.m. i forhold til dagsaktuelle IT-politiske spørsmål, men her er det vanskeligere å si på forhånd hva vi vil gjøre når.

Forholdet til USENIX og SAGE

USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på Unix-lignende systemer og fri programvare.

SAGE er en spesiell interessegruppe innen USENIX med fokus på systemadministrasjon.

Medlemmene i NUUG blir automatisk medlemmer i USENIX. De som ønsker det kan i tillegg bli medlem i SAGE. Som en del av USENIX mottar alle medlemmene medlemsbladet ;login:, verdens eneste fagfellevurderte tidsskrift for systemadministrasjon. USENIX ønsker bidrag til ;login: fra Norge velkommen.

Spørreundersøkelse blant medlemmer og andre

NUUG arrangerte i 2008 en spørreundersøkelse blant medlemmer og andre interesserte. Vi har planer om å gjenta dette i år.

Medlemmer

Det går ut epost to ganger i året til alle medlemmer for å be dem sjekke informasjonen vi har registrert om dem i medlemsregisteret. Dette har ført til at medlemsregisteret er mer oppdatert, og sjansene for å nå medlemmene har blitt bedre.

Tallene for siste fire år framkommer i tabellen nedenfor.

Medlemskapskategori

2008-12-31

+/-

2007-12-31

+/-

2006-12-31

+/-

2005-12-31

+/-

Medlemmer (personer)

336

+11

325

+29

296

0

296

-7

Firma-medlemmer

63

0

63

0

63

+1

62

-7

- Medlem under bedrift (1-3)

173

-2

175

+6

169

+14

155

-26

- Medlem under bedrift (4->)

79

+12

67

+13

54

-9

63

+16

Personlige medlemmer

57

0

57

+9

48

-3

51

+1

Personlige medlemmer uten USENIX

12

+8

4

+4

-

-

-

-

Studenter

13

-7

20

-3

23

-4

27

+2

Studenter uten USENIX

1

0

1

+ 1

-

-

-

-

Æres-medlemmer

1

0

1

-1

2

+1

1

0

Medlemmer av SAGE

55

-2

57

+17

40

+6

34

-

Vi har fortsatt innsatsen for å rekruttere blant ikke-medlemmene som kommer på møtene ved å dele ut informasjon om NUUG og be folk føre seg på en liste der vi teller hvor mange som deltar og hvor mange som er medlem. Det er dog fortsatt behov for å verve flere medlemmer, spesielt bedrifter.

Her er statistikk over hvordan medlemsmassen fordeler seg ut over landet. Fylke "Ukjent/Utlandet" er folk i utlandet eller der vi mangler korrekt adresse.

Personer

Fylke

Andel 2008

Andel 2007

Andel 2006

191

Oslo

56.85 %

56.92 %

55.74 %

34

Akershus

10.12 %

12.92 %

12.16 %

22

Rogaland

6.55 %

5.85 %

5.07 %

15

Sør-Trøndelag

4.46 %

4.31 %

4.05 %

13

Hordaland

3.87 %

3.38 %

4.05 %

12

Troms

3.57 %

3.38 %

4.39 %

12

Østfold

3.57 %

2.77 %

2.70 %

8

Vestfold

2.38 %

2.77 %

3.38 %

8

Buskerud

2.38 %

1.85 %

1.69 %

5

Oppland

1.49 %

0.62 %

1.01 %

4

Telemark

1.19 %

1.23 %

1.01 %

4

Aust-Agder

1.19 %

0.92 %

1.01 %

3

Sogn og Fjordane

0.89 %

0.62 %

0.68 %

2

Ukjent/Utlandet

0.60 %

0.92 %

0.68 %

1

Nordland

0.30 %

0.92 %

2.03 %

1

Vest-Agder

0.30 %

0.31 %

0.34 %

1

Hedmark

0.30 %

0.31 %

0.00 %

Epostlister

Oversikt over epostlistene, arkiv og av/påmelding kan hver enkelt gjøre på: http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/ , med unntak av medlemslisten som blir oppdatert direkte fra medlemsregisteret.

Liste

Abonnenter per 2009-02-07

Formål

medlemmer

323

Lukket liste for medlemmer i NUUG. Alle modereres.

aktive

88

De aktive i foreningen NUUG. De som er bidrar til arrangementer og annen aktivitet i foreningen. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres.

stavanger

28

Aktivitetsgruppe for Stavanger. NUUG-medlemmer interessert i å lage NUUG-møter i Stavanger. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres.

jobbmarked

276

Mailingliste for jobbutlysninger og etterlysning etter jobb relatert til UNIX-lignende systemer, åpne standarder og fri programvare. Åpen liste. Ikke-abonnenter modereres.

pressemelding

84

En rekke journalister og redaksjoner interessert i IT-spørsmål. Brukes til utsending av pressemeldinger. Lukket liste. Alle modereres.

annonsering/interesserte

295

Brukes til utsending av informasjon om aktiviteter og møter i NUUG Oslo. Sendes til likesinnede foreninger og andre interesserte i Oslo-området. Åpen liste. Alle modereres.

nuug-commits

14

Mottar alle endringsmeldingene for NUUGs CVS. Lukket liste.

kart

76

Åpen NUUG-forum for folk med interesse for kart og geo-referert informasjon.

patent

27

Åpen forum for alle som er interessert i problemområdet patenter og programvare.

patent-core

4

Lukket forum innen problemområdet patenter og programvare.

video

21

Epostliste for video-gruppen til NUUG.

fiksgatami

9

Epostliste for norsk klone av fixmystreet.com

goopen2009

14

Planlegging av Go Open 2009

Økonomi

Regnskap og balanse for 2008 er vedlagt.

aktiviteter/200903aarsmoete/beretning (last edited 2015-11-29 21:27:02 by localhost)