http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200703aarsmoete http://wiki.nuug.no/aktiviteter/200803aarsmoete

Årsmøte i NUUG 2009

Tid: Tirsdag 2009-03-17 18:30
Sted: Høgskolen i Oslo

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:
  • Formann
  • 2 av 4 styremedlemmer
  • 2 varamenn
  • 2 revisorer eller 1 autorisert revisor
  • Valgkomité på 3 medlemmer
 7. Fastsettelse av kontingenten for 2009
 8. Forslag til revidert budsjett for 2009 og budsjett for 2010
 9. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Styret foreslår NUUGs leder Petter Reinholdtsen som møteleder og styremedlem Håvard Fosseng som referent.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner årsberetningen.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Styrets forslag til regnskap er vedlagt. Revisors beretning vil foreligge til møtet.

Årsmøtet avgjør om regnskapet skal godkjennes

Forslag til vedtak

Det fremlagte regnskapet for 2008 godkjennes.

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

Valgkomiteen har bestått av Knut Arne Bjørndal, Knut Ingvald Dietzel og Øyvind Hanssen.

Ifølge vedtektene:

Som revisor foreslår styret at vi beholder nåværende statsautoriserte revisor RSM Hasner.

Valgkomitéens forslag til nytt styre og ny valgkomité er som følger:

Styre:

Valgkomité:

Sak 7: Fastsettelse av kontingenten for 2010

Styret foreslår å beholde kontingentsatsene uendret.

Forslag til vedtak

Følgende kontingentsatser vedtas for 2010:

Bedriftsmedlem inkl. inntil 3 personmedlemmer

4000

Tillegg for ekstra personmedlem i bedrift

1060

Personlig medlem

1110

Personlig medlem uten USENIX

410

Studentmedlem

260

Studentmedlem uten USENIX

50

Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2009 og budsjett for 2010

Regnskapstallene viser at inntektene i 2008 ble omtent de samme som i 2007. Usenix-utgiftene ble noe høyere mens øvrige driftsutgifter ble mer enn 50000 kroner lavere.

Inntekter: Satsen for rabatt og tap er økt fra 3% til 7% basert på sammenlingning med regnskapstallene fra 2008. Reelle 2008-inntekter er regnet ut ved å summere de faktiske fakturaene som dreier seg om 2008-kontingenter, og trekke fra kreditnotaer (feil og utmeldinger). Fakturaer for 2008 som ikke er betalt pr. Januar 2009 er ikke medregnet og må regnes som tapt. Usenix-satsene er økt med ca. 5%; dette var allerede forutsett i det opprinnelige 2009-budsjettet. For 2010 er det lagt inn en forventet medlemsvekst på 4% i alle kategorier.

Utgifter: Regnskapet for 2008 viser at foreningen har brukt 100000 kroner mindre enn budsjettert. Dette skyldes følgende: 45000 spart ved å gjøre sekretariat-arbeidet på dugnad 20000 mindre brukt enn budsjettert på medlemsmøter 10000 spart på markedsføring 10000 spart på andre arrangmenter 9000 spart på årsmøte (ingen papirer sendt i posten)

Endringer (både revidert 2009 og 2010): Noen endringer foreslås som tilpasning til realiteter og et lavere innteksanslag: Budsjettpost for årsmøte er fjernet Sekretariat/assistanse arrangement halvert fra 12000 til 6000 (ikke benyttet de senere årene) Revisjon øket fra 15000 til 20000, basert på erfaring. Sekretariat beholdt på 40000 (redusert fra 50000) for å muliggjøre utsetting av tjenesten. Porto reduseres fra 3500 til 500. Andre arrangement reduseres fra 10000 til 5000. Gaver reduseres fra 1500 til 500. Video-posten er ekstraordinært øket til 25000 for 2009 (mot reduksjon i de to sekretariatspostene) Forventede renteinntekter er redusert som følge av den generelle nedgangen i markedet. Det er innført en ny post "prosjekter", med 20000 kroner i 2009 og 25000 i 2010.

Forslag til vedtak

De fremlagte budsjettforslagene for 2009 og 2010 godkjennes.

Sak 9: Eventuelt

Vedlegg

Styrets beretning for 2008 aktiviteter/200903aarsmoete/beretning Styrets forslag til budsjett: Budsjett-2009-2010.pdf

aktiviteter/200903aarsmoete (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)