Styrets årsberetning for 2006

For perioden fra og med årsmøtet 2006-03-14 til årsmøtet 2007-03-13.

Styret

I styret har disse vært med:

Andre tillitsvalgte

Valgkomité

Revisor

Sekretariatet

Sekretariatet har i år som tidligere vært drevet av DND Servicekontoret AS med Anne Martinsen som NUUGs sekretær. Hun har også ført regnskapet i samarbeid med kasserer.

Møteaktiviteter

9 styremøter har vært avholdt i perioden.

12 medlemsmøter har vært avholdt i NUUG Oslo. 10 av disse hadde faglig tema, spennende fra produktpresentasjoner (virtualisering med Xen, HTTP acceleration med Varnish) via generelle tekniske tema (karttjenester med åpne standarder og fri programvare) til det mer organisatoriske (ITIL). Møtene er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på web.

Uken før medlemsmøtet har det vært arrangert mer uformelle/sosiale samlinger av aktive. 12 slike møter har vært avholdt i perioden.

Uken etter medlemsmøtet har det vært arbeidsmøte der aktive har jobbet med aktuelle saker. 9 slike møter har vært avholdt i perioden.

Større arrangementer

Sommerfesten

NUUGs sommerfest 2006 ble arrangert i Kjemi-atriumet på Blindern 15. juni. Det var 88 påmeldte. Arrangementet ble sponset av SUN Microsystems og Nordic Perl Workshop.

Prisutdeling

Prisen for fremme av fri programvare i Norge ble i år igjen delt ut i samarbeide med Høgskolen i Oslo. Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Politisk rådgiver Jørund Leknes delte ut prisen på vegne av fornyingsminister Heidi Grande Røys. Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk fikk prisen for arbeidet med å gjøre OpenOffice tilgjengelig på norsk.

Presseoppslag

NUUGs aktiviteter har fått 28 presseoppslag i kalenderåret 2006, en økning på 5 fra kalenderåret 2005.

Nesten halvparten av oppslagene var om Prisen for fri programvare. Andre temaer der NUUG har fått flere presseoppslag: Senter for fri programvare, SUNs nye lisensiering av Java, aksjonen for å frigjøre norske ordlister og Universitetet i Oslos prøveordning med elektroniske valg.

Rapport fra undergrupper og utvalg

Standardiseringsgruppen

Standardiseringsutvalget stoppet sponsing av deltakelse på nasjonale- og internasjonale standardiseringsmøter, spesifikt møter i ISO/IEC JTC1/SC22, etter septembermøtet i 2005. Det har blitt opprettet nye kontakter mot det politiske miljøet, og man prøver å skaffe mannskap til mer politisk arbeid enn det utvalget tidligere har drevet.

Programvarepatenter

Aktiviteten har i perioden vært begrenset til noe ekstern informering om hvorfor programvarepatenter er en dårlig idé. Truslene om enda mer aggressiv patentering av programvare i Europa er ikke slutt, og det er viktig å opprettholde beredskap. Patentgruppa har egen epost-liste.

Driftsgruppa

Driftsgruppen er utvidet med to personer (til totalt fire). En 1TB ekstern FireWire-disk er kjøpt inn, og tatt i bruk for å lagre rådata til video-opptak fra medlemsmøtene. Serveren (som kjører nerdhaven.nuug.no) er oppgradert fra FreeBSD 6.0 til 6.1. Request Tracker, et system for å holde rede på saker og henvendelser har blitt installert og tatt i bruk av NUUG.

Video- og DVD-gruppa

Medlemsmøtene i NUUG Oslo er tatt opp på video og gjort tilgjengelige på nettet via direkte nedlasting og som videopodkast.

Gruppe for spørreundersøkelser

Spørreundersøkelsen blant medlemmer og andre interesserte er gjennomført. Resultatene vil bli gjort tilgjengelige for medlemmene når de er klare. Gruppen trenger flere aktive medlemmer.

IP-telefonigruppa

Det har vært lite aktivitet i VoIP-gruppa det siste året. Serveren som gruppa fikk låne for å sette opp som testmaskin viste seg å spise disker, og etter tre forsøk på å få den stabil ble maskinen gitt opp. Problemenene med maskinvaren stoppet all planlagt aktivtet, og de tidligere aktive i gruppen er nå travelt opptatt med annet. Det er antagelig nødvendig med en ny start. Det har vært noen ideer til samarbeid med firmamedlemmer som driver med VoIP, men intet er kommet ut av disse planene så langt. Ideer til aktivitet inkluderer samtrafikkpunkt, leverandøruavhengig katalogtjeneste for direkte oppringing mellom Asterisk- tjenere og en IP-telefoniløsning basert på åpne standarder som er like brukervennlig og anvennelig som Skype.

Andre aktiviteter i perioden

Presentasjoner av NUUG

Petter Reinholdtsen presenterte NUUG for Østfold Linux User Group 29. august. En presentasjon av NUUG på The Gathering var planlagt, men måtte avlyses p.g.a. sykdom.

Rabattavtaler

Rabattavtalene på 20% for kurs hos Linpro og 21% på abonnement av Linuxmagasinet er videreført. Rabattsatsen på bøker fra O'Reilly har øket til 35%.

Folder om fri programvare

En folder Hva er fri programvare? er utarbeidet.

Tilgjengeliggjøring av videoopptak fra medlemsmøter

Det er laget et opplegg for å gjøre det enklere å se opptak fra medlemsmøtene.

Tjenester for brukergrupper

NUUG tilbyr webplass m.m. på NUUGs tjenermaskin for enkelte likesinnende grupper.

Kompetansesenter for fri programvare

NUUG har hatt kontakt med initiativtakerne bak Kompetansesenter for fri programvare, og hatt et felles besøk til Linuxforum. Vi har også sendt ut støttemelding.

Høring om elektronisk stemmegiving

NUUG ga høsten 2006 en høringsuttalelse om elektronisk stemmegiving, der vi oppfordrer til å vise forsiktighet for å sikre at valgene i framtiden fortsatt vil være demokratiske, etterprøvbare, hemmelige og nøyaktige.

Arbeidsgivers tilgang til ansattes epost mv.

NUUG avga januar 2007 en høringsuttalelse til Fornyings- og administrasjonsdepartementets høringsnotat om forslag til regler om arbeidsgivers tilgang til ansattes e-post mv.

Vi stilte oss positive til høringsnotatets forslag om at arbeidsgiver bare unntaksvis og på klare betingelser skal ha tilgang til ansattes e-post, men mente det ikke gikk langt nok i å pålegge arbeidsgiverne å lage rutiner som forebygger behov for innsyn.

Medlemskap i foreningen åpen kanal

NUUG meldte seg i mai 2006 inn i foreningen åpen kanal, som jobber med å få på plass en TV-kanal der alle borgerne får mulighet til å spre sitt budskap i eteren. NUUGs motivasjon for dette er å få tilgang til en kanal for å spre vårt budskap. Foreningen trenger teknisk assistanse, og styret oppforder medlemmene til å ta kontakt med åpen kanal for å bistå.

Planer fremover

Vi planlegger å fortsette å arrangere medlemsmøter i NUUG Oslo, og ta disse opp på video. Møtene er nå andre tirsdag i måneden. Det sosiale aktive-møtet blir da tirsdag før og etter de faglige møtene.

Vi planlegger også å arrangere en sommerfest i 2007, etter modell fra tidligere år og på samme sted. Vi har også tenkt å arrangere prisutdeling til høsten, etter gammel oppskrift.

Da stavangerområdet har ganske høy medlemsandel (5% av medlemmene) og ingen konkurrerende aktivitet startes det opp aktivitet der våren 2007.

Forholdet til USENIX og SAGE

USENIX er en amerikansk forening for brukere av avanserte datasystemer, med hovedfokus på unix-lignende systemer og fri programvare.

SAGE er nå en egen gruppe, ikke en undergruppe av USENIX. Fokusområdet er fortsatt systemadministrasjon.

Alle medlemmene i NUUG blir automatisk medlem i USENIX. De som ønsker det kan i tillegg bli medlem i SAGE. Som en del av USENIX mottar alle medlemmene medlemsbladet ;login:, verdens eneste fagfellevurderte tidsskrift for systemadministrasjon. USENIX ønsker bidrag til ;login: fra Norge velkommen.

Spørreundersøkelse blant medlemmer og andre

NUUG arrangerte i januar 2007 en spørreundersøkelse blant medlemmer og andre interesserte. Resultatene er ikke klare ennå. Resultatet blir gjort tilgjengelig for medlemmene når det er klart.

Medlemmer

Trenden med nedgang i antall medlemmer har stoppet opp, og vi ser en forsiktig økning i antall medlemsbedrifter. Andelen bedrifter med mer enn tre personer tilknyttet sitt medlemskap har blitt redusert, dog ser vi at ved utgangen av 2006 hadde bedriften med flest medlemmer, USIT ved Universitetet i Oslo, hele 22 NUUG-medlemmer.

Tallene for siste fire år framkommer i tabellen nedenfor.

2006-12-31

+/-

2005-12-31

+/-

2004-12-31

2003-12-31

Medlemmer (personer)

296

0

296

-7

303

306

Firmamedlemmer

63

+1

62

-7

69

75

- Medlem under bedrift (1-3)

169

+14

155

-26

181

195

- Medlem under bedrift (4->)

54

-9

63

+16

47

31

Personlige medlemmer

48

-3

51

+1

50

49

Studenter

23

-4

27

+2

25

19

Æresmedlemmer

2

+1

1

0

1

1

Medlemmer av SAGE

40

+6

34

-

-

-

Vi har fortsatt innsatsen for å rekruttere blant ikke-medlemmene som kommer på møtene ved å dele ut informasjon om NUUG og be folk føre seg på en liste der vi teller hvor mange som deltar og hvor mange som er medlem. Det er dog fortsatt behov for å verve flere medlemmer, spesielt bedrifter. Det har vært stor endring i medlemsmassen det siste året. I underkant av 70 stykker er utmeldt og innmeldt i perioden.

Her er statistikk over hvordan medlemsmassen på 296 medlemmer fordeler seg ut over landet. Fylke "Ukjent/Utlandet" er folk i utlandet eller der vi mangler korrekt adresse. Tallene for 2005 er ikke helt korrekte, da statistikken inneholdt 4 personer som var feilaktig talt som medlemmer. Vi har valgt å vise fram tallene likevel, da feilen kun utgjør 1.35% og trenden er riktig.

Personer

Fylke

Andel 2006

Andel 2005 (ca)

165

Oslo

55.74 %

56.00 %

36

Akershus

12.16 %

11.00 %

15

Rogaland

5.07 %

3.67 %

13

Troms

4.39 %

3.67 %

12

Hordaland

4.05 %

4.33 %

12

Sør-Trøndelag

4.05 %

5.33 %

10

Vestfold

3.38 %

3.33 %

8

Østfold

2.70 %

2.00 %

6

Nordland

2.03 %

3.67 %

5

Buskerud

1.69 %

1.67 %

3

Telemark

1.01 %

1.00 %

3

Aust-Agder

1.01 %

1.67 %

3

Oppland

1.01 %

1.00 %

2

Ukjent/Utlandet

0.68 %

1.00 %

2

Sogn og Fjordane

0.68 %

0.33 %

1

Vest-Agder

0.34 %

0.00 %

0

Møre og Romsdal

0.00 %

0.33 %

Økonomi

Foreningens økonomi er god, fordi vi har en passelig egenkapital (resultat av tidligere års overskudd), og inntekter og utgifter er i god balanse og i rimelig samsvar med budsjettene. Regnskapet for 2006 viser overskudd til tross for enkelte uforutsette budsjettoverskridelser, hovedsakelig dramatisk økte sekratariatutgifter, vesentlig som følge av mye arbeid med kvalitetssikring av medlemsregisteret. Innsparinger i forhold til budsjettet kommer hovedsakelig av at vi ikke har benyttet potten som ble avsatt til større arrangementer og mindre innsparinger på flere andre poster. Sponsorinntektene på sommerfesten oversteg utgiftene, og dette gir et pent bidrag til resultatet. Bortsett fra dette så var inntektene omtrent som budsjettert.

Dollarkontoen som benyttes til betaling av USENIX-kontingentene fungerer etter hensikten og alle betalinger i 2006 er tatt fra denne. Dollarkursen har tapt seg igjen og agiotapet er tatt inn i regnskapet som finansutgift. Det er avsatt et nytt beløp for å dekke forventet dollar-utgift i 2008, innkjøpt til en meget behagelig kurs som angitt i budsjettforslaget.

aktiviteter/200703aarsmoete/beretning (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)