nuug-arsmote-2007.pdf

NUUG årsmøte 2007

Tid: Tirsdag 2007-03-13 18:00
Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Vika, Cort Adelersgt. 30

Etter årsmøtet blir resultatene fra spørreundersøkelsen januar 2007 presentert.

Dagsorden i henhold til vedtektene

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Forslag til årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:
  • Formann
  • 2 av 4 styremedlemmer
  • 2 varamenn
  • 2 revisorer eller 1 autorisert revisor
  • Valgkomité på 3 medlemmer
 7. Forslag til ny medlemskategori uten USENIX-tilknytning
 8. Fastsettelse av kontingenten for 2008
 9. Forslag til revider budsjett for 2007 og budsjett for 2008
 10. Eventuelt

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Styret foreslår NUUGs leder Petter Reinholdtsen som møteleder og styremedlem Håvard Fosseng som referent.

Sak 2: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

To medlemmer velges til å underskrive protokollen.

Sak 3: Innkallelsens lovlighet

Årsmøtet tar stilling til om det er lovlig innkalt.

Sak 4: Forslag til årsberetning

Årsmøtet avgjør om årsberetningen skal godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av regnskap

Årsmøtet avgjør om regnskapet skal godkjennes

Sak 6: Valg av nytt styre og andre tillitsmenn

Valgkomiteen har bestått av Anders Nordby, Terje Trane og Morten Kjelkenes. De har lagt fram følgende forslag til nytt styre.

Ifølge vedtektene:

Dagens styre har bestått av:

Vårt forslag er:

Ole Kristian Lien er IT-driftslærer på Sogn Videregående.

Runar Ingebriktsen er fra mopo as i Bodø og har vært aktiv i profilering av fri programvare.

Som valgkomite for neste år foreslås:

Sak 7: Forslag til ny medlemskategori uten USENIX-tilknytning

De siste årene har det vært diskutert om det bør være mulig å være NUUG-medlem uten å være medlem i USENIX. Bakgrunnen er at noen ikke ser seg råd til eller tjent med kostnaden knyttet til et Usenix-medlemskap. En annen gruppe er folk som allerede er direkte USENIX-medlemmer, og som ikke blir medlem i NUUG for å unngå dobbeltmedlemskap. En bekymring har vært at NUUG kan miste status som undergruppe av USENIX hvis færrre enn 100 medlemmer ønsker å være USENIX-medlem. En annen er at profilen på foreningen vil endre seg hvis ikke samtlige medlemmer har USENIX-tilknytning. Det antas dog at flere vil ønske å bli medlem i NUUG med en lavere kontingent, og det har også vært ideer om å la lokale brukergrupper få tilknytning til NUUG uten USENIX-medlemskap.

I januar 2007 gjennomførte NUUG en medlemsundersøkelse der vi blant annet spurte hvem som ønsket å være medlem av USENIX via NUUG selv om det ble valgfritt. Det var 247 bevarelser, hvorav 139 sa de var medlem, 92 sa de ikke var medlem og 16 ikke visste om de var medlem. 139 utgjør 45% av medlemsmassen i NUUG ved utgangen av undersøkelsesperioden, og det anses å være en høy svarprosent. Når det gjelder spørsmålet om en ønsker å være USENIX-medlem hvis det ble valgfritt, så fordeler svarene seg slik:

Svaralternativ

Antall (%av 247)

Medlem (%av 139)

Ikke-medlem (%av 92)

Medlem? (%av 16)

Ja

127 (53%)

91 (65%)

30 (33%)

6 (38%)

Nei

32 (13%)

17 (12%)

10 (11%)

5 (31%)

Vet ikke

79 (33%)

31 (22%)

42 (45%)

5 (31%)

På bakgrunn av dette foreslås det å opprette noen nye medlemskategorier. Det foreslås ikke å tilby en tilsvarende kategori for bedrifter. Bakgrunnen for ikke å inkludere bedriftsmedlemmene er at ordningen ses på som en inngangsbillett for personlige medlemmer som synes den totale kontingenten blir for høy. Det er viktig å holde på at det normale NUUG-medlemskapet skal inkludere USENIX. I tillegg kommer at det ville blitt svært tungt å administrere bedriftsmedlemmer med forskjellige antall medlemmer med og uten USENIX, samt å sette kontingentsatsene.

Kategoriene foreslås innført fra og med medlemsåret 2008, for å sikre oss tid på å tilpasse medlemsregister og utarbeide regler og rutiner for disse nye kategoriene. Kategorier og kontingensatser

Personlig medlem

1110

Personlig medlem uten USENIX

360

Studentmedlem

260

Studentmedlem uten USENIX

50

Det må bestemmes hva de nye kategoriene skal hete. Styrets forslag er "... medlem uten USENIX". Andre forslag som har vært vurdert er NUUG-aspirant, NUUG-tilknyttet, assosiert medlem, støttemedlem og lokalmedlem. Etter styrets oppfatning kan disse medlemskategoriene innføres uten vedtektsendringer.

Forslag til vedtak

Sak 8: Forslag til kontingentsatser for 2008

Kontingentsatsene foreslås uendret i 2008, men med tillegg av kontingentsatser for de nye foreslåtte medlemskategoriene.

Bedriftsmedlem inkl. inntil 3 personmedlemmer

4000

Tillegg for ekstra personmedlem i bedrift

1060

Personlig medlem

1110

Personlig medlem uten USENIX

360

Studentmedlem

260

Studentmedlem uten USENIX

50

Sak 9: Forslag til revidert budsjett for 2007 og budsjett for 2008

Ved sammenligning med regnskapet er det viktig å merke seg at budsjettet ikke tar hensyn til verken inntekter eller utgifter knyttet til abonnement på Linux-magasinet, SAGE-medlemskap eller arrangementer som sommerfesten, som alle er aktiviteter som skal være "selv-finansierende", mens de er inkludert i regnskapet som derfor får litt høyere inntekter og utgifter på grunn av dette.

I det reviderte 2007-budsjettet foreslås følgende endringer: En reduksjon på ca. 12.000 kroner i kontigentinntekter basert på faktisk medlemstall ved slutten av 2006. En mindre reduksjon i Usenix-kontingent på grunn av uteblitt kontingentøkning, mens antall USENIX-medlemmer er tilnærmet uendret på grunn av at flere bedrifter har vist seg å utnytte "kvoten" på 3 personmedlemmer. Kostnader årsmøte er øket fra 6000 til 9000 basert på 2006-tallene (det vesentlige er portokostnader). Kostnad medlemsmøter er halvert til 15000. Kostnad video-opptak er foreslått doblet til 12000 fordi vi ønsker å innføre dette som en fast ordning og kan ikke i like stor grad basere oss på frivillig innsats og lånt utstyr. Kostnad arrangementer er en redusert da det ikke foreligger planer om større arrangementer som vil kreve utlegg (eller risiko for underskudd). Postene for sekretariat og regnskap er øket basert på erfaringene fra siste år, men posten for arrangement er fjernet da det ikke foreligger planer om større arrangementer som krever innsats fra sekretariatets side. Andre adminstrative kostnader er også redusert (den ble høyere i 2006 på grunn av enkelte feilposteringer i regnskapet). Med disse justeringene så ender budsjettet med et underskudd på 1003 kroner før finansposter. Det er et relativt stramt budsjett, noe som delvis skyldes høy dollarkurs på beløpet som i sin tid ble innkjøpt for å dekke USENIX-kontingenten.

Forslaget til budsjett for 2008 følger stort sett det reviderte 2007-budsjettet, men det er tatt inn mulighet for større arrangementer. For 2008 er dollar innkjøpt rimelig, noe som gir større spillerom i budsjettet. I budsjettet er også tatt inn de nye medlemskategoriene med relativt beskjedne tall, men en viss overgang fra de eksisterende er forutsatt. (Om de nye kategoriene ikke skulle bli vedtatt, kan budsjettet benyttes likevel, men overskuddet vil bli vesentlig mindre på grunn av lavere forventet medlemstall.)

Det er grunn til å håpe på vesentlig lavere sekretariat- og regnskapskostnader framover som følge av flytting og ny arbeidsfordeling mellom styre og sekretariat, men dette er ikke tatt inn i budsjettene fordi planene ikke er klare ennå, og vi må påregne ekstraordinære omstillingskostnader i 2007 og kanskje også i 2008.

Vedlegg

 1. Sak 4: Forslag til årsberetning (PDF og HTML)

 2. Sak 5: Forslag til regnskap, balanse REGNSKAP-BALANSE-2006.pdf

 3. Sak 9: Forslag til revidert budsjett for 2007 og budsjett for 2008 budsjett2008.pdf

Revisorrapporten var ikke klar i tide for utsending av årsmøtepapirene og vil bli delt ut på møtet.

Bakgrunnsinfo (ikke del av årsmøtepapirene)

aktiviteter/200703aarsmoete (last edited 2015-11-29 21:27:04 by localhost)