Avtale om administrativ sekretær

Oppdragsavtale mellom

John-Egil Solberg

og

Norwegian Unix User Group

1. Oppdragets innhold.

John-Egil Solberg skal betjene stillingen som sekretær for Norwegian Unix User Group (heretter kalt NUUG).

2. Rapportering og godkjennelse av timelister.

Oppdraget styres av Styrets sekretær, som skal godkjenne timelister, utlegg m.m.

Styrets sekretær skal godkjenne alle oppgaver og timer som går ut over det som er beskrevet i neste punkt.

3. Arbeidsoppgaver.

Oppgavene er listet i prioritert rekkefølge:

 1. Ta imot papirpost og håndtere denne i.h.t. oppgavebeskrivelse på NUUGs Wiki.
 2. Betjene medlemsregisteret. Dette omfatter:
  • Effektuere innmeldinger og utmeldinger innen en uke etter at forespørsel om dette er registrert i request-tracker, inkludert å sende ut faktura.
 3. Svare på henvendelser i køene sekretariat og medlemsregister på request-tracker. Gi et foreløpig svar og gi sakene videre til styremedlemmer når de ikke naturlig hører inn under sekretærens oppgaver.
 4. Delta på styremøter og referere fra disse.
 5. Sekretærtjenester (Følge opp brev, invitasjoner m.m.)
 6. Vedlikeholde og strukturere arkivet (plassert på lageret), dvs. få bilagpermer og slikt organisert på plass der.

Det kan også bli gitt flere oppgaver, men disse vil bli sett på som ekstraoppgaver og kan faktureres separat.

Sekretæren har anledning til å si nei til oppdrag ut over de som er beskrevet i denne avtalen.

Alle NUUGs Styremedlemmer kan gi oppdrag til NUUGs sekretær. Så lenge total fakturert tid per måned ikke går ut over rammene spesifisert i neste punkt trengs ikke forhåndsgodkjenning for å fakturere for disse.

Dersom NUUGs styre eller sekretæren ber om det skal disse oppgavene og deres godtgjørelse reforhandles i januar hvert år.

Det kan også forhandles om endringer utenom dette dersom begge parter er enige om det.

4. Godtgjørelse, frister.

Godtgjørelsen er kr 300,- per time for alt arbeide som utføres under denne avtalen.

Sekretæren vil fakturere NUUG hver måned for inntil 10 timer pr måned. Det er estimert at dette vil holde til å dekke de faste oppgavene.

Det vil være behov for en evaluering av arbeidsoppgavene og tilhørende timeforbruk minst 2 ganger per år.

Fakturaen skal sendes inn innen den 5. i påfølgende måned, med 14 dagers betalingsfrist.

Godtgjørelse for oppgaver eller timer ut over det som er beskrevet i denne avtalen må være forhåndsgodkjent av Styrets sekretær.

5. Oppsigelse

Denne oppdragsavtalen har en gjensidig oppsigelsestid på 1 måned.

Avtalen utferdiges i 2 eksemplarer.

OSLO, 2010-04-12

På vegne av NUUG Petter Reinholdtsen


John-Egil Solberg


Avtale om administrativ sekretær

Oppdragsavtale mellom

Anders Einar Hilden, Hilden Consulting, orgnr. 998 882 427

og

Norwegian Unix User Group

1. Oppdragets innhold.

Anders Einar Hilden skal sammen med resten av sekretariatet betjene stillingen som sekretær for Norwegian Unix User Group (heretter kalt NUUG).

2. Rapportering og godkjennelse av timelister.

Oppdraget styres av Styrets sekretær, som skal godkjenne timelister, utlegg m.m.

Styrets sekretær skal godkjenne alle oppgaver og timer som går ut over det som er beskrevet i neste punkt.

3. Arbeidsoppgaver.

Oppgavene til sekretariatet er listet i prioritert rekkefølge:

 1. Ta imot papirpost og håndtere denne i.h.t. oppgavebeskrivelse på NUUGs Wiki.
 2. Betjene medlemsregisteret. Dette omfatter:
  • Effektuere innmeldinger og utmeldinger innen en uke etter at forespørsel om dette er registrert i request-tracker, inkludert å sende ut faktura.
 3. Svare på henvendelser i køene sekretariat og medlemsregister på request-tracker. Gi et foreløpig svar og gi sakene videre til styremedlemmer når de ikke naturlig hører inn under sekretærens oppgaver.
 4. Delta på styremøter og referere fra disse.
 5. Sekretærtjenester (Følge opp brev, invitasjoner m.m.)
 6. Vedlikeholde og strukturere arkivet (plassert på lageret), dvs. få bilagpermer og slikt organisert på plass der.
 7. Følge opp øvrige RT-saker (f.eks. FiksGataMi)

Det kan også bli gitt flere oppgaver, men disse vil bli sett på som ekstraoppgaver og kan faktureres separat. Sekretariatet fordeler arbeidet seg imellom internt.

Sekretæren har anledning til å si nei til oppdrag ut over de som er beskrevet i denne avtalen.

Alle NUUGs Styremedlemmer kan gi oppdrag til NUUGs sekretær. Så lenge total fakturert tid per måned ikke går ut over rammene spesifisert i neste punkt trengs ikke forhåndsgodkjenning for å fakturere for disse.

Dersom NUUGs styre eller sekretæren ber om det skal disse oppgavene og deres godtgjørelse reforhandles i januar hvert år.

Det kan også forhandles om endringer utenom dette dersom begge parter er enige om det.

4. Godtgjørelse, frister.

Godtgjørelsen er kr 300,- per time for alt arbeide som utføres under denne avtalen. I treningsperioden de tre første månedene av oppdraget er godgjørelsen kr. 200,- per time.

Sekretæren vil fakturere NUUG hver måned for inntil 10 timer pr måned. Det er estimert at dette vil holde til å dekke de faste oppgavene.

Det vil være behov for en evaluering av arbeidsoppgavene og tilhørende timeforbruk minst 2 ganger per år.

Fakturaen skal sendes inn innen den 5. i påfølgende måned, med 30 dagers betalingsfrist.

Godtgjørelse for oppgaver eller timer ut over det som er beskrevet i denne avtalen må være forhåndsgodkjent av Styrets sekretær.

5. Oppsigelse

Denne oppdragsavtalen har en gjensidig oppsigelsestid på 1 måned.

Avtalen utferdiges i 2 eksemplarer.

OSLO, 2012-09-25

På vegne av NUUG Petter Reinholdtsen


Anders Einar Hilden


SekretaerAvtaleForslag (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)