Avtale om regnskapsføring

Oppdragsavtale mellom

Jon Petter Bjerke, Betulatech KG, HRA 24942 (Amtsgericht Köln)

og

Norwegian Unix User Group

1. Oppdragets innhold.

Jon Petter Bjerke skal betjene en stilling som regnskapsassistent for Norwegian Unix User Group (heretter kalt NUUG).

2. Rapportering og godkjennelse av timelister.

Oppdraget styres av Styrets kasserer, som skal godkjenne timelister, utlegg m.m. Styrets leder kan overta for kassereren ved behov.

Styrets kasserer eller leder skal godkjenne alle oppgaver og timer som går ut over det som er beskrevet i neste punkt.

3. Arbeidsoppgaver.

Oppgavene til regnskapsassistenten er listet i prioritert rekkefølge:

  1. Assistere med regnskapsføring
  2. Legge til rette for revisjon (I form av bilagarkiv, struktur og veiledning)
  3. Sørge for at årsregnskap for 2014 og senere er klart i løpet av februar påfølgende år.
  4. Følge opp RT-saker hvor det er naturlig.
  5. Behandle og sørge for betaling av inngående fakturaer

Regnskapsassistenten har anledning til å si nei til oppdrag ut over de som er beskrevet i denne avtalen. Ingenting i dette punktet skal være til hinder for fakturering av annet arbeid begge parter er enige om.

Dersom NUUGs styre eller regnskapsassistenten ber om det skal disse oppgavene og deres godtgjørelse reforhandles i januar hvert år.

Det kan også forhandles om endringer utenom dette dersom begge parter er enige om det.

4. Godtgjørelse, frister.

Godtgjørelsen er kr 300,- per time for alt arbeide som utføres under denne avtalen.

Regnskapsassistenten vil fakturere NUUG hver måned for inntil 10 timer pr måned. Det er estimert at dette vil holde til å dekke de faste oppgavene. Unntatt for dette er timer brukt for å gjøre klart årsoppgjør.

Det vil være behov for en evaluering av arbeidsoppgavene og tilhørende timeforbruk minst 2 ganger per år.

Fakturaen skal sendes inn innen den 5. i annenhver måned, med minimum 30 dagers betalingsfrist.

Godtgjørelse for oppgaver eller timer ut over det som er beskrevet i denne avtalen må være forhåndsgodkjent av Styrets kasserer eller leder.

5. Oppsigelse

Denne oppdragsavtalen har en gjensidig oppsigelsestid på 1 måned.

Avtalen utferdiges i 2 eksemplarer.

OSLO, 2014-09-27

På vegne av NUUG Hans-Petter Fjeld


Anders Einar Hilden


RegnskapsAvtaleForslag (last edited 2015-11-29 21:27:03 by localhost)