Retningslinjer for NUUGs IRC-kanal

(Første versjon vedtatt på styremøte i NUUG 2021-05-03, sak 2021-41 https://www.nuug.no/dokumenter/2021-05-03-inn-styre-referat.pdf )

0. Brukerne av NUUGs IRC-kanal kommer veldig langt ved å tenke på hva som er on-topic i kanalen og at man bør flytte lange og eventuelt usammenhengende samtaler og diskusjoner som er off-topic til andre arenaer. Det er når brukerne glemmer dette og "skeier ut" med møteplaging at det kan oppstå behov for at kanaloperatørene griper inn.

1. En kanaloperatør eller vanlig besøkende starter med å snakke med den besøkende om oppførselen.

2. Dersom dette ikke er pågående alvorlig plagsom adferd (flooding, osv.), bør en kanaloperatør forsøke å oppnå kontakt med minst én annen kanaloperatør for å sikre forankring og enighet. Det kan hende det er forskjellige oppfatninger og vurderinger innad i operatørgjengen.

3. Dersom tilsnakk ikke gir tilstrekkelig virkning, kan en gi en offisiell advarsel. Gjerne med en lenke til en side på wikien til NUUG som forteller mer om prosessen videre (retningslinjer, hvordan man kan sende e-post i ettertid, osv.). På dette tidspunktet er kanaloperatørene enige om at en advarsel skal gis, med mindre det var snakk om en tidskritisk hendelse og ingen annen operatør er å oppdrive.

4. Om en advarsel heller ikke gir ønsket virkning, kan en bruke /kick.

5. Dersom brukeren kommer tilbake kan man bruke litt tid til mer dialog og diskusjon i kanalen og se om den besøkende tar det til etterretning.

6. Om adferden fortsetter, bør det diskuteres internt mellom operatørene om man skal bannlyse.

7. Når tidskritisk kan kanaloperatøren iverksette tiltak alene, men dette bør brukes unntaksvis. Før tiltak som /kick eller /ban gis det først advarsel til brukeren via IRC-kanalen. Bruker skal ikke omgå /kick eller /ban via annen bruker/login, dette er i seg selv grunnlag for ny utkastelse.

8. Reglene tolkes og håndheves på stedet av kanaloperatørene (OP'ene) som er tilstede der og da. For å unngå at brukere leter etter smutthull i regelverket er det OP'enes oppgave og privilegium å tolke reglene til kanalens beste. Derfor vil du kanskje oppleve at forskjellige OP'er tolker reglene forskjellig, men vi gjør vårt beste for å tolke dem på best mulig måte i forhold til kanalsituasjonen der og da. Ofte vil en OP være på vakt alene, og har da myndighet til å gripe inn med eventuelle tiltak etter eget skjønn.

IRC_retningslinjer (last edited 2022-08-09 23:52:53 by ThomasGramstad)